1996 * VII * 2

SISUKORD

V. Loko. Eesti põllumajandus teel Euroopa Liitu ... 129
A. Ratt. Põllumajanduspoliitika edaspidised sihtjooned ja abinõud tootmise intensiivistamiseks ... 133

TEADUSTÖÖD
A. Lember. Põrsapesakonna suurusest ja kasvuhoost sõltuvalt emiste söötmise tugevusest ... 137
K. Kask, A. Libek. Eesti marjasordid ... 155
R. Piir. Astelpaju viljapuuna ... 162
T. Siimisker. Astelpaju sordivõrdluse tulemusi Lõuna-Eesti sordikatsepunktis ... 177

PÕLLUMAJANDUSE AJALOOST
K. Annuk. Pilguheit Voldi põllumeeste konvendi tegevusele 1936. aastal .... 182
O. Mölder. Kahe mehe kõrvuti ja lahus astutud teed. Hans Johani ja Villem Männik ... 184
J. Kuum. Talurahva õpetaja ... 187

MÕTTEVAHETUS
K. Kask. Põllumajandustaimede geneetiliste varamute säilitamisest ... 192

REFERAADID 195

KROONIKA
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest ... 203
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uued auliikmed ... 213
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uusi liikmeid ... 214
Rein Muoni kaitses doktoriväitekirja ... 214

JUUBELID 215

MÄLESTUSPÄEVAD 223

CONTENTS

 V. Loko. The passage of Estonian Agriculture to the European Union ... 129
A. Ratt. Future aims of agricultural policy and means for intensification of production ... 133

SCIENTIFIC WORKS
A. Lember. About litter size and live-weight gain of piglets depending on the feeding level of sows ... 137
K. Kask, A. Libek. The Estonian small fruit cultivars ... 155
R. Piir. Hippopha rhamnoides L. in Estonia for fruit growing ... 162
T. Siimisker. Hippopha rhamnoides cultivar evaluation at the Southern-Estonian cultivar testing farm ... 177

AGRICULTURAL HISTORY
K. Annuk. A look at the activity of the Voldi’s konvent of farmers in 1936 ... 182
O. Mölder. Two men’s lives, walking both side by side and separately. Hans Johani and Villem Männik ... 184
J. Kuum. A teacher of Estonian farmers ... 187

REPORTS 195

CHRONICLE
Activities of the Academical Agricultural Society ... 203
New honorary members of the Academical Agricultural Society ... 213
New members of the Academical Agricultural Society ... 214
The notice of defence of Rein Muoni’s doctor’s thesis ... ... 214

ANNIVERSARIES 215

MEMORIAL DAYS 223