1994 * V * 2

SISUKORD

Ü. Oll. Põllumajanduslikud katseasutused ja kõrgkool ajaloolises ja kaasaegses asetuses ... 139
T. Vain. Põllumajanduslikud katsejaamad kaasaegses asetuses ... 145

TEADUSTÖÖD
M. Järvan. Köögiviljade nitraatidesisalduse sõltuvus nende bioloogilistest iseärasustest ja kasvutingimustest ... 149
R. Kalmet, S. Kartau. Mõnede raskemetallide (Cu, Mo, Mn, Co) ja boori mõju söödakultuuride proteiinisisaldusele ja selle aminohappelisele koostisele ... 170
K. Annuk. Põldtimuti vanuseline saagidünaamika ... 180
E. Must. Talu piimajahutusviiside uurimine ... 190
A. Lember. Emiste proteiinitarbest reproduktsioonitsükli jooksul. 1. Tiinusaegse ratsiooni proteiinisisalduse mõju emiste reproduktsioonijõudlusele ... 198

PÕLLUMAJANDUSE AJALOOST
E. Järvesoo. Euroopa agronoomkonna kujunemisest enne Eesti iseseisvumist ... 210
J. Kuum. Sookultuur XIX sajandil Eestis ... 216

RAAMATUTE RETSENSIOONID, UUDIS- JA UNUSTAMATA KIRJANDUS
Söödad - K. Annuk ... 220
Väärtuslik aiandusraamat - J. Kuum ... 221

REFERAADID 224

KROONIKA
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest ... 231
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uued liikmed ... 239

JUUBELID 240

MÄLESTUSPÄEVAD 244

 

CONTENTS

Ü. Oll. Agricultural research institutions and university historically and at present ... 139
T. Vain. Agricultural Experimental Stations at present ... 145

SCIENTIFIC WORK
M. Järvan. The dependence of nitrate content of vegetables on biological peculiarities and growth conditions ... 149
R. Kalmet, S. Kartau. The influence of some heavy metals (C, Mo, Mn, Co) and boron on the protein content of fodder cultures and amino acid contents ... 170
K. Annuk. Yield dynamics of timothy according to age ... 180
E. Must. Study of milk cooling methods on homestead dairy farms ... 190
A. Lember. Protein requirement of sows during the reproductive cycle. 1. The influence of protein content of the ration during pregnancy on the reproductive cycle ... 198

ABOUT THE AGRICULTURAL HISTORY
E. Järvesoo. Formation of Estonian agronomists’ community before independent ... 210
J. Kuum. Marsh cultivation in Estonia in the 19th century ... 216

BOOKS REVIEW
Feedstuffs - K. Annuk ... 210
A valuable book on horticulture - J. Kuum ... 216

REPORTS 224

CHRONICLE
Activities of the Academical Agricultural Society ... 231

New members of the Academical Agricultural Society ... 239

ANNIVERSARIES 240

MEMORIAL DAYS 244

PUBLISHER

APS

Estonian Academic Agricultural Society

Editor in Chief

Dr. sc. agr. Alo Tänavots

Address

Fr. R. Kreutzwaldi 1,
51014 Tartu,
Estonia

E-mail

SUPPORT

INFO

p-ISSN
1024-0845
e-ISSN
2228-4893

Agronomy 
1921-1944

Re-established 
Agraarteadus : Journal of Agricultural Science 1990

Online since 
1997 * VIII * 4

Indexed 
AGRIS, AGRICOLA, CABI, CABI Full Text, DOAJ, EBSCO

License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

VISITORS


 
 
 
Follow us on Facebook