1994 * V * 3

S I S U K O R D

K. Liidak. Eesti rahvuslik ideoloogia ja maa selle alusena ... 251

TEADUSTÖÖD
V. Laanmäe.
Eesti seatõugude aretamisest ja jõudlusest 1923...1956 ... 259
O. Kärt, V. Sikk. Veiserasva, rapsiõli ja Ca-seebi söötmise mõju lehmade vere biokeemilistele näitajatele ... 273
A. Paas. Soostunud leetmullad Balti mere transgressioonisetetel. I. Üldiseloomustus ... 281
R. Lillak. Rohukamarate botaanilise koosseisu, fütomassi ja saagi kvaliteedi kujunemine olenevalt niitereziimist ja vihmutamisest. III. Hübriidlutserni taimiku kvantitatiivsed iseärasused ... 308
M. Tohver. Keemilise mutageneesi meetodil saadud suvi- ja talinisu mutantsete liinide produktiivsuse ja kvaliteedi analüüs ... 333

PÕLLUMAJANDUSE AJALOOST
K. Annuk.
Oma maa ... 345
T. Mahla. Eestlaste teadussaavutusi väljaspool kodumaad ... 348

REFERAADID 350

KROONIKA
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest ... 360
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uusi liikmeid ... 361
Põllumajandus- ja majandusteaduste doktorinõukogu teisest tööperioodist ... 361

JUUBELID 364

MÄLESTUSPÄEVAD 371

 

C O N T E N T S

K. Liidak. Estonian national ideology and it’s basis in the land ... 251

SCIENTIFIC WORKS
V. Laanmäe.
Breeding and production performances of Estonian Swine Breeds from1923 to 1956 ... 259
O. Kärt, V. Sikk. Influence of feeding of tallow, rapeseed oil and Ca-soap on blood metabolities ... 273
A. Paas. Podzolic-gley soils in Baltic Sea transgressional sediment. I. General characterization ... 281
R. Lillak. The formation of botanical composition, phytomass and yield quality of grasslands depending on cutting regime and irrigation. III. Alfalfa sward - quantitative data ... 308
M. Tohver. Analysis of productivity and quality in chemically induced mutant wheat lines ... 333

AGRICULTURAL HISTORY
K. Annuk.
Own land ... 345
T. Mahla. Achievments of Estonian scientists outside their homeland ... 348

REPORTS 350

CHRONICLE
Activities of the Academical Agricultural Society ... 360
New members of the Academical Agricultural Society ... 361
About the second working period of the Agricultural and Economic Council for Doctoral Dissertations ... 361

ANNIVERSARIES 364

MEMORIAL DAYS 371

VÄLJAANDJA

APS

Akadeemiline Põllumajanduse Selts

Peatoimetaja

pm-dr Alo Tänavots

Aadress

Fr. R. Kreutzwaldi 1,
51014 Tartu,
Estonia

E-post

TOETAJAD

INFO

p-ISSN
1024-0845
e-ISSN
2228-4893

Agronoomia
1921-1944

Taasasutatud
AGRAARTEADUS 1990

Veebis alates
1997 * VIII * 4

Indekseeritakse
AGRIS, AGRICOLA, CABI, CABI Full Text, DOAJ, EBSCO

Litsents

Creative Commons License
Ajakiri kasutab jurisdiktsiooniga sidumata Creative Commonsi "Autorile viitamine 4.0" rahvusvahelist litsentsi.

KÜLASTAJAD


 
 
 
Follow us on Facebook