1994 * V * 1

SISUKORD

M. Karelson.
  Sada aastat akadeemik Alexander Theodor von Middendorffi surmast ... 4
TEADUSTÖÖD  
V. Jaagus.  
   Tomati sordiaretus Jõgeva Sordiaretuse Instituudis ... 11
T. Valgus.  
   Väetise efektiivsuse dünaamika ja tagatus leetunud liivsavimullal paiknevas külvikorras ... 36
R. Lillak.  
   Rohukamarate botaanilise koostise, fütomassi ja saagi kvaliteedi kujunemine olenevalt niitereziimist ja vihmutamisest II. Roog-aruheina kvalitatiivsed iseärasused ... 45
O. Kärt.
   Mittestruktuursete süsivesikute ja rasvade mõju söötade lõhustuvusele vatsas .. 72
O. Saveli, E. Orgmets.  
   Uus piimalehmade välimiku lineaarse hindamise süsteem ... 83
PÕLLUMAJANDUSE AJALOOST  
J. Kuum.  
   Maaparanduse juhtimine Eestis 1921...1940. a. ... 96
J. Pullerits.  
   Mõisate juustukodadest võiekspordini ja piimasaaduste väljaveo kontrollist 99
RAAMATUTE RETSENSIOONID, UUDIS- JA UNUSTAMATA KIRJANDUS  
   Kaks uustrükki - Ü. Oll ... 104
REFERAADID 109  
KONVERENTSID JA SEMINARID 116  
KROONIKA  
   Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest ... 117
   Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uued liikmed ... 119
JUUBELID 120  
MÄLESTUSPÄEVAD 130  
 

CONTENTS  

M. Karelson.  
   100 years from the death of Alexander Theodor von Middendorff ... 4
SCIENTIFIC WORKS  
V. Jaagus.  
   Tomato breeding at the Jõgeva Plant Breeding Institute... 11
T. Valgus.  
   Dynamics of effectiveness and guarantee of fertilizers in crop rotation on podzolic sandy-clay soil ... 36
R. Lillak.  
   The formation of botanical composition, phytomass and herbage quality of grass swards depending on the cutting regime and irrigation. II. Tall fescue - qualitative data ... 45
O. Kärt.  
   Effects of nonstructural carbohydrates and fats on the degradability of feeds in the rumen ... 72
O. Saveli, E. Orgmets.  
   The new linear method for the exterior scoring of dairy cattle in Estonia ... 83
ABOUT THE AGRICULTURAL HISTORY  
J. Kuum.  
   Management of land improvement ... 96
J. Pullerits.  
   From the landlords’ cheese factory to quality testing of export butter ... 99
BOOKS REVIEW  
   Two recent reprints - Ü. Oll ... 104
REPORTS 109  
CONFERENCES AND SEMINARS 116  
CHRONICLE  
   Activities of the Academical Agricultural Society ... 117
   New members of the Academical Agricultural Society ... 119
ANNIVERSARIES 120  
MEMORIAL DAYS 130  

AKADEEMIK ALEXANDER THEODOR VON MIDDENDORFFF

Loodusteadlane (zooloog, biogeograaf), uurimisreisija, põllumajandusteadlane, Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteedi president (1862...1882)

 

VÄLJAANDJA

APS

Akadeemiline Põllumajanduse Selts

Peatoimetaja

pm-dr Alo Tänavots

Aadress

Fr. R. Kreutzwaldi 1,
51014 Tartu,
Estonia

E-post

TOETAJAD

INFO

p-ISSN
1024-0845
e-ISSN
2228-4893

Agronoomia
1921-1944

Taasasutatud
AGRAARTEADUS 1990

Veebis alates
1997 * VIII * 4

Indekseeritakse
AGRIS, AGRICOLA, CABI, CABI Full Text, DOAJ, EBSCO

Litsents

Creative Commons License
Ajakiri kasutab jurisdiktsiooniga sidumata Creative Commonsi "Autorile viitamine 4.0" rahvusvahelist litsentsi.

KÜLASTAJAD


 
 
 
Follow us on Facebook