Toimetised 1

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi Toimetised
Transactions of the Estonian Academic Agricultural Society
1

Sisukord

Saatesõna ... 5

SORDIARETUS

 1. H. Küüts, I. Küüts, Ü. Tamm. Kasvatamiseks soovitatud odrasortide majanduslik-
  bioloogilisi omadusi ... 6
 2. A. Bender. Jõgeval aretatud punase ristiku tetraploidsed sordid ‘Varte’ ja ‘Ilte’
  kasutamise iseärasusi ... 10
 3. A. Bender, S. Tamm, M. Jaagus. Lutserni karjatamiskindlusest ja eesti looduslike 
  lutsernivormide sobivusest sellesuunalise aretustöö lähtematerjalina ... 14
 4. M. Raudseping, M. Puhm. Aedherne morfoloogiliste ja bioloogiliste tunnuste seos
  saagikusega ning selle kasutamine sordiaretuses ... 18
 5. S. Kalev. Talirüpsi sordiaretusest Jõgeval ... 22
 6. A. Tsahkna. Kuivaine- ja redutseeritud suhkrute sisaldus kui peamised krõbe- ja
  friikartuli kvaliteedimäärajad ... 26
 7. M. Koppel. Muutused Phytophthora infestans populatsioonis ja kartulisortide
  lehemädanikukindlus ... 30
 8. O. Priilinn. Doonori probleem teraviljaaretuses ... 34
 9. H. Remmelg, A. Õunmaa. Triploidide perspektiivsus sordiaretuses ... 38
 10. M. Agur, E. Tikk. Ü. Kollist, K. Soon. Kartulisortide, merikloonide, kallus-somakloonide
  ja seemikute viirusresistentsusanalüüs ... 42
 11. E. Lauk. Regressioonanalüüs sordivõrdluskatsetes ... 45
 12. E. Kallas. Talinisusortide saagist ja kvaliteedist ... 49

MULD, VÄETAMINE, TAIMEKASVATUS

 1. L. Kevvai, J. Sippola, T. Kevvai. Eesti põllumuldade agrokeemilisest seisundist ... 51
 2. H. Kärblane. Orgaaniliste, fosfor- ja lubiväetiste toime raskmetallide sisaldusele
  taimedes ... 54
 3. M. Ivask, J. Truu. Vihmaussikoosluse arvukuse ja liigilise koosseisu seos elupaiga
  toitumistingimustega ... 58
 4. M. Järvan. Kaaliumkloriidi toimest turvassubstraadil kasvatatavatele köögiviljaistikutele .. 62
 5. M. Järvan. Kaaliumkloriidi toimest mõningate kasvuhooneköögiviljade saagile ja
  kvaliteedile turvassubstraadil ... 66
 6. O. Rõõs, T. Pungas. Influence of composts of semicoke, oil shale, peat and liquid
  manure on soil biota ... 70
 7. U. Tamm, R.-J. Sarand. Ristikusilo valmistamise ja söötmise katsetulemused ... 73
 8. A. Sukamägi, V. Allik. Põhimiste põllukultuuride saagikuse ja omahinna seosed ... 77
 9. M. Järvan, P. Rausberg. Köögiviljade bioloogilisest kvaliteedist ... 81
 10. E. Vesik. Orasheina keemiline tõrje kartulipõllul ... 85
 11. H. Lõiveke. Odra levinumad haigused Eestis ja nende tõrje ... 87

PÕLLUMAJANDUSE OLEVIK JA MÖÖDANIK

 1. T. Ivask. Üldistavalt põllumajandusreformist ... 90
 2. M. Sepp. Põllumajanduse arenguprioriteetidest minevikus ja tänapäeval ... 94
 3. J. Lepajõe. Sada aastat Tartu Põllumajanduskatsejaama asutamisest ... 98
 4. J. Kuum. Eesti põllumajandusteaduse hällist ja selle esiklapsest Jakob Johnsonist ... 102

 

Contents

Preface ... 5

PLANT SELECTION

 1. H. Küüts, I. Küüts, Ü. Tamm. Agronomic and quality characteristics of recommended
  barley varieties ... 6
 2. A. Bender. Tetraploid red clover varieties bred at Jõgeva and their use ... 10
 3. A. Bender, S. Tamm, M. Jaagus. Grazing tolerance of lucerne and the suitability of
  Estonian natural lucerne populations as initial material for breeding ... 14
 4. M. Raudseping, M. Puhm. Correlation between yield, morphological and biochemical
  characteristics of the garden pea and its importance for breeding work ... 18
 5. S. Kalev. Winter turnip rape breeding at Jõgeva ... 22
 6. A. Tsahkna. Dry matter and reducing sugars as the main determiners of quality of chips
  and french fries ... 26
 7. M. Koppel. Changes in the population of Phytophthora infenstans and in resistance
  of potato varieties to late blight ... 30
 8. O. Priilinn. The donor problem in cereal breeding ... 34
 9. H. Remmelg, A. Õunmaa. The perspective of triploids in plant breeding ... 38
 10. M. Agur, E. Tikk. Ü. Kollist, K. Soon. Virus resistance analysis of potato cultivars,
  meristemic clones, callus-somaclones and seedlings ... 42
 11. E. Lauk. Regression analysis in variety tests ... 45
 12. E. Kallas. Yield and quality of winter wheat varieties ... 49

SOIL, FERTILIZATION, PLANT HUSBANDRY

 1. L. Kevvai, J. Sippola, T. Kevvai. Agrochemical situation of Estonian agricultural soils .. 51
 2. H. Kärblane. The effect of organic, lime and phosphorus fertilizers on the heavy
  metal content of plants ... 54
 3. M. Ivask, J. Truu. Relationships of earthworms with habitat and soil factors ... 58
 4. M. Järvan. The influence of potassium chloride on vegetable plants grown on peat
  substratum ... 62
 5. M. Järvan. The influence of potassium chloride on the yield and quality on some
  vegetables on peat substratum ... 66
 6. O. Rõõs, T. Pungas. Influence of composts of semicoke, oil shale, peat and liquid
  manure on soil biota ... 70
 7. U. Tamm, R.-J. Sarand. Results of the fermentation and feeding of red clover silage ... 73
 8. A. Sukamägi, V. Allik. Connections between main crop yields and cost prices ... 77
 9. M. Järvan, P. Rausberg. Biological quality of vegetables ... 81
 10. E. Vesik. The chemical control of Agropyron repens in the potato field ... 85
 11. H. Lõiveke. Most commonly spread diseases on barley in Estonia and their control ... 87

AGRICULTURE, PAST AND PRESENT

 1. T. Ivask. Agricultural reform (background, ideology, influencing factors) ... 90
 2. M. Sepp. Agricultural development priorities at past and present ... 94
 3. J. Lepajõe. Hundert Jahre von der Gründung der Versuchsstation und
  Saatenkontrollstation Dorpat ... 98
 4. J. Kuum. Die Entstehung der estnischen Landwirtschaftswissenschaft und der erste
  estnische Landwirtschaftswissenschaftler Jakob Johnson ... 102