1994 * V * 4

S I S U K O R D

Ü. Oll. Maareform ja Th. Pool 1. Maaseaduse ettevalmistamine ja selle esimene lugemine Asutavas Kogus ... 381

TEADUSTÖÖD
A. Kanal, H. Vipper.
Näivleetunud põllumulla huumushorisondi lasuvustiheduse muutumisest vegetatsiooniperioodil ... 391
R. Kask. Eesti muldade viljakus ja selle hindamine ... 405
K. Kask, H. Jänes. Magusa kirsipuu sordiaretusest Eestis ... 424
V. Laanmäe. Eesti seatõugude aretamisest ja jõudlusest 1957...1990 ... 434
O. Saveli, R. Teinberg, M. Uba. Pullide aretusväärtuse hindamine järglaste jõudlusandmete alusel ... 456

PÕLLUMAJANDUSE AJALOOST
J. Kuum.
Sada kakskümmend viis aastat esimese eestikeelse põllumajandusajakirja ilmuma hakkamisest ... 464

RAAMATUTE RETSENSIOONID, UUDIS- JA UNUSTAMATA KIRJANDUS
Eesti taimenimetused - J. Kuum ... 467
Märkimisväärne kõrgkooliõpik - O. Kärt ... 469

KROONIKA
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uusi liikmeid ... 470

JUUBELID 470

MÄLESTUSPÄEVAD 482

C O N T E N T S

Ü. Oll. Land Reform and Th. Pool 1. Preparation of the Land Law and its first reading in the Constituent Assembly ... 381

SCIENTIFIC WORKS
A. Kanal, H. Vipper.
The bulk density of podzoluvisols under different crops ... 391
R. Kask. The fertility of Estonian soils and its evaluation ... 405
K. Kask, H. Jänes. Sweet cherry selection in Estonia ... 424
V. Laanmäe. Breeding and production performances of Estonian swine breeds from 1957 to 1990 ... 434
O. Saveli, R. Teinberg, M. Uba. Prediction of sires breeding value by progeny testing ... 456

AGRICULTURAL HISTORY
J. Kuum.
125 years from the first issue of the Estonian Agricultural Journal ... 464

BOOKS REVIEW
Estonian plants names - J. Kuum ... 467
A considerable textbook for students - O. Kärt ... 469

CHRONICLE
New members of the Academical Agricultural Society ... 470

ANNIVERSARIES 470

MEMORIAL DAYS 482