1996 * VII * 3

SISUKORD

K. Liidak. Kas tunned maad? ... 229

TEADUSTÖÖD
E. Turbas. Kakskümmend aastat kestnud süstemaatilise lupjamise ja väetamise mõju mulla omadustele ... 233
O. Põldmaa. Piimafarmi infosüsteem ja selle alaosad ... 258
K. Annuk. Lämmastiku, fosfori, kaaliumi ja kaltsiumi eemaldamine lammi-madalsoomullal kasvavate heintaimede kasutamisel ... 270
E. Must. Piima jahutamine farmis ülepäevase piimaveo korral ... 281
Ü. Pavel. Mõningaid mõtteid fütohügieenist ... 293

PÕLLUMAJANDUSE AJALOOST
Ü. Oll. Huvitav avastus ... 296
J. Kuum. Eesti Põllumeeste Keskselts .... 300

REFERAADID 302

KROONIKA
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest ... 306
Mälestuskivi vendadele Miljanitele ... 308

JUUBELID 309

MÄLESTUSPÄEVAD 317

CONTENTS

 K. Liidak. Do you know the land? ... 229

SCIENTIFIC WORKS
E. Turbas. The effect of 20 years of regular liming and fertilization on soil properties ... 233
O. Põldmaa. Dairy farm information system and it’s main parts ... 258
K. Annuk. Removal of nitrogen, phosphorus, potassium and calcium from alluvial swamps with yield of cereal grass stand utilized for cutting ... 270
E. Must. Cooling of milk in the case of milk transportation from farm every other day ... 281
Ü. Pavel. Some thoughts about phytohygiene ... 293

AGRICULTURAL HISTORY
Ü. Oll. An interesting discovery ... 296
J. Kuum. Estonian Farmers Central Society ... 300

REPORTS 302

CHRONICLE
Activities of the Academical Agricultural Society ... 306
Memorial stone to the Miljan brothers ... 308

ANNIVERSARIES 309

MEMORIAL DAYS 317

 

VÄLJAANDJA

APS

Akadeemiline Põllumajanduse Selts

Peatoimetaja

pm-dr Alo Tänavots

Aadress

Fr. R. Kreutzwaldi 1,
51014 Tartu,
Estonia

E-post

TOETAJAD

INFO

p-ISSN
1024-0845
e-ISSN
2228-4893

Agronoomia
1921-1944

Taasasutatud
AGRAARTEADUS 1990

Veebis alates
1997 * VIII * 4

Indekseeritakse
AGRIS, AGRICOLA, CABI, CABI Full Text, DOAJ, EBSCO

Litsents

Creative Commons License
Ajakiri kasutab jurisdiktsiooniga sidumata Creative Commonsi "Autorile viitamine 4.0" rahvusvahelist litsentsi.

KÜLASTAJAD


 
 
 
Follow us on Facebook