1994 * V * 2

S I S U K O R D

Ü. Oll. Põllumajanduslikud katseasutused ja kõrgkool ajaloolises ja kaasaegses asetuses ... 139
T. Vain. Põllumajanduslikud katsejaamad kaasaegses asetuses ... 145

TEADUSTÖÖD
M. Järvan. Köögiviljade nitraatidesisalduse sõltuvus nende bioloogilistest iseärasustest ja kasvutingimustest ... 149
R. Kalmet, S. Kartau. Mõnede raskemetallide (Cu, Mo, Mn, Co) ja boori mõju söödakultuuride proteiinisisaldusele ja selle aminohappelisele koostisele ... 170
K. Annuk. Põldtimuti vanuseline saagidünaamika ... 180
E. Must. Talu piimajahutusviiside uurimine ... 190
A. Lember. Emiste proteiinitarbest reproduktsioonitsükli jooksul. 1. Tiinusaegse ratsiooni proteiinisisalduse mõju emiste reproduktsioonijõudlusele ... 198

PÕLLUMAJANDUSE AJALOOST
E. Järvesoo.
Euroopa agronoomkonna kujunemisest enne Eesti iseseisvumist ... 210
J. Kuum. Sookultuur XIX sajandil Eestis ... 216

RAAMATUTE RETSENSIOONID, UUDIS- JA UNUSTAMATA KIRJANDUS
Söödad - K. Annuk ... 220
Väärtuslik aiandusraamat - J. Kuum ... 221

REFERAADID 224

KROONIKA
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest ... 231
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uued liikmed ... 239

JUUBELID 240

MÄLESTUSPÄEVAD 244

 

C O N T E N T S

Ü. Oll. Agricultural research institutions and university historically and at present ... 139
T. Vain.
Agricultural Experimental Stations at present ... 145

SCIENTIFIC WORKS
M. Järvan.
The dependence of nitrate content of vegetables on biological peculiarities and growth conditions ... 149
R. Kalmet, S. Kartau. The influence of some heavy metals (C, Mo, Mn, Co) and boron on the protein content of fodder cultures and amino acid contents ... 170
K. Annuk. Yield dynamics of timothy according to age ... 180
E. Must. Study of milk cooling methods on homestead dairy farms ... 190
A. Lember. Protein requirement of sows during the reproductive cycle. 1. The influence of protein content of the ration during pregnancy on the reproductive cycle ... 198

ABOUT THE AGRICULTURAL HISTORY
E. Järvesoo.
Formation of Estonian agronomists’ community before independent ... 210
J. Kuum. Marsh cultivation in Estonia in the 19th century ... 216

BOOKS REVIEW
Feedstuffs - K. Annuk ... 210
A valuable book on horticulture - J. Kuum ... 216

REPORTS 224

CHRONICLE
Activities of the Academical Agricultural Society ... 231

New members of the Academical Agricultural Society ... 239

ANNIVERSARIES 240

MEMORIAL DAYS 244