Avaldamisel

Avaldamisel artiklid on retsensentide poolt aktsepteeritud artiklid, mis on publitseeritud elektrooniliselt käsikirja vormis, kuid mida pole küljendatud ja mis pole veel ilmunud ajakirja korralises väljaandes. Küljendamine võib põhjustada väikeseid erinevusi võrreldes avaldamisel oleva artikliga, seetõttu võivad publikatsiooni ettevalmistamise käigus muutuda nii pealkiri kui ka sisu.


Toomas Kramarenko1,2, Kadrin Meremäe1, Jelena Sõgel3, Maiu Kuningas2, Annika Vilem2, Liidia Häkkinen2, Mihkel Mäesaar2, Terje Elias1, Mati Roasto1
ESCHERICHIA COLI O157:H7 ESINEMINE EESTI PIIMAFARMIDES JA VEISELIHA TOOTMISE AHELAS AASTATEL 2005–2014
In Press
Abstract
OCCURENCE OF ESCHERICHIA COLI O157:H7 IN ESTONIAN DAIRY FARMS AND BEEF PRODUCTION CHAIN IN 2005–2014
Toomas Kramarenko1,2, Kadrin Meremäe1, Jelena Sõgel3, Maiu Kuningas2, Annika Vilem2, Liidia Häkkinen2, Mihkel Mäesaar2, Terje Elias1, Mati Roasto1

1Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Fr. R. Kreutzwaldi 56/3, 51014 Tartu, Estonia
2
Estonian Veterinary and Food Laboratory, Fr. R. Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu, Estonia
3
The Veterinary and Food Board, Väike-Paala 3, 11415 Tallinn, Estonia

Escherichia coli O157:H7 human infections are mostly associated with consumption of raw or undercooked beef and raw milk. Ruminants, especially cattle are the main reservoir of the pathogen. The main aim of the present study was to evaluate the occurrence of E. coli O157:H7 in cattle dairy farm and beef production level in Estonia. It was found that E. coli O157:H7 is present at both the dairy farm and slaughterhouse level. The occurrence of the pathogen at Estonian dairy farm level was 1.2% from 1312 cattle's sampled. At slaughterhouse level 744 hide swabs were taken from which 30 (4.0%) were positive to E. coli O157:H7. Both stx1 and stx2 genes were determined from isolates and often the combination of both genes was found to be present. Minimal inhibitory concentration was determined for 30 E. coli O157:H7 isolates which revealed 26.7% of multiresistant isolates. In 2009–2010 in a total of 188 beef samples were analysed, which all were negative for O157:H7.
Keywords: Escherichia coli O157: H7, cattle, STEC serogroups, virulence markers, drug resistance.
Source: Agraarteadus, 2018, 29(2):In Press
doi: https://dx.doi.org/10.15159/jas.18.09

Print

KUIDAS VIIDATA
Kramarenko, T., Meremäe, K., Sõgel, J., Kuningas, M., Vilem, A., Häkkinen, L., Mäesaar, M., Elias, T., Roasto, M. 2018. Eserichia coli O157:H7 esinemine Eesti piimafarmides ja veiseliha tootmise ahelas aastatel 2005–2014. Agraarteadus, 29(2):Avaldamisel. doi: 10.15159/jas.18.09
Kramarenko, T., Meremäe, K., Sõgel, J., Kuningas, M., Vilem, A., Häkkinen, L., Mäesaar, M., Elias, T., Roasto, M. 2018. Occurence of Eserichia coli O157:H7 in Estonian dairy farms and beef production chain in 2005–2014. Agraarteadus, 29(2):In Press. doi: 10.15159/jas.18.09 (In Estonian)
AUTORI KONTAKT
1Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Toiduhügieeni ja rahvatervise õppetool,  Fr. R. Kreutzwaldi 56/3, 51006 Tartu
2Veterinaar- ja toidulaboratoorium, Fr. R. Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu
Oluline: 
 • Piimakarja tasandil uuriti kokku 1312 veist, kellest Escherichia coli O157:H7 osas osutus positiivseks 16 (1,2%) ning positiivseid piimakarjasid oli kokku neli.
 • Kokku 4% (CI95 2,8-5,7%) rinnakupiirkonna nahapinnaproovidest osutusid tapamaja tasandil E. coli O157:H7 suhtes positiivseteks.
 • Uuringud kinnitasid rahvatervise seisukohast ülioluliste virulentsusmarkerite kombinatsioonide stx2a + eae, stx1a stx2a + eae ja stx2a + eae esinemist tapamaja tasandi E. coli O157:H7 isolaatidel.
 • Tapamaja tasandilt pärit E. coli O157:H7 isolaatidest 12 (40%) osutusid resistentseks ühe või enama antibiootikumi suhtes.
 • Lihalõikuse tasandil osutusid kõik uuritud 188 veiselihaproovi E. coli O157:H7 suhtes negatiivseteks.

Raimo Kõlli1, Tõnu Tõnutare1, Tarmo Kõlli2
ÜLEVAADE: KAHKJAD EHK NÄIVLEETUNUD MULLAD EESTIMAA MULDKATTES
In Press
Abstract
REVIEW: PSEUDOPODZOLIC SOILS IN ESTONIAN SOIL COVER
Raimo Kõlli1, Tõnu Tõnutare1, Tarmo Kõlli2
1Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Chair of Soil Science, Fr. R. Kreutzwaldi 5, 51006 Tartu, Estonia
2Viru Õlu Ltd Haljala, Rakvere Road 7, 45301 Haljala, West-Viru County, Estonia

In actual review, the main morphological properties of the Pseudopodzolic soils and the principles of their dividing into soil species (identified by soil genesis) and varieties (divided on the basis of soil texture) are treated. The compiling of actual review is caused by the fact that Pseudopodzolic soil was elected by the Estonian Soil Science Society for the Estonian year 2018 soil. In the introductory part, the special attention is paid to the problems connected with the naming of these soils. Although the soil introducing is done after Estonian Soil Classification principles, for characterization of soil properties and functioning the qualifiers of WRB are largely used in it. In the work, the two layers of soil (1) the soil humus cover (pro humus form) or humipedon and (2) soil cover or solum as a whole are treated separately. The data on soil properties are presented separately as well for arable and forest soils giving their comparative analysis and dealing with the changes in soil properties in connection with land use change. Substantial part of the work is consecrated (1) to the soil-plant cover and to the Enchytraeidae living in forest soils' humipedon, (2) to the soil productivity and peculiarities of their usage in agriculture and forestry, and (3) to the distribution of Pseudopodzolic soils in Estonian soil cover and to the association of Pseudopodzolic soils with other soil species.
Source: Agraarteadus, 2018, 29(2):In Press
doi: https://dx.doi.org/10.15159/jas.18.12

Print

HOW TO CITE
Kõlli, R., Tõnutare, T., Kõlli, T. 2018. Ülevaade: Kahkjad ehk näivleetunud mullad Eestimaa muldkattes. Agraarteadus, 29(2):Avaldamisel. doi: 10.15159/jas.18.12
Kõlli, R., Tõnutare, T., Kõlli, T. 2018. Review: Pseudopodzolic soils in Estonian soil cover. Agraarteadus, 29(2):In Press. doi: 10.15159/jas.18.12 (In Estonian)
AUTHOR CONTACT
1Eesti Maaülikool, Põllumajandus ja keskkonnainstituut, Mullateaduse õppetool, Fr.R. Kreutzwaldi 5, 51006 Tartu
2
Viru Õlu AS Haljala, Rakvere mnt. 7, 45301 Haljala, Lääne-Virumaa

Oluline:
 • Kahkjad mullad on valitud Eesti Mullateaduse Seltsi poolt Eesti aasta 2018 mullaks
 • Kuni mullateadlaste poolt tehtud pädeva otsuseni tuleks mullaliigi nimetusi „Kahkjad mullad“ ja „Näivleetunud mullad“ võtta kui sünonüüme
 • Kahkja mulla domineerivaks erimiks (lõimiseks) on kergel kuni keskmisel liivsavil lasuvad saviliivad
 • Kahkjate muldade valdavaks huumuskatteks metsades on värske või niiske moder ja põldudel umbric tüüpi huumushorisont
 • Kahkjad mullad on ühed produktiivseimad mullad kogu Eestimaa metsamuldade ja Lõuna-Eesti põllumaade hulgas
 • Kahkjate põllumuldade kasutamisel võib olla probleemiks ajuti pealismulda tekkiv ülavesi, madal huumuse- ja kaltsiumisisaldus ning mullatihese teke künnihorisondi alla

Aziz Mahdi Abd Al-Shammari1, Mohammed Ali Abood2, Ghassan Jaafar Hamdi1
TECAMIN FLOWER® FOLIAR APPLICATION TO ALLEVIATE WATER DEFICIT EFFECTS ON GROWTH, YIELD AND WATER USE EFFICIENCY OF TOMATO
In Press
Abstract
TECAMIN FLOWER® FOLIAR APPLICATION TO ALLEVIATE WATER DEFICIT EFFECTS ON GROWTH, YIELD AND WATER USE EFFICIENCY OF TOMATO
Aziz Mahdi Abd Al-Shammari1, Mohammed Ali Abood2, Ghassan Jaafar Hamdi1
1Department of Horticulture and Landscape, College of Agriculture, University of Diyala, Iraq
2Department of Soil Science and Water Resources, College of Agriculture, University of Diyala, Iraq

During drought chemical elements in a dry fertilizer go into solution in the soil with difficulty and the nutrients are less available to the plant. Foliar fertilization with Tecamin flower®, could compensate for nutrient deficiency due to water deficit. This study was designed to observe the effects of different application rates of foliar application of Tecamin flower® on growth, yield and field water use efficiency (CWUE) of tomato under water deficit. The field experiment was conducted from March till July 2016 at the teaching and research farm of Diyala University, Iraq. Performance of tomato genotype 'Bobcat', 'Finenss' and 'Hadeer' was assessed by foliar application of Tecamin flower® at (0 and 2.5 mL L-1) and two irrigation levels (50 and 100% based on field capacity). The results showed that chlorophyll content, fruit weight, yield per plant, total yield and CWUE were significantly affected by genotype and irrigations levels and application of Tecamin flower®. 'Bobcat' genotype has the highest value of plant yield (3.39 kg) and total yield (90.19 t ha-1). 'Finenss' has the highest values for number fruit per plant (40.75), CWUE (75.37 kg m-3) and the minimum leaf proline content (2.584 mg g-1). Plant irrigated at 100% had the highest value of number fruit (35.27 fruit), most yield per plant (3.53 kg), total yield (94.02 t ha-1) and minimum leaf proline content (2.557 mg g-1). The highest CWUE (84.50 kg m-3) were at 50% level. Plant treated at 2.5 mL L-1 Tecamin flower® had most fruit/plant (37.61) yield per plant (3.73 kg), total yield (99.16 t ha-1), CWUE (85.22 kg m-3) and minimum leaf proline content (2.437 mg g-1).
Keywords: Solanum lycopersicum, genotype, Foliar application, Tecamin flower®, Water stress.
Source: Agraarteadus, 2018, 29(2):In Press
doi: https://dx.doi.org/10.15159/jas.18.10

Print

KUIDAS VIIDATA
Al-Shammari, A. M. A., Abood, M. A., Hamdi, G. J. 2018. Tecamin flower® foliar application to alleviate water deficit effects on growth, yield and water use efficiency of tomato. Agraarteadus, 29(2):In Press. doi: 10.15159/jas.18.10
AUTORI KONTAKT
1Department of Horticulture and Landscape, College of Agriculture, University of Diyala, Iraq
2Department of Soil Science and Water Resources, College of Agriculture, University of Diyala, Iraq

Highlights: 
 • Foliar application of Tecamin flower® played a role in alleviating negative impact of water deficit, and improved plant growth, yield and CWUE.
 • Plant irrigated at 100% level had the largest number fruit per plant, yield per plant, total yield and minimum leaf proline content, compared with other treatment.
 • Tomato (Solanum lycopersicum from the Solanaceae family) is an important, popular and nutritious vegetable all over the world. It plays a vital role in providing a substantial quantity of vitamins C, A and lycopene in human diet, and is also an effective anti-oxidant exhibiting high quenching ability for singlet oxygen.
 • Plant irrigated at 100% had the highest value of number fruit (35.27 fruit), most yield per plant (3.53 kg), total yield (94.02 t ha-1) and minimum leaf proline content (2.557 mg g-1).
 • The highest CWUE (84.50 kg m-3) were at 50% level.
 • Plant treated at 2.5 mL L-1 Tecamin flower® had most fruit/plant (37.61) yield per plant (3.73 kg), total yield (99.16 t ha-1), CWUE (85.22 kg m-3) and minimum leaf proline content (2.437 mg g-1).

Budi Winarto1 and Samijan2
AXILLARY SHOOTS DERIVED FROM SHOOT TIPS IN IN VITRO MASS PROPAGATION OF ANOECTOCHILUS FORMOSANUS HAYATA
In Press
Abstract
AXILLARY SHOOTS DERIVED FROM SHOOT TIPS IN IN VITRO MASS PROPAGATION OF ANOECTOCHILUS FORMOSANUS HAYATA
Budi Winarto1 and Samijan2
1Indonesian Ornamental Crops Research Institute, Jln. Raya Ciherang, Pacet-Cianjur 43253, West Java Indonesia
2Central Java Assessment Institute for Agriculture Technology, Jl. Soekarno Hatta KM.26 No.10, Kotak Pos 124, Tegalsari, Bergas Lor, Bergas, Semarang, 50552 Central Java, Indonesia

Axillary shoot proliferation in in vitro mass propagation of Anoectochilus formosanus was successfully established via selection of different explant types, accessions and culture media to plantlet acclimati­zation. In the initiation stage, shoot tips and Murashige and Skoog (MS) medium containing 1.5 mg l-1 N6-benzylaminopurine (BAP) and 0.25 mg l-1 α-naphthalene acetic acid (NAA) were determined as high potential explant and medium for axillary shoot regeneration of A-1 and A-2 accessions of A. formosanus compared to others. High axillary shoots up to 7.0 shoots per explant with 1.0 cm shoot height and 9.8 leaves per explant derived from shoot tip explants of A-1 accession were signify­cantly induced and proliferated in MS medium supplemented with 1.25 mg l-1 BAP and 0.25 mg l-1 NAA. Higher root formation up to 2.4 roots per shoot and 1.0 cm root length of A-1 accession was easily prepared on Hyponex medium (2 g l-1 20N:20P:20K) containing 150 ml l-1 coconut water (CW). While high survival rate of acclimatized plantlets as high as 90.4 % was successfully done by planting them in plastic boxes containing a mixture of burned rice-husk and organic manure (1:1, v/v) after 2 months. In the study, it was also revealed that in in vitro culture of A-1 accession of A. formosanus showed higher response compared to A-2 accession in all in vitro culture stages. The successful established protocol expected can be applied for preparing high-quality planting materials for commercial purposes and developing new route of in vitro mass propagation for other species of A. formosanus.
Source: Agraarteadus, 2018, 29(2):In Press
doi: https://dx.doi.org/10.15159/jas.18.11

Print

HOW TO CITE
Winarto, B., Samijan. 2018. Axillary shoots derived from shoot tips in in vitro mass propagation of Anoectochilus formosanus Hayata. Agraarteadus, 29(2):In Press. doi: 10.15159/jas.18.11
AUTHOR CONTACT
1Indonesian Ornamental Crops Research Institute, Jln. Raya Ciherang, Pacet-Cianjur 43253, West Java Indonesia
2Central Java Assessment Institute for Agriculture Technology, Jl. Soekarno Hatta KM.26 No.10, Kotak Pos 124, Tegalsari, Bergas Lor, Bergas, Semarang, 50552 Central Java, Indonesia

Highlights: 
 • In vitro mass propagation of Anoectochilus formosanus is important tool to support development of the plant commercially
 • Each accession of the A. formosanus has specific response and behavior in in vitro culture
 • Establishment of initial culture affected by explant types, accession responses and culture media were a critical point for A. formosanus.
 • Each step of the in vitro culture needed specific culture medium.

Creative Commons License