Toimetised 10

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi Toimetised
Transactions of the Estonian Academic Agricultural Society
10

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi aastakonverentsi ettekanded
15.–16. aprill 1999
Proceedings of the Estonian Academic Agricultural Society
April 15–16, 1999

Tartu 1999

 Toimetuskolleegium:
K. Annuk, A. Lember, H. Möller, J. Praks,
O. Saveli, H. Tikk, R. Viiralt

 Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi Toimetistes avaldatud artiklite sisu eest vastutavad autorid.

Sisukord

 LOOMAKASVATUS, VETERINAARIA, TEHNIKA, VARIA

 1. J. Hämmal, H. Tikk, S. Kuusik, V. Tikk. Linaõli kui kanamuna rebu w -3-rasvhapete
  sisalduse suurendaja ... 5
 2. A. Kaasik. Kaera mõnede aminohapete lõhustuvusest erinevate mehaanilise töötlemise
  viiside korral ... 11
 3. M. Karelson. APS aastatel 1920 – 1945 ... 15
 4. H. Kiiman, O. Saveli. Masinlüpsi tööoperatsioonide seos piimanäitajatega ... 19
 5. H. Kärblane, T. Kevvai. Seleen kartulis ... 23
 6. O. Kärt, I. Kibbal, M. Ots. Vatsas sünteesitava mikroobse proteiini koguse määramine
  uriini puriinderivaatide kaudu ... 27
 7. O. Kärt, R. Leming. Rüpsiseemnete ja -koogi söötmise mõju sigade nuuma- ja lihajõudlusele ... 31
 8. A. Lember. Sugukultide metaboliseeruva energia- ja proteiinitarbest ... 35
 9. K. Ling, H. Kaldmäe. Seleeniga segajõusööda söötmisest vasikatele ... 41
 10. H. Möller, M. Asi, K. Soonets, K. Tamm, R. Vettik. Masinapargi aastase töökoormuse mõju
  teraviljandustalu kasumile ... 45
 11. H. Möller, M. Asi, K. Soonets, K. Tamm, R. Vettik. Teraviljandustalu tootmisriskist ... 49
 12. H. Möller, M. Asi, K. Soonets, R. Vettik. Sealihatootmistalu parameetrite prognoosimisest ... 53
 13. L. Nigul. Rukis seasöödana ... 57
 14. A. Nummert. Libediku paigaltnihkumine veistel ... 59
 15. A. Põldvere, K. Eilart. Rümba tailihasisalduse erinevate määramismeetodite võrdlus sigadel ... 63
 16. E. Pärna. Piimaveiste aretuse eesmärk ... 69
 17. E. Rihma, O. Kärt. Silo söömust mõjutavad tegurid ... 75
 18. U. Sannik, M. Rei. Loomsete jäätmete klassifikatsioon ja käitlemine lähtudes Euroopa Liidu nõuetest ... 79
 19. O. Saveli. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi 10 aastat ... 83
 20. O. Saveli, T. Jänes. Piima omahind eri suurusega ettevõtetes ... 85
 21. O. Saveli, T. Jänes. Piimatootmise kulude struktuur ... 87
 22. O. Saveli, U. Kaasiku, T. Kaart. Eesti holsteini tõugu pullide aretusväärtus olenevalt põlvnemisest ... 91
 23. P. Veeroja, K. Kolk. Piimasaadused Tartu lasteaialaste menüüs ... 95
 24. K. Vikat. 1997/98. a. munakanade jõudluskontrolli tulemused Kehtna kontrollkanalas ... 99

Contents

 ANIMAL HUSBANDRY, VETERINARY, TECHNICS, OTHERS

 1. J. Hämmal, H. Tikk, S. Kuusik, V. Tikk. Linseed oil as an increaser of w -3 fatty acid content
  in hen egg yolk ... 5
 2. A. Kaasik. Von der Spaltbarkeit manchen Aminosäuren des Hafers bei verschiedenen
  mechanischen Bearbeitungsweisen ... 11
 3. M. Karelson. Academical Agricultural Society in years 1920–1945 ... 15
 4. H. Kiiman, O. Saveli. Relationship between the working operations of machine milking
  and milk items ... 19
 5. H. Kärblane, T. Kevvai. Selenium in potatoes ... 23
 6. O. Kärt, I. Kibbal, M. Ots. Estimation of microbial protein synthesis in rumen using urinary
  excretion of purine derivatives ... 27
 7. O. Kärt, R. Leming. Effect of feeding diets containing fullfat turnip rape seeds and turnip
  rapeseed cake on the performance of growing pigs ... 31
 8. A. Lember. About metabolizable energy and protein allowances for boars ... 35
 9. K. Ling, H. Kaldmäe. Compound feeds with selenium in the rations of calves ... 41
 10. H. Möller, M. Asi, K. Soonets, K. Tamm, R. Vettik. Machinery yearly operation time effect
  on grain growing farm profit ... 45
 11. H. Möller, M. Asi, K. Soonets, K. Tamm, R. Vettik. Cereal farm production risk ... 49
 12. H. Möller, M. Asi, K. Soonets, R. Vettik. Pork production farm’s parameters design ... 53
 13. L. Nigul. Rye as a feed for swine ... 57
 14. A. Nummert. Displacement of the bovine abdomasum ... 59
 15. A. Põldvere, K. Eilart. A comparison between different methods to measure lean meat content
  in carcasses of pigs ... 63
 16. E. Pärna. Objectives in dairy cattle improvement ... 69
 17. E. Rihma, O. Kärt. Factors affecting silage intake ... 75
 18. U. Sannik, M. Rei. Classification and processing of wastes of animal origin in European Union ... 79
 19. O. Saveli. Ten years of the Academic Society of Agriculture ... 83
 20. O. Saveli, T. Jänes. Self-cost of milk in the different size enterprises ... 85
 21. O. Saveli, T. Jänes. The structure of costs in milk production ... 87
 22. O. Saveli, U. Kaasiku, T. Kaart. Breeding value of Estonian Holstein bulls depending on pedigree ... 91
 23. P. Veeroja, K. Kolk. Milk products in diets at nursery schools of Tartu ... 95
 24. K. Vikat. The results of productivity control of hens at Kehtna Poultry Test Station in 1997/98 ... 99