Toimetised 11

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi Toimetised
Transactions of the Estonian Academic Agricultural Society
11

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi aastakonverentsi ettekanded
13.–14. aprill 2000
Proceedings of the Estonian Academic Agricultural Society
April 13–14, 2000

Tartu 2000

 Toimetuskolleegium:
K. Annuk, A. Lember, H. Möller, J. Praks,
O. Saveli, H. Tikk, R. Viiralt

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi Toimetistes avaldatud artiklite sisu eest vastutavad autorid.

Sisukord

 TAIMEKASVATUS

 1. H. Jänes, A. Pae. Haralise ploomipuu sordid Eestis ... 5
 2. M. Järvan. Mitmesuguste lubiväetiste toimest mulla ja turvassubstraadi happesuse neutraliseerimisel ... 9
 3. M. Järvan, M. Zirk, T. Valgus. Lubiväetiste otsemõjust kartulile ja odrale ... 13
 4. K. Kask. Õunasortide viljakandmise perioodilisusest ... 15
 5. A. Kaur, S. Vabrit. Aiandusteraapia ja taimede osa teraapilise ümbruse kujundamisel ... 19
 6. K. Kaust, E. Kärner, M. Kärner, V. Geherman. Põldheina saak sõltub mineraalväetistest ... 21
 7. K. Kotkas, M. Särekanno. Kartuli meristeemtaimede produktiivsus sõltuvalt
  paljundusmeetodist ja istutustihedusest ... 25
 8. R. Kõlli. Eesti muldkattes leiduvad WRB referentsmullad ... 29
 9. H. Kärblane, L. Kevvai, J. Kanger. Eesti automorfsete põllumuldade kaadmiumi-, elavhõbeda- ja
  pliisisaldus ... 33
 10. H. Kärblane, L. Kevvai, J. Kanger. Raskmetallide käitumine süsteemis muld-taim reoveesetetest
  valmistatud kompostide väetisena kasutamisel ... 37
 11. E. Lauk, R. Lauk. Proteiinisaagi kujunemine viki-nisu segukülvides ... 41
 12. E. Lauringson, T. Kuill, L. Talgre, H. Vipper. Mullaharimise ja viljavahelduse mõjust
  umbrohuseemnevarule ... 45
 13. L. Leis, R. Kõlli, T. Lepiku, A. Karus. Puu- ja köögiviljade keemilisest koostisest. Makro- ja
  mikroelemendid ... 49
 14. R. Lillak, A. Linke. Lutserni külmataluvuse hindamise LT50 meetod ... 53
 15. P. Lättemäe. Kindlustuslisandite ja närvutamise mõju lutsernist valmistatud pallisilo kvaliteedile ... 55
 16. P. Lättemäe, R.-J. Sarand, T. Kiisk. Erinevate kindlustuslisandite ja nende doseerimise viiside
  mõju silo kvaliteedile ... 59
 17. A. Merivee, P. Põldma, A. Pae. Mullaseene Trichoderma viridae mõju aedoa saagikusele
  avamaa tingimustes ... 63
 18. V. Nõmm, V. Karus, L. Leis, T. Lepiku, A. Karus. Puu- ja köögiviljade keemilisest koostisest.
  C-vitamiin ... 67
 19. O. Priilinn. Tasakaalustatud arengu geneetilisi aspekte taimekasvatuses ... 69
 20. V. Rosenberg, P. Talvoja, E. Kusma. Katseklaasitaimede reaktsioon kartuli lehemädaniku tekitajale –
  Phytophtora infestans (Mont.) d By ... 71
 21. R.-J. Sarand, H. Laitamm, T. Kiisk, T. Valgus, M. Zirk, T. Kurisoo. Mullaseen Verticillum lecanii
  mõju herne ja odra saagile ning mullale ... 73
 22. U. Tamm. Erinevate seemnesegudega rajatud karjamaade saak ja rohu toiteväärtus ... 75
 23. U. Tamm, A. Põlluste. Lutserni kasutamisviisi mõju saagile ja sööda toiteväärtusele ... 79
 24. A. Tsahkna, L. Tartlan. Uus kartulisort ‘Piret’ ... 83
 25. T. Univer, P. Palli. Õunapuu võra noorenduslõikuse ja viljahakatiste harvendaamise mõju saagile
  ja vilja suurusele ... 87
 26. S. Vabrit, U. Moor. Lõikelillede produktsiooni mõjutavatest teguritest avamaal ... 91
 27. S. Vabrit, A. Pae. Kasvusubstraadi mõju jõulutähe pistikute juurdumisele ... 95
 28. T. Valgus, U. Tamm, M. Zirk. Ristikurohke põldhein eelviljana ... 97
 29. R. Vardja, J. Lokk, T. Vardja, A. Pae. Transgeensete ja mittetransgeensete juurte ja taimede
  võrdlus in vitro ... 101
 30. V. Vasar. Hapu- ja maguskirsi juurdumine in vitro ja ex vitro ning aklimatsiseerumine kasvuhoones ... 105
 31. V. Vasar, A. Vaasa. Koekultuuri meetodite uurimine looduslike orhideede säilitamisel ... 109
 32. R. Viiralt, N. Kabanen. Rohumaakõrreliste püsivus ja saagikus sõltuvalt niitere˛iimist ... 111 

Contents

 PLANT HUSBANDRY

 1. H. Jänes, A. Pae. Cherry plum cultivars in Estonia ... 5
 2. M. Järvan. Influence of lime fertilizers on neutralizing of soil and peat substratum acidity ... 9
 3. M. Järvan, M. Zirk, T. Valgus. Effect of lime fertilizers on potato and barley ... 13
 4. K. Kask. On biennality bearing of the apple cultivars ... 15
 5. A. Kaur, S. Vabrit. Horticultural therapy and the role of plants in creating therapeutic environment ... 19
 6. K. Kaust, E. Kärner, M. Kärner, V. Geherman. The field grass yield depending on fertilisers ... 21
 7. K. Kotkas, M. Särekanno. The influence of plant propagation method and planting density on
  the productivity of potato meristemplants ... 25
 8. R. Kõlli. WRB reference soils found in the soil cover of Estonia ... 29
 9. H. Kärblane, L. Kevvai, J. Kanger. The concentration of Cd, Hg and Pb in the automorphic soils
  of Estonia ... 33
 10. H. Kärblane, L. Kevvai, J. Kanger. Heavy metals in the soil-plant system in the case of application
  of composts of waste water sediments ... 37
 11. E. Lauk, R. Lauk. Formation of protein yield in the mixture of common vetch and wheat ... 41
 12. E. Lauringson, T. Kuill, L. Talgre, H. Vipper. Effects of crop rotation and tillage on the weed
  seedbank ... 45
 13. L. Leis, R. Kõlli, T. Lepiku, A. Karus. Chemical composition of vegetables and fruits.
  Macro- and micronutrients ... 49
 14. R. Lillak, A. Linke. Evaluation of alfalfa cold tolerance by LT50 method ... 53
 15. P. Lättemäe. Effects of use of additives and herbage wilting on quality of big bale silage ... 55
 16. P. Lättemäe, R.-J. Sarand, T. Kiisk. Influence of additives, methods of application and herbage
  wilting on quality of silage ... 59
 17. A. Merivee, P. Põldma, A. Pae. An influence of a biocontrol agent Trichoderma viridae on the yield
  of beans in an open land condition ... 63
 18. V. Nõmm, V. Karus, L. Leis, T. Lepiku, A. Karus. Chemical composition of vegetables and fruits
  C vitamin ... 67
 19. O. Priilinn. Genetic aspects of sustainable development in plant protection ... 69
 20. V. Rosenberg, P. Talvoja, E. Kusma. The reaction of test–tube plants on the potato late blight
  pathogene – Phytophthora infestans (Mont.) d BY ... 71
 21. R.-J. Sarand, H. Laitamm, T. Kiisk, T. Valgus, M. Zirk, T. Kurisoo. The influence of soil fungus
  Verticillum lecanii on the yield of the field pea and Barley and on the Nutrients in soil ... 73
 22. U. Tamm. The harvest and the nutritive value of the grass of pastures based on the different seed
  mixtures ... 75
 23. U. Tamm, A. Põlluste. The effect of the utilization of alfalfa on the yield and nutritive value
  of the forage ... 79
 24. A. Tsahkna, L. Tartlan. The new potato variety ‘Piret’ ... 83
 25. T. Univer, P. Palli. Effect of rejuvenate pruning and thinning fruits on yield and fruit size of apple
  cultivar ‘Aia ilu’ ... 87
 26. S. Vabrit, U. Moor. Factors influencing the production of cut flowers ... 91
 27. S. Vabrit, A. Pae. Influence of growth substrate on rooting of Euphorbia pulcherrima cuttings ... 95
 28. T. Valgus, U. Tamm, M. Zirk. A clover-rich field grass as a pre-crop ... 97
 29. R. Vardja, J. Lokk, T. Vardja, A. Pae. Comparison of transgenic and non transgenic roots and
  plants in vitro ... 101
 30. V. Vasar. The rooting and acclimatization of two fruit tree species – easy-to-root sour cherry
  (Prunus cerasus L.) and difficult-to-root sweet cherry (Prunus avium L.) ... 105
 31. V. Vasar, A. Vaasa. The investigation of tissue culture methods on the conservation of terrestriail
  orchids ... 109
 32. R. Viiralt, N. Kabanen. Persistency and productivity of perennial forage grasses depending on
  cutting system ... 111