1995 * VI * 3

SISUKORD

O. Saveli. Lühiülevaade Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi viimaste aastate tegevusest ... 243
M. Karelson. Lehekülgi APS-i ajaloost ... 248

TEADUSTÖÖD
M. Järvan. Köögiviljade nitraatidesisalduse sõltuvus väetamisest ... 257
K. Kalamees, Ü. Oll. Sööda ning selle energia ja proteiini väärindamisest eesti maatõugu lehmade poolt ... 278
R. Kask. Eesti muldade granulomeetriline koostis ja selle kujunemine ... 292
H. Kiiman, H. Teetsov. Masinlüpsil tehtavad vead ja nende analüüs ... 320

PÕLLUMAJANDUSE AJALOOST
E. Laas. Seitsekümmend viis aastat metsanduslikku kõrgharidust Eestis ... 332
K. Annuk. Tartu Ülikooli ja Tartu Riikliku Ülikooli põllumajandusteaduskonna agronoomiaosakonna lõpetajad aastatel 1940...1951 ... 344
J. Kuum. Tartu Eesti Põllumeeste Selts – 125 ... 351

REFERAADID 354

KROONIKA
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest ... 363
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uusi auliikmeid ... 364
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uusi liikmeid ... 366

JUUBELID 366

MÄLESTUSPÄEVAD 372

CONTENTS

O. Saveli. Short report of the activities of the Academical Agricultural Society in recent years ... 243
M. Karelson. Extracts from the history of the Academical Agricultural Society ... 248

SCIENTIFIC WORKS
M. Järvan. The dependence of nitrate content of vegetables on fertilizer application ... 257
K. Kalamees, Ü. Oll. The feed energy and protein utilization of Estonian Local Cattle ... 278
R. Kask. Granulometric composition of Estonian soils and their formation ... 292
H. Kiiman, H. Teetsov. Mistakes in machine milking and their analysis ... 320

AGRICULTURAL HISTORY
E. Laas. The 75th anniversary of higher education in forestry in Estonia ... 332
K. Annuk. The graduates from the Agricultural Faculty of Tartu University 1940...1951 ... 344
J. Kuum. The 125th anniversary of the Tartu Farmer’s Society ... 351

REPORTS 354

CHRONICLE
Activities of the Academical Agricultural Society ... 363
New honorary members of the Academical Agricultural Society ... 364
New members of the Academical Agricultural Society ... 366

ANNIVERSARIES 366

MEMORIAL DAYS 372