1995 * VI * 1

SISUKORD

O. Saveli. Põllutöökoja (maamajanduskoja) loomisest ... 3
Ü. Oll. Eestikeelse põllumajandusliku kõrghariduse lätetel ... 6
J. Kuum. Seitsekümmend viis aastat Tartu Ülikooli põllumajandusteaduskonna asutamisest ... 7
M. Karelson. Agronoomiaüliõpilaste õpetamisest Eesti rahvusülikoolis ... 12

TEADUSTÖÖD
A. Paas. Soostunud leetmullad Balti mere transgressioonisetetel. II. Leet-gleimullad ... 22
K. Annuk. Ühe- ja mitmeliigilistena rajatud heintaimikute saagi ja selle botaanilise koosseisu dünaamika pikemaperioodilise niitelise kasutamise tingimustes ... 31
A. Ilus, E. Hellenurme, H. Kaldmäe, V. Karis, E. Pedak, M. Vadi. Rasvarikka rapsikoogi ja rapsiõli kasutamine veiste söötmisel ... 49
O. Kärt, V. Sikk. Veiserasva ja rapsiõli söötmise mõju lehmade piima-, piimarasva- ning piimavalgutoodangule laktatsiooni algul ... 70

LÜHIÜLEVAATED
R. Lillak. Lutserni heintaimiku botaanilise koosseisu, fütomassi ja kvaliteedi formeerumine sõltuvalt niitmissagedusest ja ilmastiku tingimustest ... 81

MÕTTEVAHETUS
R. Teinberg. Põllumajandusloomade geneetiliste ressursside säilitamine ... 85

PÕLLUMAJANDUSE AJALOOST
Ü. Oll. Maareform ja Theodor Pool. 2. Maaseaduse teine ja kolmas lugemine ning vastuvõtmine ... 89

REFERAADID 108

KROONIKA
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest ... 117
Konverentsid ja seminarid ... 118

JUUBELID 119

MÄLESTUSPÄEVAD 124

CONTENTS

O. Saveli. Foundation of Agricultural Chamber ... 3
Ü. Oll. The beginnings of higher education in agriculture in Estonia ... 6
J. Kuum. 75 years from the foundation of the Agricultural Faculty at Tartu University ... 7
M. Karelson. Training of agronomic students at the Estonian national university ... 12

SCIENTIFIC WORKS
A. Paas. Podzolic-gley soils in Baltic Sea transgressional sedimentary. II. Peaty podzolic-gley soils ... 22
K. Annuk. Dynamics of the yield and botanical composition of pure and mixed grass stands founded as mono- or polycomponent seed mixtures under the conditions of long-term herbage harvesting ... 31
A. Ilus, E. Hellenurme, H. Kaldmäe, V. Karis, E. Pedak, M. Vadi. Fat-rich rapeseed cake and oil in dairy cattle rations ... 49
O. Kärt, V. Sikk. Effect of feeding tallow and rapeseed oil to cows on their milk, milk fat and protein production in early stage of lactation ... 70

SHORT REVIEWS
R. Lillak. Formation of botanical composition, phytomass and herbage quality of alfalfa sward dependent upon cutting regime, irrigation and weather conditions ... 81

DISCUSSION
R. Teinberg. Maintaining the genetic resources of domestic animals ... 85

AGRICULTURAL HISTORY
Ü. Oll. Land Reform and Th. Pool 2. The second and third reading of the Land Low and its reception ... 89

REPORTS 108

CHRONICLE
Activities of the Academical Agricultural Society ... 117
Conferences and seminars ... 118

ANNIVERSARIES 119

MEMORIAL DAYS 124

VÄLJAANDJA

APS

Akadeemiline Põllumajanduse Selts

Peatoimetaja

pm-dr Alo Tänavots

Aadress

Fr. R. Kreutzwaldi 1,
51014 Tartu,
Estonia

E-post

TOETAJAD

INFO

p-ISSN
1024-0845
e-ISSN
2228-4893

Agronoomia
1921-1944

Taasasutatud
AGRAARTEADUS 1990

Veebis alates
1997 * VIII * 4

Indekseeritakse
AGRIS, AGRICOLA, CABI, CABI Full Text, DOAJ, EBSCO

Litsents

Creative Commons License
Ajakiri kasutab jurisdiktsiooniga sidumata Creative Commonsi "Autorile viitamine 4.0" rahvusvahelist litsentsi.

KÜLASTAJAD


 
 
 
Follow us on Facebook