Artikli esitamine

 

Juhend autoritele

Agraarteadus aktsepteerib teadustöid nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil kõigis põllumajandusteaduse valdkondades (sealhulgas: metsamajandus, taime- teadus, looduskaitse, keskkonnateadus, veterinaarmeditsiin, inseneriteadus). Ajakiri hindab kõrgelt multidistsiplinaarseid uurimusi.

Ajakirjale pakuvad erilist huvi teemad, mille uurimine on suunatud jätkusuutlikkuse probleemide lahendamiseks ning teadustööd, mille tulemused aitavad maaelu juhtida tasakaalukalt ja arukalt. Oodatud on kaastööd, mis aitavad mõista biotehniliste süsteemide mitmekesisuse probleeme.

Eesti teadlastelt ootame emakeelseid artikleid, et säilitada ja kaasajastada eestikeelset põllumajandusteaduse terminoloogiat

 1. Teadusartiklid (mall Word 97-2003 või Word 2010- )
 2. Ülevaateartiklid
 3. Lühi(Teabe)artiklid (mall Word 97-2003  või Word 2010- )
 4. Juhtumianalüüs (mall Word 97-2003  või Word 2010- )
 5. Kirjad toimetajale
 6. Raamatute ülevaated

Teadusartiklid – eelnevalt teadusartiklina avaldamata algupärane uurimus.
 

Ülevaateartiklid – esitatud või kutsutud kokkuvõtteartiklid arengutest ajakirjas käsitletavatel teemadel ja ka üldsusele huvipakkuvatest valdkondadest.
 

Lühi(Teabe)artiklid – ajakirja valdkonda sobiv algupärane ja tähelepanuväärne uurimus või metoodika arendamine, mis ei vasta teadusartikli vormile. Teave peab olema esitatud kokkuvõtlikus vormis, kastutades vähesel määral kirjandusallikaid (maksimaalselt 20). Vormistamise aluseks võetakse teadusartikkel, kuid kokkuvõte (Abstract) peaks olema maksimaalselt 150 sõna ning vabas vormis Järeldused (Findings) asendab lühi(teabe)artiklis Sissejuhatust (Introduction), Materjali ja metoodikat (Methods), Tulemusi (Results) ja Arutelu (Discussion) ja mis koosneb maksimaalselt 1500st sõnast. Üks tabel või joonis võib iseloomustada tulemusi.
 

Juhtumianalüüs – ajakirja teemale sobivad huvitavad juhtumid, mis annavad uue lähenemise uurimisvaldkonnale. Artikli vorm on sarnane lühi(teabe)artiklile, kus Juhtum (Case) või Juhtumiseeria (Case Series) järgneb Sissejuhatusele (Introduction), asendades Materjali ja metoodikat (Methods), Tulemusi (Results) ja Arutelu (Discussion) ning sisaldab maksimaalselt 2000 sõna. Kokkuvõte (Abstract) koosneb 150 sõnast ning tsiteeritakse maksimaalselt 20 kirjandusallikat. Lisada võib kuni viis joonist või tabelit.
 

Kirjad toimetajale – suunatud ajakirjas avaldatud materjalile või andes kasulikku kriitikat ja kommentaare ajakirja valdkonna ja teemavaliku kohta. Kirjade eesmärgiks on seisukohtade vahetamine, mis tulevikus parandab ajakirja terviklikkust ja kasulikkust lugejate jaoks. Eelnevates väljaannetes vastab sellele kategooriale Kroonika. Maksimaalselt 1500 sõna.
 

Raamatute ülevaated – mis pole vanemad kui kolm aastat ja mis vastavad ajakirja teemale. Ülevaate alguses peab olema ära toodud refereeritava raamatu pealkiri, autor (kui on, siis ka tõlkija), väljaandja, aasta, lehekülgede arv, hind (€), ISBN ja refereerija(te) nimi ning töökoht. Sisu peab sisaldama informatsiooni/tausta autori (toimetaja) kohta ja tegevusala, mida raamat hõlmab (agronoomia, loomade aretus jne). Selgitust raamatu paiknemisest käsitletavas valdkonnas - teised sarnased raamatud, sama autori teised raamatud, nende sarnasused või erinevused. Esitatud peab olema raamatu põhiseisukohad. Arutelu peab sisaldama raamatu tugevusti ja nõrkusi koos näidetega. Järelduses tõstetakse esile ülevaate põhipunktid. Kasutatud kirjandus peab olema minimaalne, kuid on vajalik kui soovite vaidlustada mõningaid autori(te) väiteid või juhtida lugeja tähelepanu alternatiivsetele väidetele või uurimistulemustele. Refereerija(d) peaks hoiduma: pikkadest tsitaatidest; biograafilisest informatsioonist, mis pole raamatga seotud. Ülevaate pikkus võib olla kuni 1500 sõna ja see peab olema eesti või inglise keeles.

Agraarteaduses avaldatud teadusartiklid vastavad alates 2018. a ETIS klassifikatsioonile 1.1. "Teadusartiklid, mis on kajastatud Web of Science andmebaasides Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index ja/või andmebaasis Scopus (v.a. kogumikud)".

Kroonika osas avaldatud artiklid klassifitseeritakse vastavalt ETISe publikatasioonide klassifikatsioonile.

Kõik kaasautorid peavad olema nõus artikli esitamisega. Autor peab e-postiga saatma järgmised failid aadressil

 • Käsikiri (palun kasutage eelpool toodud malli).
 • Kaaskiri.
 • Lisajoonised (kui on).
 • Lisatabelid (kui on).

Artiklit on võimalik esitada ka kodulehel oleva vormi  kaudu.

Kaaskiri peab juhinduma käsikirjast. Kaaskirjas peavad autorid tooma:

 • Lühikokkuvõte käsikirja uudsusest.
 • Autorite panus käsikirja:
  A) katse ülesehitus/andmete kogumine/andmete analüüs,
  B) käsikirja kirjutamine ja
  C) käsikirja toimetamine ja lõplik heakskiit.
 • Kaasautorite e-posti aadressid ja ORCID-numbrid.
 • Kaks sobivat retsensenti (nimi, kraad, e-post, lühike põhjendus).

Artikli käsitlustasu ega lehekülje tasu ei rakendata.

Ajakiri aktsepteerib inglise-, eesti- ja saksakeelseid artikleid. Kui artikkel pole kirjutatud inglise keeles, peab see sisaldama lisaks ingliskeelsele Abstract-le ka kasutatud kirjandusele järgnevat ingliskeelset kokkuvõtet (Summary). Lühiartikli puhul pole Summary vajalik. 

Inglise keeles kasutage palun sõnade kirjutamisel briti inglise kirjaviisi nagu ‘centre’ või ‘colour’. Kui briti inglise kirjaviisil on alternatiivseid sõnu nagu ‘recognize’/‘recognise’, kasutage ‘z’ vormi, näitaks ‘summarize’. Pidage aga silmas, et briti inglise keeles kirjutatakse ‘analyse’ ‘s’-ga. Kasutaga tekstis ‘for example’ ja ‘e.g.’ tabelites ja joonistel. Koma ei panda pärast ‘e.g.’ või ‘i.e.’.

Eetilised kaalutlused ja katselitsentsid peavad olema vajadusel selgitatud metoodika alajaotuses. Loomade julma kohtlemise korral ja nõutud eetiliste lubade puudumisel publikatsiooni ei aktsepteerita.

Agraarteadus järgib publitseerimiseetika ja artikli kirjutamise hea tava põhimõtteid, mis põhinevad Elsevier  soovitustel ja COPE  suunistel. Lugege edasi

Laadige alla ja kasutage eespool toodud malli vastavalt esitatava artikli formaadile (Aktsepteeritavate publikatsioonide tüübid). Kahtluse korral kasutage allpool toodud vormingunõudeid.

 • Fail peab olema koostatud Microsoft Word 97 või hilisemat versiooni kasutades.
 • Lehe formaat peab olema A4 (21,0 x 29,7cm) ja kõik äärised 2,5 cm.
 • Kasutage ühekordset reavahet ja teksti rööpjoondust.
 • Kasutage Times New Roman kirjatüüpi suurusega 10 punkti.
 • Ärge kasutage lehekülgede numbreid.
 • Kasutage pidevat rea numeratsiooni, kaasaarvatud tabelid, joonised ja kasutatud kirjandus.
 • Kasutage ladinakeelsete bioloogiliste nimede vormindamisel kaldkirja.
 • Kasutage kahekordseid jutumärke (“……”). Ühekordseid jutumärke kasutage sordinimetuste esitamisel (‘……’).
 • Kasutage SI-süsteemi ühikuid .
 • Kasutage kümnendmurru eraldamiseks koma (0,6 ± 0,2) ja alates 10 000-st tuhandekohtade eraldamiseks ‘tühikut’ (1 200 345,67) (täpsemalt vt Eesti keele käsiraamat ).
 • Kasutage 5 °C, 5% (mitte 5°C, 5 %).
 • Kasutage numbrite vahemiku tähistamiseks enn-kriipsu e mõttekriipsu sümbolit (–). Numbrite ja kriipsu vahel ei ole tühikuid (nt 5–8 päeva, 10–15 ml, 40–45%).
 • Liitühikuid esitage eksponentsiaalina, kasutade ‘kg ha–1’ (mitte murdarvu ‘kg/ha’). Mitme ühiku jaoks kasutage palun ‘W m–1 s– 1’, mitte ‘W/m/s’ või ‘g (kg W0.75)–1’, mitte‘g/kg W0.75’. Astendamisel kasutage ‘kg m2 –1’. Kasutage astme miinusmärgina ‘–1’ enn-kriipsu e pikka kriipsu (–).
 • Kasutage p = 0,05 (mitte p=0,05).
 • Kasutage 0,6 ± 0,2 (mitte 0,6±0,2).
 • Vajadusel kasutage sõna ‘kuni’ asenduseks mõttekriipsu (–): lk-d 19–36, 10–20 aastat, aastail 1945–1960, 1990.–1995. aastal, 12.3.–20.3.2008, 19–26%, 6–9°, 9,5–9,8 m pikkune (täpsemalt vt Eesti keele käsiraamat ).
  NB! Täpsemais erialatekstides (nt tehnikas, majanduses) kasutatakse mõttekriipsu asemel kolme punkti (sest mõttekriips ja miinusmärk võivad segi minna): 19...26%, –6...–9 °C, 6...8 mm läbimõõduga ava.
 • Kuupäeva esitamisel kasutage vormingut PP.KK.AAAA (ingl k DD.MM.YYYY). Näiteks 31.01.2021, mitte 01.31.2021. Kuu nimetus võib olla ka välja kirjutatud – 31. jaanuar 2021.
 • Kellaaja esitamisel kasutage 24-tunnist ajaformaati. Näiteks 15:00, mitte 03:00 PM.

Ingliskeelses kokkuvõttes kasutage eelnevatest erinevaid vormistamise nõudeid:

 • Kirjutage kümnendmurrud täispikkuses välja (mitte .6 ± .2) ja kasutage kümnendkoha eraldamiseks punkti (0.6 ± 0.2) ja koma tuhandkohtade eraldamiseks (1,230.4).

Alapealkirjade järjestus (teadusartikkel)

 • Pealkiri – peab olema lühike, täpne ja kirjeldav.
 • Autori(te) nimi(ed) – Eesnimi1 Perekonnanimi1, Eesnimi2 Perekonnanimi2, ....
 • Autori(te) täielik(ud) aadress(id).
 • Uurimistöö terviklikkuse eest vastutava autori aadress, telefon, e-posti aadress ja Open Researcher and Contributor ID (ORCID).
 • ORCID iD on nõutud esitatava käsikirja vastutaval autoril. ORCID-de esitamine kaasautorite poolt on tungivalt soovitatav, kuid mitte kohustuslik.
 • Abstract – ingliskeelne lühikokkuvõte (kuni 300 sõna).
 • Keywords: kuni kuus ingliskeelset märksõna.
 • Sissejuhatus.
 • Materjal ja metoodika.
 • Tulemused (ja arutelu).
 • Arutelu.
 • Järeldused.
 • Tänuavaldused.
 • Huvide konflikt.
 • Autorite panus.
 • Kasutatud kirjandus.
 • Summary – ingliskeelne kokkuvõte.
 • Tabelid – paigutatuna teksti.
 • Joonised – paigutatuna teksti.

Vajadusel vaadake palun ICMJE juhiseid  (inglise keeles) teadusartikli kirjutamiseks (inglise keeles).

Kõik kaastöötajad kes ei kvalifitseeru autorina (planeerimine/proovid/analüüs, artikli kirjutamine, lõpliku käsikirja toimetamine ja heaks kiitmine). Rahastamise allikad, keeleline korrektuur, tehniline tugi.

Autorid peavad deklareerima kõiki esitatud tööst tulenevaid võimalikke finants ja isikutevahelisi huvide kohflikte. Kui on autorite arvates huvide konflikt puudub, siis peavad nad seda ka kinnitama.

Kahtluse korral palun vaadake ICMJE juhiseid  (inglise keeles).

Kasutades autorite initsiaale loetlege autorite panust käsikirja valmimisse:

 • katse kontseptsioon ja planeerimine;
 • andmete kogumine;
 • katseandmete analüüs ja tõlgendamine;
 • käsikirja mustandi kirjutamine;
 • lõpliku käsikirja toimetamine ja heaks kiitmine.

Kahtluse korral vaadake palun ICMJE juhiseid  (inglise keeles).

Kui artikkel pole kirjutatud inglise keeles, peab see sisaldama kasutatud kirjandusele järgnevat ingliskeelset kokkuvõtet (Summary).

Ajakirjas kasutatakse Harvardi süsteemis viitamist. Näiteks:

 • Smith (2015) leidis...; Smith ja Jones (2015) leidsid...; Smith jt (2015) leidsid.. (kui on kolm või rohkem autorit).
 • (Smith, 2015); (Smith, Jones, 2015); (Smith jt, 2015) (kui on kolm või rohkem autorit); (Smith, Jones, 2014; Walker jt, 2015).
 • Tsitaadi kasutamisel: (Smith, 2015, lk 76); (Smith, Jones, 2015, lk 76); (Smith jt, 2015, lk 76) (kui on 3 või rohkem autorit).

Mitmele allikale viitamisel järjestage need kasvavalt avaldamise aasta järgi, eraldades need semikooloniga. Näiteks (Smith 2015; Jones 2016).

Autor(id) peaksid vältima liigset viitamist enese artiklitele.

Ajakiri kasutab lehel Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals  (inglise keeles) toodud juhiseid. Näidiseid võib leida U.S. National Library of Medicine veebilehel Examples of reference formats  (inglise keeles).

Ajakirjade nimed 
Ajakirja nimed peab välja kirjutama täisnimedega. 

Viide ajakirjaartiklile:

Autor 1, A. B.; Autor 2, C. Aasta. Artikli pealkiri. – Ajakirja nimi, Köide(Väljaanne):Leheküljed, DOI.

Author 1, A. B.; Author 2, C. Year. Title of the article. – Journal Name, Volume(Issue):Pagination. DOI.

Roasto, M., Meremäe, K., Kramarenko, T., Mäesaar, M., Kuningas, M. 2017. Listeria monocytogenes prevalence in ready-to-eat food products. – Agraarteadus, 28(1):25–31. DOI: 10.15159/jas.17.02

Märkus: DOI kasutamise olge kindel, et viite lõpul on toodud täielik DOI number (DOI: 10.15159/jas.17.02). Ärge kasutage lühendatud DOI-d (DOI: 15159/jas.17.02) või veebilinki (URL).
Aktsepteeritud ja avaldamata artiklites asendage lehekülje number "InPress" või "Avaldamisel" või kasutage DOI-d.

Viide raamatule:

Autor 1, A. B.; Autor 2, C. Aasta. Raamatu pealkiri. (1. vlj). – Kirjastaja: Kirjastaja asukoht, Riik, Leheküljed.

Author 1, A. B.; Author 2, C. Year. Book title. (1st ed.). – Publisher: Publisher Location, Country, Pagination.

Stevenson, W. R., Loria, R., Franc, G. D., Weingartner, D. P. 2001. Compendium of Potato Diseases. (2nd ed.). – American Phytopathological Society: St. Paul, USA, pp. 16–36. 

Viide raamatu peatükile:

Autor 1, A. B.; Autor 2, C. Aasta. Peatüki pealkiri. – Raamatu pealkiri (1. vlj). Toimetaja 1, A. B., Toimetaja 2, C. (toim). Kirjastaja: Kirjastaja asukoht, Riik, Leheküljed.

Author 1, A. B.; Author 2, C. Year. Title of the chapter. – In Book Title (1st ed.). Editor 1, A. B., Editor 2, C. (Eds.). Publisher: Publisher Location, Country, Pagination.

Lado, B. H., Yousef, A. E. 2007. Characteristics of Listeria monocytogenes important to food processors. – In Listeria, Listeriosis, and Food Safety (3rd ed.). Ryser. E. T., Marth, E. H. (Eds.). – CRC Press: Boca Raton, USA, pp. 157–213.

Viide veebiallikale:

Autor, A. B. Aasta. Dokumendi pealkiri. – https://URL Viimati külastatud päev/kuu/aasta.

Author, A. B. Year. Title of the document. – https://URL Accessed on Day/Month/Year.

US FDA. 2017. Dietary supplements. – https://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm153239.htm Accessed on 08/06/2018.

Märkus: Veebilehel, kus avaldamise aeg pole määratletav, kasutage aasta asemel eestikeelsel artiklil tähti k.p (kuupäev puudub) või ingliskeelsel artiklil n.d. (no date).
Kui autor pole tuvastatav, siis vastutab sisu eest firma või organisatsioon. Kui aga autor või organisatsioon puudub, siis liigub esimesele kohale pealkiri.

Viide andmetele:

[dataset] Autor 1, A. B.; Autor 2, C. Aasta. Andmestiku pealkiri. – Allika nimi. DOI.

[dataset] Author 1, A. B.; Author 2, C. Year. Title of the dataset. – Title of the source. DOI.

Viide konverentsiettekandele:

Autor 1, A. B.; Autor 2, C. Aasta. Ettekande pealkiri. – Postri/suuline ettekanne Konverentsi nimi, Konverentsi asukoht, Riik.

Author 1, A. B.; Author 2, C. Year. Title of the presentation. – Poster/oral session presentation at the conference of Name of the conference, Location of the conference, Country.

Viide konverentsiartiklile:

Autor 1, A. B.; Autor 2, C. Aasta. Artikli pealkiri. – Konverentsi nimi konverentikogumik. Konverentsi asukoht, Riik. Konverentsi kuupäev. Toimetaja 1, A. B., Toimetaja 2, C. (toim). Kirjastaja: Kirjastaja asukoht, Riik, Leheküljed.

Author 1, A. B.; Author 2, C. Year. Title of the article. – In Proceedings of the Name of the conference. Location of the conference. Country. Date of the conference. Editor 1, A. B., Editor 2, C. (Eds.). Publisher: Publisher Location, Country, Pagination.

Viide teesidele:

Autor 1, A. B. Aasta. Teeside pealkiri. – Teeside tase. Kraadi välja andnud ülikool, Ülikooli asukoht, Kaitsmise kuupäev, Leheküljed.

Author 1, A. B. Year. Title of the thesis. – Level of the thesis. Degree-granting University, Location of University, Date of completion, Pagination.

Kass, M. 2014. Effect of crude glycerol feeding on feed intake, lactational performance and metabolic status of dairy cows. – PhD thesis. Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia, 26/06/2014, 109 pp.

Viited mitte-romaani keelsetele allikatele (vene, araabia, araabia, farsi, heebrea, hindi jt):

Kasutatus kirjanduse loetelus olevad mitte-romaanikeelsed allikad peavad olema translitereeritud. Kui viitate allikale, mis on teises keeles, siis esitage esmalt translitereeritud pealkiri (teises keeles) ja nurksulgudes tooge selle ingliskeelne tõlge. Kui viidatud pealkiri tõlgiti automaatselt võõrkeelest inglise keelde (Google Translate'i, Babelfishi jne abil), peate naasma originaalallika juurde ja kasutama originaalpealkirja, millele järgneb inglise keelne pealkiri nurksulgudes.

Autor(id). Aaasta. Translitereeritud pealkiri originaalkeeles  [Pealkirja ingliskeelne tõlge]. – Translitereeritud ajakirja nimi originaalkeeles [Ajakirja nime ingliskeelne tõlge]. Köide(Väljaanne):Leheküljed. [In ‘keeles’]

Krenke, A.N., Khodakov, V.G. 1966. O svyasi povercknostnogo tayaniya lednikov s temperaturoy vozdukha [On the relationship between melt of glaciers and air temperature]. – Materialy Glyatsiologicheskikh Issledovaniy [Data of Glaciological Studies], 12:153–163. [In Russian]

 • Kõik tabelid ja joonised peavad olema tekstis viidatud (tabel 1; tabelid 1, 2) vahetult enne joonist või tabelit.
 • Tabelites kasutage kirjatüüpi Times New Roman, tavaline, 8 punkti.
 • Vajadusel kasutage veergude eraldamiseks tabulaatorit, mitte tühikut.
 • Esitage ainult horisontaalsed jooned, eraldamaks tabeli päist ja sisu ning muutke vertikaalsed jooned nähtamatuks.
 • Esmased veergude ja ridade päiste nimetused peavad algama suure algustähega, teisesed päiste nimetused aga väikese algustähega.
 • Tabelite pealkirjad ja päiste nimetused peavad olema tõlgitud inglise keelde ja esitatud kaldkirjas. Samal real olevad nimetused tuleb eraldada kaldkriipsuga ("/").
 • Tabelis olevad arvud joondage komakoha järgi.
 • Tabelid peavad olema redigeeritavad. Me ei saa vormindada tabeleid, mis on graafilised objektid. Kasutage tabelite loomiseks tekstitöötlustarkvara tabelitööriista. Vajadusel koostage tabelid Excelis ja lisage need käsikirja. Ärge lisage oma tabelitesse tekstikaste ega graafikat.

Näiteks

Tabel 1. Bakteriaalse närbumisega nakatunud kartulite erinevate teisendite arv
Table 1. Number of different variants of potatoes infected with bacterial wilt
  Proove, n
Samples, n
Positiivseid, n
Positive, N
Suhe, %
Proportion, %
95% usaldusintervall
95% confidence interval
Variant 1 1000     2   0,2 0,03–0,66
Variant 2 1000 359 35,9 32,97–38,91
Variant 3 1000   45   4,5 3,34–5,92
 • Diagrammid tuleb esitada koos andmetabeli(te)ga MS Exceli failina, kus iga diagramm (joonis) paikneb eraldi töölehel. Töölehtede nimetused peavad vastama jooniste numbrile käsikirjas (näit Joonis 1).
 • Diagrammidel kasutage kirjatüüpi Arial, tavaline, 8 punkti.
 • Jooniste minimaalne resolutsioon peab olema 300 dpi ja maksimaalne suurus 15x21 cm (567 x 794 px).
 • Aktsepteeritavad formaadid: pakkimata TIFF või JPG.
 • Vastuvõetavad on ainult hea kontrastsusega pildid ja diagrammid.
 • Joonise legendid peavad olema käsikirja eraldi lehel, mitte joonise osana.
 • Kasutage joonistel 0,2 punktilist joone paksust.
 • Suurust iseloomustavatel fotodel peab olema mõõtkava. Mõõtkava suurus peab olema selgitatud legendis.
 • Tekst joonistel peab olema Arial kirjatüübis ja loetav pärast joonise suurusse 50%st vähendamist. Kuna ajakiri on mitmekeelne, siis vältige piltidel teksti, kuid kasutage selle asemel lühendeid, mille selgitused on toodud legendis.
 • Värvi kasutamine on aktsepteeritav, kuid joonis avaldatakse sellisel kujul ainult ajakirja veebilehel. Kui joonis esitatakse värvilisena, siis peab see olema loetav pooltoonidena ja joonise legend on võrdselt loetav nii värviliselt kui ka pooltoonidena. Värvidele viitamise asemel kasutage nummerdatud nooli märkimaks võrdluspiirkonda.
 • Viidake joonistele tekstis ja legendis järgnevalt: joonis 1; joonis 1, a, b; joonised 1, 3; joonised 1–3.

Näiteks (Põldaru, Roots, 2012)

Example (Põldaru and Roots, 2012)

 • Kasutage MS Wordi toimetit valemite vormindamiseks.
 • Võrrandid tuleb nummerdada läbivalt, alustades (1) kuni käsikirja lõpuni, sealhulgas kõik lisad.
 • Võrrandi numbrid peavad olema sulgudes ja joondatud lehe paremasse serva samal real võrrandiga.
 • Kasutage seda numbrit tekstis sisalduvatele võrranditele viitamiseks. Võrranditele tuleks tekstis viidata kui "valem (X)" (ing k "Eq. (X)"). Kui viide võrrandile algab lausega, tuleb see täpsustada, nt "Võrrand (x)".

Avaldatakse ainult veebilehel. Aktsepteeritakse andmestikke, videoid ja fotosid. Materjal peab olema artiklis viidatud järgnevalt: „lisamaterjal, lisa 1“

Zooloogiliste tulemuste esitamisel peavad autorid peavad järgima juhiseid, mis on toodud International Code of Zoological Nomenclature  lehel (inglise keeles) ning taimede, seente ja vetikatega seotud tulemuste esitamisel juhiseid International Association for Plant Taxonomy  lehelt (inglise keeles).

Aktsepteeritud artiklite autoritele jäävad kõik õigused kasutada, taaskasutada ja levitada publitseeritud teadustööd seni kui autor viitab ajakirja originaalartiklile. Ajakirja artiklit esitatavatelt autoritelt eeldatakse, et nad järgivad üldisi eetilisi tõekspidamisi, mis seostuvad plagiarismiga. Kahtluse korral vaadake ICMJ juhendit overlapping publications  (inglise keeles). Ajakiri säilitab õiguse autori poolt esitatud ja ajakirja poolt aktsepteeritud artiklit trükkida ja jagada.

Täiendavat teavet leiate ICMJE juhendist  (inglise keeles).

Agraarteadus kirjastab avatud juurdepääsuga artikleid Creative Commons Attribution  (CC BY) License alusel, mis lubab nende kasutamise, jagamise ja taasesitamise mistahes teavikute vahendusel, kui originaalartiklile on korrektselt viidatud.

Creative Commons Attribution License (CC BY) lubab kasutajatel artikleid

 • lugeda, printida ja alla laadida;
 • uuesti jagada või avaldada (näit kuvada seda repositooriumis);
 • tõlkida;
 • alla laadida teksti- ja andmekaeve eesmärgil;
 • osaliselt või selle väljavõtteid kasutada teistes töödes;
 • müüa või taaskasutada ärilistel eesmärkidel.

CC BY litsents lubab avatud juurdepääsuga artiklite ärilist ja mitteärilist taaskasutamist seni, kuni selle autorit on tunnustatud. Autorid annavad kolmandatele osapooltele õiguse kasutada artiklit vabalt seni kuni selle algsed autorid, viitamise üksikasjad ja väljaandja on tuvastatavad. Artikli (või selle osa) kasutamine mistahes teavikus nõuab viidet järgmisel kujul: [Autor/Artikli pealkiri/Ajakirja nimi ja köide/väljalase. Autoriõigus (c) [aasta] [Ajakirjas toodud kirjastamisõiguse omanik]. Kui on võimalik, siis ka link artikli lõppversioonile.

Kõik artiklid läbivad retsenseerimisprotsessi, kaasaarvatud ülevaateartiklid. Retsensiooni eesmärgiks on aidata toimetajatel hinnata käsikirja publitseerimiskõlbulikkust ja anda autori(te)le juhiseid käsikirja parandamiseks. Me ei avalda retsensendi isikuid autoritele või teistele retsensentidele. Meie sooviks on säilitada retsensendi anonüümsus kogu retsenseerimisperioodi kestel ja ka hiljem. Siiski, kui retsensent soovib, võib ta vabatahtlikult esitada oma kommentaarid autoritele. Retsenseerimise juhend  (RTF).