1996 * VII * 1

SISUKORD

Põllumajanduse saavutused ja lähemad ülesanded. Põllutöökoja esimehe A. Jürima kõne Põllutöökoja II kongressil ... 3

TEADUSTÖÖD
R. Lillak. Rohumaa botaanilise koosseisu, fütomassi ja saagi kvaliteedi kujunemine olenevalt niitere¸iimist ja vihmutamisest. IV. Hübriidlutserni taimiku lämmastikukasutus ... 12
V. Meriloo, E. Pärnits, H. Alekand. Teraviljandustalu tootmistegevuse rahalis-energeetiline iseloomustus ... 30
V. Loide. Mulla liikuva magneesiumi sisalduse ning kaltsiumi ja magneesiumi suhte mõju põllukultuuride saagile ... 39
O. Kärt, V. Sikk. Rapsiõli, jahvatatud rapsiseemned ja veiserasv lehmade söödaratsioonis. 1. Mõju sööda kuivaine, proteiini ja toorkiu lõhustuvusele in sacco ... 54
N. Koslov. Vasikate perinataalsest surevusest ja selle põhjustest Eestis ... 66

LÜHIÜLEVAATED
O. Priilinn, T. Enno, H. Küüts, H. Peu¨a. Geneetilised ressursid nisu adapteerivas aretuses ... 84

PÕLLUMAJANDUSE AJALOOST
J. Lepajõe. Põhja-Eesti Põllutöökeskkooli asutamise lugu ja esimesed tööaastad ... 90

UUDIS- JA UNUSTAMATA KIRJANDUS
Ü. Oll. Sada aastat esimese eestikeelse veiste aretuse õpiku ilmumisest ... 95

REFERAADID 98

KROONIKA
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest ... 106
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uusi liikmeid ... 111
Taimegeneetika teisel Baltimaade geneetika kongressil ... 112
Artur ja Salme Ekbaumid kodumullas ... 113

JUUBELID 116

MÄLESTUSPÄEVAD 121

CONTENTS

 Achievments of agriculture and assignments for the future. (Chairman’s report A. Jürima on the II Congress of the Agricultural Chamber) ... 3

SCIENTIFIC WORKS
R. Lillak. The formation of botanical composition, phytomass and yield quality of grasslands depending on cuting regime and irrigation. IV. Nitrogen use by alfalfa sward ... 12
V. Meriloo, E. Pärnits, H. Alekand. The monetary-energetic characteristics of the production activity of a grain crop farm ... 30
V. Loide. The effect of movable magnesium content and Ca:Mg ratio on field crops ... 39
O. Kärt, V. Sikk. Rapeseed oil, full fat rape seed and tallow in rations of dairy cows. 1. Effect on the dry matter, crude protein and crude fibre degradability in sacco ... 54
N. Koslov. About perinatal mortality of calves in Estonia ... 66

SHORT REVIEWS
O. Priilinn, T. Enno, H. Küüts, H. Peusha. Genetic resources for the adaptive breeding of wheat ... 84

AGRICULTURAL HISTORY
J. Lepajõe. Foundation of the North-Estonian Agricultural Middle School and the first years of its work ... 90

BOOKS REVIEW
Ü. Oll. 100 years from the publication of the first Estonian Cattle Breeding Textbook ... 95

REPORTS 98

CHRONICLE
Activities of the Academical Agricultural Society ... 106
New members of the Academical Agricultural Society ... 111
Plant genetics at the 2nd Baltic Genetic Congress ... 112
Artur and Salme Ekbaum – now laid to rest in homeland ... 113

ANNIVERSARIES 116

MEMORIAL DAYS 121