1995 * VI * 2

SISUKORD 

J. Lepajõe. 150 aastat Sangaste krahvi Fr. v. Bergi sünnist ... 132

TEADUSTÖÖD
H. Kärblane. Fluor mullas ja taimedes ... 138
M. Agur. Eestis enamkasvatatavate kartulisortide resistentsusest kartuliviiruste X, Y, S, M ja N nakkusele ... 152
A. Pärnoja, I. Veermäe, M. Miil. Lehmade söötmine automaatse söötmissüsteemi abil: tsüklilise ja intervallprogrammi efektiivsus jõusööda jagamisel ... 160
A. Waldmann, V. Passel. Piima progesteroonisisalduse määramise immunoensümaatilise ja radioimmunoloogilise meetodite võrdlus ja nende kasutamine lehmade sigimisseisundi jälgimiseks ... 169
L. Raave , H. Raave. Rohu söömist mõjutavatest teguritest lehmade karjatamisel ... 184
A. Kavak. Ternespiima happesusest ja selle mõjust vasikate tervisele ... 202

MÕTTEVAHETUS
O. Priilinn. Põllumajandustaimede geneetiliste ressursside säilitamisest ja kasutamisest ... 209

PÕLLUMAJANDUSE AJALOOST
Ü. Oll, A. Kaljuvere. Sada aastat karjakontrolli sünnist ... 214

UUDIS- JA UNUSTAMATA KIRJANDUS
J. Kuum. Esimene põllumajanduse õpik Eestis ... 217

REFERAADID 221

KROONIKA
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest ... 230

JUUBELID 231

MÄLESTUSPÄEVAD 237

CONTENTS

J. Lepajõe. 150th anniversary of the birth of Count Fr. v. Berg at Sangaste ... 132

SCIENTIFIC WORKS
H. Kärblane. Fluorine in soil and plants ... 138
M. Agur. Resistance to potato viruses X, Y, M, S and N in potato varieties most widely cultivated in Estonia ... 152
A. Pärnoja, I. Veermäe, M. Miil. Feeding of dairy cows from automated feeding systems: the efficiency of the cyclic and interval programme for distribution of concentrates ... 160
A. Waldmann, V. Passel. Comparison of a milk progesterone enzymeimmunoassay and a radioimmunoassay to monitor reproductive status in the cow... 169
L. Raave , H. Raave. Factors influencing intake and utilization of herbage in pasture ... 184
A. Kavak. Acidity of colostrum and its influence on the health of calves ... 202

DISCUSSION
O. Priilinn. Saving and age of genetic resources of agricultural plants ... 209

AGRICULTURAL HISTORY
Ü. Oll, A. Kaljuvere. 100 years from the foundation of the milk recording system ... 214

BOOKS REVIEW
J. Kuum. The first agricultural text-book in Estonia ... 217

REPORTS 221

CHRONICLE
Activities of the Academical Agricultural Society ... 230

ANNIVERSARIES 231

MEMORIAL DAYS 237