1994 * V * 4

SISUKORD

Ü. Oll. Maareform ja Th. Pool 1. Maaseaduse ettevalmistamine ja selle esimene lugemine Asutavas Kogus ... 381

TEADUSTÖÖD
A. Kanal, H. Vipper. Näivleetunud põllumulla huumushorisondi lasuvustiheduse muutumisest vegetatsiooniperioodil ... 391
R. Kask. Eesti muldade viljakus ja selle hindamine ... 405
K. Kask, H. Jänes. Magusa kirsipuu sordiaretusest Eestis ... 424
V. Laanmäe. Eesti seatõugude aretamisest ja jõudlusest 1957...1990 ... 434
O. Saveli, R. Teinberg, M. Uba. Pullide aretusväärtuse hindamine järglaste jõudlusandmete alusel ... 456

PÕLLUMAJANDUSE AJALOOST
J. Kuum. Sada kakskümmend viis aastat esimese eestikeelse põllumajandusajakirja ilmuma hakkamisest ... 464

RAAMATUTE RETSENSIOONID, UUDIS- JA UNUSTAMATA KIRJANDUS
Eesti taimenimetused - J. Kuum ... 467
Märkimisväärne kõrgkooliõpik - O. Kärt ... 469

KROONIKA
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uusi liikmeid ... 470

JUUBELID 470

MÄLESTUSPÄEVAD 482

CONTENTS

Ü. Oll. Land Reform and Th. Pool 1. Preparation of the Land Law and its first reading in the Constituent Assembly ... 381

SCIENTIFIC WORK
A. Kanal, H. Vipper. The bulk density of podzoluvisols under different crops ... 391
R. Kask. The fertility of Estonian soils and its evaluation ... 405
K. Kask, H. Jänes. Sweet cherry selection in Estonia ... 424
V. Laanmäe. Breeding and production performances of Estonian swine breeds from 1957 to 1990 ... 434
O. Saveli, R. Teinberg, M. Uba. Prediction of sires breeding value by progeny testing ... 456

AGRICULTURAL HISTORY
J. Kuum. 125 years from the first issue of the Estonian Agricultural Journal ... 464

BOOKS REVIEW
Estonian plants names - J. Kuum ... 467
A considerable textbook for students - O. Kärt ... 469

CHRONICLE
New members of the Academical Agricultural Society ... 470

ANNIVERSARIES 470

MEMORIAL DAYS 482

 

PUBLISHER

APS

Estonian Academic Agricultural Society

Editor in Chief

Dr. sc. agr. Alo Tänavots

Address

Fr. R. Kreutzwaldi 1,
51014 Tartu,
Estonia

E-mail

SUPPORT

INFO

p-ISSN
1024-0845
e-ISSN
2228-4893

Agronomy 
1921-1944

Re-established 
Agraarteadus : Journal of Agricultural Science 1990

Online since 
1997 * VIII * 4

Indexed 
AGRIS, AGRICOLA, CABI, CABI Full Text, DOAJ, EBSCO

License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

VISITORS


 
 
 
Follow us on Facebook