1996 * VII * 4

SISUKORD

J. Lepajõe. Tõnis Kindi noorus ja tegevus Eestis kuni 1944. aasta sügiseni ... 330
Ü. Oll, K. Annuk. Tõnis Kindi tegevus pärast Eestist lahkumist ... 334
M. Karelson. Põllutöökoda Eesti Vabariigis ... 338

TEADUSTÖÖD
E. Leedu, L. Murdam. Eesti põlevkivikarjääride põlluks rekultiveerimisest ja kooritud huumusmulla mikrobioloogilisest seisundist selle säilitamisel ... 342
A. Linnutaja, H. Kärblane. Lämmastikväetiste mõju söödateravilja saagile ja kvaliteedile ... 357
M. Ivask. Vihmausside arvukuse ja biomassi dünaamika kultuurrohumaa mullas ... 375
L. Nigul. Tritikale, biotriini ja hüdrolüüspärmi toiteväärtus seasöödana ... 382
M. Heinloo, M. Külasalu. Lauskultivaatori S-pii siirete, lõikenurga ja maksimaalse pingeintensiivsuse sõltuvus koormusest ... 389

PÕLLUMAJANDUSE AJALOOST
Ü. Oll, E. Rihma. Tartu Eesti Põllumeeste Selts ja Põllutööleht (1907...1918) ... 400

KROONIKA
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest ... 404
Tõnis Kindi (1896...1991) mälestuspäev ... 409
Põllumajandus- ja majandusteaduste doktorinõukogu viimasest tööperioodist ... 410

JUUBELID 412

MÄLESTUSPÄEVAD 418

CONTENTS

 J. Lepajõe. The youth and activities of Tõnis Kint in Estonia up to the autumn of 1944 ... 330
Ü. Oll, K. Annuk. The activities of Tõnis Kint after leaving Estonia ... 334
M. Karelson. Chamber of Agriculture in the Republic of Estonia ... 338

SCIENTIFIC WORKS
E. Leedu, L. Murdam. The recultivation of Estonian open-cast oil-schale pits into fields and the microbiological state of stripped topsoil during its’ storage ... 342
A. Linnutaja, H. Kärblane. Influence of nitrogen fertilizer to the yield and quality of fodder grain ... 357
M. Ivask. Dynamics of the number and biomass of the earthworms in cultivated grassland soils ... 375
L. Nigul. Nutritive value of triticale, biotrin and hydrolyzed yeast as feed for swine ... 382
M. Heinloo, M. Külasalu. Design of seedbed cultivator tine displacements, soil penetrating angle and maximum equivalent stress under applied load ... 389

AGRICULTURAL HISTORY
Ü. Oll, E. Rihma. Tartu Estonian Farmers’ Society and Põllutööleht ... 400

CHRONICLE
Activities of the Academical Agricultural Society ... 404
Commemoration day of Tõnis Kint (1896...1991) ... 409
Results of the last working year of the Doctoral Council in Agriculture and Economics ... 410

ANNIVERSARIES 412

MEMORIAL DAYS 418