Teadustööd

1. Müürsepp, I., Valdmann, E. Veiste aretuse biotehnoloogia 1990 1 18…41
2. Annuk, K. Turvasmuldadel paiknevate polderniitude rajamine ja intensiivne kasutamine 1990 1 42…53
3. Vipper, H. Diferentseeritud mullaharimissüsteemi alustest 1990 1 54…73
4. Piirsalu, P. Eesti valgepealise lambatõu parandamine sisestaval ristamisel ildefransi jääradega 1990 1 73…82
5. Kärblane, H. Andmisviisi mõju mineraalväetiste efektiivsusele 1990 2 167…184
6. Tomson, H. Drenaazi kuivendusvõimest savimuldadel 1990 2 184…198
7. Jaama, E. Talirapsi seemnekasvatuslikke uurimistulemusi 1990 2 199…207
8. Teinberg, R., Ulst, K. Piimaveisetõugude aretusprogrammide geneetiline ja majanduslik optimeerimine 1990 2 207…227
9. Lember, A. Tiinete emiste üleliidulistest söötmisnormidest 1990 2 228…234
10. Küüts, H., Bender, A. Seitsekümmend aastat Jõgeva Sordiaretusjaama 1990 3 282…300
11. Tomberg, U. Kaheksakümmend aastat Tooma Katsejaama asutamisest 1990 3 300…310
12. Kask, K. Eestis kasvatamiseks soovitatud (rajoonitud) suvi- ja sügisõunasordid 1990 3 310…327
13. Tealane, H. Piimatootmise efektiivsus erineva suurusega farmides 1990 3 328…336
14. Karelson, M. Maareform, asundustegevus ja uudismaade harimine Eesti Vabariigis 1990 4 405…416
15. Metsaalt, M. Sada aastat karjaaretust Piistaojal 1990 4 416…433
16. Pärnoja, A. 1980-ndatel aastatel Vändra Katsesovhoosis kasutatud pullide piimajõudluse päritavusest 1990 4 434…443
17. Ilus, A., Karis, V., Metsaalt, M., Soo, L. Suuretoodanguliste lehmade pikaajaline söötmiskatse Vändra Veisekasvatuse Katsejaamas 1990 4 443…455
18. Keskküla, T. Põllumajanduslike tootmishoonete töövõime ja selle uurimine Eestis 1991 1 12…28
19. Veinla, V., Barkala, K., Asi, M. Lehmafarmide töö efektiivsuse analüüs 1991 1 28…39
20. Kõlli, R. Ökosüsteemide fütoproduktiivsuse pedoökoloogiline analüüs. I. Metsad 1991 1 39…60
21. Kask, K. Eestis kasvatamiseks soovitatud (rajoonitud) taliõunasordid 1991 1 60…72
22. Annuk, K., Ivask, M., Liiv, J., Vain, T., Valdmann, E. Rohumaataimede koguenergia sisalduse otsese määramise tulemusi 1991 1 72…79
23. Tilga, V. Immuunprofülaktikast loomakasvatuses 1991 1 80…83
24. Priilinn, O. Taimegeneetika ja sordiaretuse geneetiliste aluste arendamisest Eestis 1991 2 134…149
25. Agur, M. Viirusdiagnostika ja uusnakkuse probleemist kartuli meristeemtervendusel põhineva seemnekasvatussüsteemi rakendamisel 1991 2 149…158
26. Oll, Ü. Metaboliseeruv proteiin söötade proteiinisisalduse ja mäletsejaliste proteiinitarbe arvestamise alusena 1991 2 158…169
27. Kärblane, H. Liblikõieliste poolt sümbiootiliselt seotud lämmastiku osatähtsusest lämmastikubilansis ja põllukultuuride saagikuse suurendamisel 1991 2 169…178
28. Kasepalu, A., Kannel, K. Taimekasvatussaaduste omahinnad ja nende pideva tõusu põhjused 1991 2 178…185
29. Jaakma, Ü., Müürsepp, I. Retsipientide tiinestumine 24 või 48 tundi 4°C juures säilitatud embrüote siirdamise järel 1991 2 186…190
30. Paas, A. Muldade omaduste ja re¸iimide muutumine kuivendamisel ja ülesharimisel 1991 3 231…248
31. Kõlli, R. Ökosüsteemide fütoproduktiivsuse pedoökoloogiline analüüs. II. Põllu- ja rohumaad 1991 3 248…264
32. Raudväli, E. Väetistega antud fosfori liikuvusest kamar-karbonaatmullas 1991 3 264…272
33. Kalmet, R. Mõnede mikroelementide lahustuvus ja liikuvus mullas 1991 3 272…281
34. Maide, H. Põllumajandusettevõtete maksustamine maa- ja tulumaksuga 1991 3 281…290
35. Vain, A., Kees, H. Veiste piimatoodangu ja perifeersete lihaste funktsionaalse seisundi seos 1991 3 291…296
36. Küüts, H., Küüts, I. Taats, M. Eestis rajoonitud odrasortide saagikusest ja õlleomadustest 1991 4 344…351
37. Paas, A. Kamar-gleimullad Balti mere transgressioonisetetel 1991 4 351…371
38. Must, E. Piima jahutamisest farmis 1991 4 372…383
39. Piir, R. Pihlakad viljapuuna 1991 4 383…393
40. Annuk, K., Ivask, M., Liiv, J. Põldtimuti 'Jõgeva 54' ja roog-aruheina 'Zapadnaja' saakide energiakontsentratsiooni dünaamikast 1991 4 393…400
41. Oll, Ü., Tölp, S., Kaasik, A. Söötade metaboliseeruva proteiini sisaldusest 1991 4 400…411
42. Kuldkepp, P., Murdam, L. Erinevate orgaaniliste väetiste mõjust mullale ja saakidele 1992 1/2 15…33
43. Priilinn, O., Enno, T., Peu¨a, H., Tohver, M. Nisu genoomi rekonstrueerimise teed ja meetodid 1992 1/2 34…45
44. Koppel, M. Kartulimugulate märgmädanikukindluse avaldumine erinevate nakatusmeetoditega hinnates 1992 1/2 45…61
45. Kallas, L., Vilson, V. Ülevaade eesti mustakirju veisetõu uue tõutüübi kujundamisest 1992 1/2 62…73
46. Hellenurme, A. Tsingi, mangaani ja vase omastuvus piimalehmadega korraldatud katse andmetel 1992 1/2 73…85
47. Lepajõe, J. Toiduteravilja probleemist Eestis 1992 3 154…167
48. Kallas, E. Toidunisu kasvatamisest ja sordiaretusest Eestis 1992 3 168…181
49. Kärblane, H. Väävli ringest ja bilansist Eesti maaviljeluses 1992 3 182…192
50. Nigul, L. Ergotroopsed ained kasvavate sigade ratsioonis 1992 3 192…208
51. Kaasik, A., Oll, Ü. Proteiini erinevast arvestusest lehmadega korraldatud söötmiskatsetes 1992 3 208…221
52. Annuk, K. Saakide stabiilsusest 1992 4 267…274
53. Kalmet, R. Väetamine ja mikroelemendid 1992 4 275…281
54. Lillak, R. Rohukamarate botaanilise koostise, fütomassi ja saagi kvaliteedi kujunemine olenevalt niitere¸iimist ja vihmutamisest. I. Roog-aruheina kvantitatiivsed iseärasused 1992 4 282…299
55. Lepajõe, L., Kuhi, E. Söödaproteiini väärindamine toiduvalguks munakanakasvatuses suurtootmise tingimustes 1992 4 299…309
56. Must, E. Uurimistulemused piimajahutusreservuaari MKA 2000Л-2A tehnilisel täiustamisel 1992 4 310…319
57. Anderfeld, A. Hilisepoolsete kartulisortide aretamine Jõgeva Sordiaretusjaamas 1993 1 22…30
58. Kask, K. Pirnipuude sordiaretusest Eestis ja siin kasvatamiseks soovitatud sordid 1993 1 31…44
59. Raudseping, M. Boor- ja molübdeenväetiste mõju aedherne seemnesaagile ja kvaliteedile 1993 1 44…56
60. Asi, M. Sõnniku eemaldamise süsteemi uurimine 1993 1 56…70
61. Bender, A., Jaagus, M. Lutsernisortide õite viljastumisest Jõgeva Sordiaretusjaamas 1993 2 137…158
62. Kalmet, R., Raave, L. Mõnede mikroelementide sisaldus kultuurkoplite rohus (kõrrelistes ja nende segudes valge ristikuga) ja mullas 1993 2 158…167
63. Lember, A. Pekipaksus suguemiste hindamise kriteeriumina 1993 2 167…178
64. Metsaalt, M. Holsteini pullid Piistaoja karja aretuses 1993 3 236…243
65. Murdam, L., Kirch, R., Kuldkepp, P., Vardjas, I., Maalmann, I. Erineva C/N suhtega orgaaniliste väetiste mineraliseerumisest karbonaatmullas 1993 3 244…265
66. Kask, R. Mulla granulomeetriline koostis erinevate klassifikatsioonide järgi 1993 3 265…272
67. Oll, Ü. Söötade energiasisalduse määramise viisidest mäletsejaliste söötades 1993 3 273…301
68. Annuk, K. Niitelise kasutusega kõrrelistest koosnevate heintaimikute koristusajast 1993 4 342…361
69. Mee, R. Karusloomade söötmise probleeme kaasajal 1993 4 361…369
70. Liiske, M. Koduloomade ja ‑lindude soojus‑, niiskus- ning gaasieritus 1993 4 370…378
71. Int, L. Maaparanduse mullastikulis-klimaatiline põhjendatus Eestis 1993 4 378…390
72. Kärblane, H., Kevvai, L. Antropogeense tegevuse mõju pliisisaldusele mullas ja taimedes 1993 4 390…407
73. Jaagus, V. Tomati sordiaretus Jõgeva Sordiaretuse Instituudis 1994 1 11…35
74. Valgus, T. Väetise efektiivsuse dünaamika ja tagatus leetunud liivsavimullal paiknevas külvikorras 1994 1 36…44
75. Lillak, R. Rohukamarate botaanilise koostise, fütomassi ja saagi kvaliteedi kujunemine olenevalt niitere¸iimist ja vihmutamisest II. Roog-aruheina kvalitatiivsed iseärasused 1994 1 45…71
76. Kärt, O. Mittestruktuursete süsivesikute ja rasvade mõju söötade lõhustuvusele vatsas 1994 1 72…82
77. Saveli, O., Orgmets, E. Uus piimalehmade välimiku lineaarse hindamise süsteem 1994 1 83…95
78. Järvan, M. Köögiviljade nitraatidesisalduse sõltuvus nende bioloogilistest iseärasustest ja kasvutingimustest 1994 2 149…169
79. Kalmet, R., Kartau, S. Mõnede raskemetallide (Cu, Mo, Mn, Co) ja boori mõju söödakultuuride proteiinisisaldusele ja selle aminohappelisele koostisele 1994 2 170…179
80. Annuk, K. Põldtimuti vanuseline saagidünaamika 1994 2 180…189
81. Must, E. Talu piimajahutusviiside uurimine 1994 2 190…197
82. Lember, A. Emiste proteiinitarbest reproduktsioonitsükli jooksul. 1. Tiinusaegse ratsiooni proteiinisisalduse mõju emiste reproduktsioonijõudlusele 1994 2 198…209
83. Laanmäe, V. Eesti seatõugude aretamisest ja jõudlusest 1923…1956 1994 3 259…272
84. Kärt, O., Sikk, V. Veiserasva, rapsiõli ja Ca-seebi söötmise mõju lehmade vere biokeemilistele näitajatele 1994 3 273…280
85. Paas, A. Soostunud leetmullad Balti mere transgressioonisetetel. I. Üldiseloomustus 1994 3 281…307
86. Lillak, R. Rohukamarate botaanilise koosseisu, fütomassi ja saagi kvaliteedi kujunemine olenevalt niitere¸iimist ja vihmutamisest. III. Hübriidlutserni taimiku kvantitatiivsed iseärasused 1994 3 308…332
87. Tohver, M. Keemilise mutageneesi meetodil saadud suvi- ja talinisu mutantsete liinide produktiivsuse ja kvaliteedi analüüs 1994 3 333…344
88. Kanal, A., Vipper, H. Näivleetunud põllumulla huumushorisondi lasuvustiheduse muutumisest vegetatsiooniperioodil 1994 4 391…404
89. Kask, R. Eesti muldade viljakus ja selle hindamine 1994 4 405…423
90. Kask, K., Jänes, H. Magusa kirsipuu sordiaretusest Eestis 1994 4 424…433
91. Laanmäe, V. Eesti seatõugude aretamisest ja jõudlusest 1957…1990 1994 4 434…455
92. Saveli, O., Teinberg, R., Uba, M. Pullide aretusväärtuse hindamine järglaste jõudlusandmete alusel 1994 4 456…463
93. Paas, A. Soostunud leetmullad Balti mere transgressioonisetetel. II. Leet-gleimullad 1995 1 22…30
94. Annuk, K. Ühe- ja mitmeliigilistena rajatud heintaimikute saagi ja selle botaanilise koosseisu dünaamika pikemaperioodilise niitelise kasutuse tingimustes 1995 1 31…48
95. Ilus, A., Hellenurme, E., Kaldmäe, H., Karis, V., Pedak, E., Vadi, M. Rasvarikka rapsikoogi ja rapsiõli kasutamine veiste söötmisel 1995 1 49…69
96. Kärt, O., Sikk, V. Veiserasva ja rapsiõli söötmise mõju lehmade piima‑, piimarasva- ning piimavalgutoodangule laktatsiooni algul 1995 1 70…80
97. Kärblane, H. Fluor mullas ja taimedes 1995 2 138…151
98. Agur, M. Eestis enamkasvatatavate kartulisortide resistentsusest kartuliviiruste X, Y, S, M ja N nakkusele 1995 2 152…159
99. Pärnoja, A., Veermäe, I., Miil, M. Lehmade söötmine automaatse söötmissüsteemi abil: tsüklilise ja intervallprogrammi efektiivsus jõusööda jagamisel 1995 2 160…168
100. Waldmann, A., Passel, V. Piima progesteroonisisalduse määramise immunoensümaatilise ja radioimmunoloogilise meetodi võrdlus ja nende kasutamine lehmade sigimisseisundi jälgimiseks 1995 2 169…183
101. Raave, L., Raave, H. Rohu söömist mõjutavatest teguritest lehmade karjatamisel 1995 2 184…201
102. Kavak, H. Ternespiima happesusest ja selle mõjust vasikate tervisele 1995 2 202…208
103. Järvan, M. Köögiviljade nitraatidesisalduse sõltuvus väetamisest 1995 3 257…277
104. Kalamees, K., Oll, Ü. Sööda ning selle energia ja proteiini väärindamisest eesti maatõugu lehmade poolt 1995 3 278…291
105. Kask, R. Eesti muldade granulomeetriline koostis ja selle kujunemine 1995 3 292…319
106. Kiiman, H., Teetsov, H. Masinlüpsil tehtavad vead ja nende analüüs 1995 3 320…331
107. Kärblane, H., Kevvai, L. Raskmetallide sisaldus Eestis enamkasutatavates väetistes ja nende osa mulla raskmetallidega saastamisel 1995 4 393…404
108. Kask, K. Eesti õunasordid 1995 4 405…416
109. Murdam, L., Metsur, M., Vardjas, N., Maalmann, I. Vihmutatava kultuurrohumaa ning looduslike taimekoosluste all olev muld ja pinnas vaadatuna geomikrobioloogilisest aspektist 1995 4 417…434
110. Reintam, A. Mineraalväetiste ketaslaoturi laotusketta tööprotsessi uurimine matemaatilise modelleerimise teel 1995 4 435…448
111. Lember, A. Emiste proteiinitarbest reproduktsioonitsükli jooksul. 2.Imetamisaegse ratsiooni proteiinisisalduse mõju emiste reproduktsioonijõudlusele 1995 4 449…471
112. Lillak, R. Rohumaa botaanilise koosseisu, fütomassi ja saagi kvaliteedi kujunemine olenevalt niitere¸iimist ja vihmutamisest. IV.Hübriidlutserni taimiku lämmastikukasutus 1996 1 12…29
113. Meriloo, V., Pärnits, E., Alekand, H. Teraviljandustalu tootmistegevuse rahalis-energeetiline iseloomustus 1996 1 30…38
114. Loide, V. Mulla liikuva magneesiumi sisalduse ning kaltsiumi ja magneesiumi suhte mõju põllukultuuride saagile 1996 1 39…53
115. Kärt, O., Sikk, V. Rapsiõli, jahvatatud rapsiseemned ja veiserasv lehmade söödaratsioonis. 1.Mõju sööda kuivaine, proteiini ja toorkiu lõhustuvusele in sacco 1996 1 54…65
116. Koslov, N. Vasikate perinataalsest surevusest ja selle põhjustest Eestis 1996 1 66…83
117. Lember, A. Põrsapesakonna suurusest ja kasvuhoost sõltuvalt emiste söötmise tugevusest 1996 2 137…154
118. Kask, K., Libek, A. Eesti marjasordid 1996 2 155…161
119. Piir, R. Astelpaju viljapuuna 1996 2 162…176
120. Siimisker, T. Astelpaju sordivõrdluse tulemusi Lõuna-Eesti sordikatsepunktis 1996 2 177…181
121. Turbas, E. Kakskümmend aastat kestnud süstemaatilise lupjamise ja väetamise mõju mulla omadustele 1996 3 233…257
122. Põldmaa, O. Piimafarmi infosüsteem ja selle alaosad 1996 3 258…269
123. Annuk, K. Lämmastiku, fosfori, kaaliumi ja kaltsiumi eemaldamine lammi-madalsoomullal kasvavate heintaimede niitelisel kasutamisel 1996 3 270…280
124. Must, E. Piima jahutamine farmis ülepäevase piimaveo korral 1996 3 281…292
125. Pavel, Ü. Mõningaid mõtteid fütohügieenist 1996 3 293…295
126. Leedu, E., Murdam, L. Eesti põlevkivikarjääride põlluks rekultiveerimisest ja kooritud huumusmulla mikrobioloogilisest seisundist selle säilitamisel 1996 4 342…356
127. Linnutaja, A., Kärblane, H. Lämmastikväetiste mõju söödateravilja saagile ja kvaliteedile 1996 4 357…373
128. Ivask, M. Vihmausside arvukuse ja biomassi dünaamika kultuurrohumaa mullas 1996 4 375…381
129. Nigul, L. Tritikale, biotriini ja hüdrolüüspärmi toiteväärtus seasöödana 1996 4 382…388
130. Heinloo, M., Külasalu, M. Lauskultivaatori S‑pii siirete, lõikenurga ja maksimaalse pingeintensiivsuse sõltuvus koormusest 1996 4 389…399
131. Paas, A. Mullatekke tingimused ja muldade levik Läänemere transgressioonisetetel 1997 1 28…48
132. Kalmet, R. Jood Eesti põllumajanduslikus biosfääris 1997 1 49…65
133. Lättemäe, P., Tamm, U. Kõrreliste ja kõrreliste liblikõieliste heintaimikute rohusaagi ja toiteväärtuse vahelistest seostest erineva niitmisre¸iimi korral 1997 1 66…80
134. Lember, A. Imetavate emiste energia- ja proteiinitarbe partsiaalne arvestus 1997 1 81…99
135. Agur, M. Kartulisortide resistentsusanalüüs kartuliviirus X isolaatide (KVX17, KVXOlev, KVXSulev) nakkusele 1997 2 157…161
136. Bender, A. Lutsernisortide 'Jõgeva118' ja 'EllerslieI' fertiilsuse ja isefertiilsuse polümorfism ning neist populatsioonidest valitud taimede kasutamisvõimalusi sordiaretuse lähtematerjalina osaliselt isetolmlevate sortide ja hübriidsortide aretamisel 1997 2 162…171
137. Lättemäe, P., Rausberg, P. Närvutamise ja naatriumbensoaati sisaldava konserveerimislisandi mõju kõrrelistest ja ristikust-kõrrelistest koosnevast rohust valmistatud silo kvaliteedile 1997 2 172…178
138. Veinla, V., Asi, M., Kaar, P. Sõnnikukoristusseadmete süsteemi tehnoloogiaarvutus 1997 2 179…189
139. Bender, A. Põldtimuti, hariliku aruheina ja karjamaa-raiheina sordiaretuse tasemest Jõgeval 1997 3 217…224
140. Kaasik, A., Kask, H. Erineva suurusega teravilja- ja rapsiseemnejahu fraktsioonide kuivaine ja proteiini lõhustumine veise vatsas 1997 3 225…235
141. Kalmet, R. Taimede mineraaltoitumise häirete sümptoomid 1997 3 236…245
142. Kask, R., Niine, H. Fosfor ja kaalium muldade pedogeneesis 1997 3 246…258>
143. Oll, Ü., Tölp, S., Tölp, J., Pärn, H. Lehmade proteiinitarbe rahuldamisest pikaajalises söötmiskatses 1997 3 259…267
144. Bender, A. Lutserniliikide ja -sortide talvekindlusest 1997 4 291…310
145. Elias, P. Termofiilsete piimhappebakterite, mesofiilsete laktobatsillide ja propioonhappebakterite monokultuursete juuretiste mõju emmentali juustu mikrobioloogilistele protsessidele 1997 4 311…324
146. Kaldmäe, H., Vadi, M. Tsellobakteriin vasikatele ja lüpsilehmadele 1997 4 325…334
147. Kärblane, H., Kevvai, L., Kanger, J. Raskmetallid kartulis 1997 4 335…347
148. Pavel, Ü. Taimedes sisalduvate saasteainete toksilisuse määramine biokatsetega 1997 4 348…350
149. Tominga, V., Paaver, T. Vee korduvkasutusega kalakasvatusseadmetes kasvatatud tuurlaste lihasaagis ja kehaosade osakaal 1997 4 351…358
150. Annuk, K., Kalmet, R. Rohunditest looduslikel ja kultuurrohumaadel 1998 1 3…12
151. Bender, A. Hilise punase ristiku 'Jõgeva 205' seemnesaak, seemnete kvaliteet ning nende näitajate seosed kasvuaegsete ilmastikutingimustega aastail 1946…1995 1998 1 13…21
152. Bergström, J., Ling, K., Pehrson, B. Mõningaid andmeid Eesti lehmade seleeniga varustatuse kohta 1998 1 22…25
153. Elias, P., Eller, H. Monokultuursete juuretiste ja termofiilse segujuuretise mõju emmentali juustu tehnoloogilistele parameetritele ning kvaliteedile 1998 1 26…33
154. Kask, K., Jänes, H. Eesti ploomisordid 1998 1 34…42
155. Lillak, R., Marrandi, M., Linke, A., Träss, R. Lutserni juurekaela morfoloogilised ja biokeemilised omadused 1998 1 43…52
156. Must, E. Reservuaarjahuti MKA 2000L-2A ja tankjahutite efektiivsus piima jahutamisel farmis 1998 1 53…58
157. Agur, M. Kartulisortide resistentsusanalüüs kartuliviiruse M isolaatide (KVMEba, KVMEre) nakkusele 1998 2 104…108
158. Kask, R. Lühiülevaade Eesti põhiliste mitteharitavate muldade orgaanilise aine varudest 1998 2 109…115
159. Kärblane, H. Väetistega mulda viidud taimetoitainete leostumine 1998 2 116…124
160. Lillak, R. Viimase niite aja ja niitmissageduse mõju lutsernitaimiku produktsioonivõimele olenevalt sordilistest iseärasustest 1998 2 125…133
161. Must, E. Erinevate firmade piimajahutustankide efektiivsus 1998 2 134…142
162. Soovik, E. Kuivenduse mõju saagile 1998 2 143…146
163. Jaakma, Ü., Bredbacka, P., Peippo, J., Müürsepp, I. Veiste embrüote sugupoole määramine farmitingimustes enne siirdamist 1998 3 172…175
164. Järvan, M. Raskmetallisisaldus köögiviljades sõltuvalt lubiväetise liigist 1998 3 176…187
165. Kaasik, A., Kask, H. Odra, kaera ja nisu lõhustuvusest veise vatsas 1998 3 188…200
166. Kask, R. Eesti muldade mineraalosa muundumisest ja degradeerumisest evolutsiooniprotsessis 1998 3 201…223
167. Kaul, K., Heinloo, M. Ülevaade vurräkke vabaaktiivsele ringlülile pöördemomendi tekitamise võimalustest patendiuuringu põhjal 1998 3 224…230
168. Kurõkin, J. Folliikulite punkteerimine ja munarakkude aspireerimine ultraheli kontrolli all veistel 1998 3 231…239
169. Jänes, H., Õunmaa, A. Ploomipuuliigid sordiaretuses 1998 4 258…263
170. Kask, R. Eesti põhiliste haritavate muldade huumushorisondi paksus, selle dünaamika ja mõju mulla viljakusele 1998 4 264…272
171. Kask, R. Dolomiitsel rähkmoreenil kujunenud muldade omapärast 1998 4 273…281
172. Nummert, A. Instrumentaaluuringute võimalik rakendamine veterinaarias 1998 4 282…283
173. Viljasoo, V. Tehnika Weibulli- ja eksponentjaotusele alluva töövõime määramise metoodika 1998 4 284…289
174. Bender, A. Polüploidiseerimise mõju punase ristiku õite mõõtmetele, tolmeldava entomofauna liigilisele koosseisule ja arvukusele 1999 1 9…23
175. Bender, A. Polüploidiseerimisega kaasnenud punase ristiku õie morfoloogiliste ja füsioloogiliste muutuste mõju tolmeldajate töökiirusele ja väärtusele risttolmlemise tagajana 1999 1 24…37
176. Haak, E. Õunapuu lehtede põhitoitainete sisalduse sõltuvus väetamisest ja muudest teguritest 1999 1 38…45
177. Kask, K. Ploomikasvatus Eestis pärast Teist maailmasõda 1999 1 46…59
178. Enno, T., Peu¨a, H., Priilinn, O. Suvinisu sortide ja liikide vaheliste hübriidide bioloogilised ja tsütogeneetilised iseärasused. 1.Liikidevaheliste hübriidide F1 kromosoomide konjugeerimine meioosis 1999 2 85…88
179. Hämmal, J., Tikk, V. ω-3- ja ω-6-rasvhapped, nende sisaldus söötades, linnukasvatussaadustes ja mõju inimese tervisele (kirjanduse ülevaade) 1999 2 89…122
180. Ingver, A., Koppel, M., Koppel, R., Küüts, H. Suvinisu sortide ja liikide vaheliste hübriidide bioloogilised ja tsütogeneetilised iseärasused. II.Haigus- ja seisukindlus ning kasvuaeg põllutingimustes 1999 2 123…128
181. Kaldmäe, H., Metsaalt, M., Vadi, M. Konservviljade söömusest ja seeduvusest 1999 2 129…136
182. Ling, K., Ploom, V. Seleeni lisasöötmisest tiinetele lehmadele 1999 2 137…143
183. Sõõro, T. Pöördel liikuvale ratasmasinale mõjuv külgjõud 1999 2 144…154
184. Bender, A., Aavola, R. Põhja-Ameerika lutsernisortide saak ja saagi kvaliteet Eesti kliimatingimustes 1999 3 184…193
185. Kallas, E. Valikust ja liigisisesest ristamisest talinisu sordikasvatuses Eestis 1921…1998.a. 1999 3 194…204
186. Kask, K. Saaremaa sarapuupähklite kvaliteedi uurimine 1999 3 205…214
187. Olt, J. Laiarealise kartulipõllu reasharimise põimmasina tööprotsessi uurimine 1999 3 215…223
188. Elias, P. Termiseerimine piima eeltöötlusena juustude valmistamisel 1999 4 261…267
189. Kask, K. Eestis aretatud puuvilja- ja marjasordid ning nende väärtus 1999 4 268…275
190. Kask, R., Samel, H. Tüüpiliste kamar-karbonaat- (rähk-) ja soostunud kamarmuldade omaduste muutumisest seoses loodusliku rohumaa ülesharimisega ja kasutamisega haritava maana 1999 4 276…282
191. Kärblane, H., Kevvai, L., Kanger, J. Raskmetallide sisaldus timutis 1999 4 283…291
192. Kaldmäe, H., Kirsel, R., Metsaalt, M., Vadi, M. Kohalikest teraviljadest valmistatud söötade toiteväärtusest ja seeduvusest 2000 1 28…40
193. Kask, R., Jõgi, Ü. Eesti mitteharitavate kõlvikute automorfsete ja poolhüdromorfsete muldade struktuursusest 2000 1 41…58
194. Lillak, R. Lutsernitaimiku degradeerumine 2000 1 59…70
195. Padrik, P., Jaakma, Ü., Müürsepp, I. Eesti holsteini tõugu seemenduspullide värske sperma kvaliteet 2000 1 71…80
196. Starast, K., Karp, K., Pae, A. Orgaaniliste hapete, askorbiinhappe ja suhkrute sisaldus mesimuraka viljades olenevalt sordist ja kasvukohast 2000 1 81…87
197. Henno, M. Varutava piima kvaliteedi võrdlus Euroopa Liidu nõuetega 2000 2 132…139
198. Kask, K. Õunakasvatus Eestis, eriti aastatel 1963…1998 2000 2 140…151
199. Kiiman, H., Saveli, O. Piima somaatiliste rakkude arvu mõjutavatest teguritest 2000 2 152…168
200. Vardja, R., Vardja, T. Vedelate söötmete pealevalamine ja domineerivate võsude vahelõikus taimede mikropaljunduses 2000 2 169…175
201. Agur, M., Rosenberg, V. Kartuli merikloonide resistentsus KVM‑le ja selle sõltuvus opereeritava meristeemi lokalisatsioonist taimel 2000 3 200…204
202. Kasesalu, J., Laius, A., Lotman, K. Dermocystidium'i perekonna parasiitide esinemine ja liigiline koosseis Eesti kalamajandeis ja mõnes looduslikes veekogudes 2000 3 205…212
203. Kask, R. Eesti muldade orgaanilise aine sisalduse ja koostise uurimisest, ajalooline ülevaade 2000 3 213…218
204. Koslov, N., Lepp, E., Lokk, V., Song, J., Kirtsi, T., Järveots, T. Klamüdoosi epizootoloogia, etioloogia, patogeneesi ja patoloogiliste muutuste uurimine erinevatel loomaliikidel Eestis 2000 3 219…231
205. Lauringson, E., Kuill, T., Vipper, H., Talgre, L. Mahajäetud põllud biosüsteemis 2000 3 232…248
206. Kaasik, A., Pedak, E., Kask, H. Termilise töötlemise mõju muljutud kaera kuivaine ja mõnede aminohapete lõhustuvusele veise vatsas 2000 4 280…290
207. Kask, R., Jõgi, Ü. Eesti haritavate muldade struktuurist 2000 4 291…305
208. Kiiman, H., Saveli, O. Töövõtted masinlüpsil ja seos piima somaatiliste rakkude arvuga 2000 4 306…310
209. Kiis, A., Reinik, M., Ilmoja, K., Kaart, K. Sulfitite ja SO2 seire toiduainetes 2000 4 311…317
210. Meriloo, V., Laas, K. Põllutöömasina võimsustarbe katseline hindamine 2000 4 318…321
211. Piir, R. Toompihlakad kultuuris 2000 4 322…330