Toimetised 14

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi Toimetised
Transactions of the Estonian Academic Agricultural Society
14

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi aastakonverentsi ettekanded
5.–6. aprill 2001
Proceedings of the Estonian Academic Agricultural Society
April 5–6, 2001

 Tartu 2001

Toimetuskolleegium:
K. Annuk, A. Lember, H. Möller, J. Praks,
O. Saveli, H. Tikk, R. Viiralt

maarika.alaru@emu.ee
https://aps.emu.ee/

 APS-i Toimetistes avaldatud artiklid on retsenseeritud.

Retsensendid: Arold, I., Ilus, A., Jaagus, J., Kalmet, R.,
Kask, H., Kuldkepp, P., Lauk, E., Liiske, M., Lillak, R.,
Lõiveke, H., Lättemäe, P., Metspalu, L., Piirsalu, M.,
Priilinn, O., Pällin, R., Remmelg, H., Roostalu, H.,
Siiber, E., Sõmermaa, A.-L., Tamm, Ü., Tiirats, T.,
Valdmann, A., Vesik, E., Viiralt, R.

 Teaduspublikatsioonide kogumik on välja antud
Eesti Põllumajandusülikooli 50. aastapäeva künnisel.

 

Sisukord

 1. A. Aland, V. Poikalainen, I. Veermäe, J. Praks. Piimakarjalauda mikrokliima talvel ... 5
 2. K. Annamaa, V. Kukk. Põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside kogumine ja säilitamine
  Jõgeva Sordiaretuse Instituudi geenipangas ... 9
 3. A. Bender. Heintaimede seemnekasvatus Euroopa Liidus ... 13
 4. A. Bender. Tetraploidsete punase ristiku sortide toorproteiinisaak ... 17
 5. T. Bulitko, O. Saveli, T. Kaart. Eesti holsteini tõuraamatulehmade kehaehitus ja piimajõudlus ... 21
 6. O. Ellermäe, R. Kõlli, M. Riisberg. Digitaalne suuremõõtkavaline Eesti mullastiku kaart ja selle
  kasutamise võimalused ... 25
 7. V. Eremeev, J. Jõudu, P. Lääniste, A. Lõhmus, A. Makke. Tärkliserikkamate kartulisortide
  tärklisesaagist ja selle kvaliteedist ... 27
 8. V. Geherman. Liblikõieliste osatähtsus, rohumaade liigirikkus ja koostis intensiivse ja ökoloogilise
  tootmisega taludes ... 31
 9. J. Hämmal, V. Tikk, H. Tikk, S. Kuusik. Tervisemunade tootmine ja kvaliteet ... 35
 10. M. Häusler, J. Kanger, L. Kevvai, H. Kärblane. Väetamise mõju kartuli mugulasaagile rähksel
  liivsavimullal ... 41
 11. E. Ilumäe. Retardantide Cycocel 750 ja Terpal mõju erinevatele teraviljaliikidele ... 45
 12. E. Ilumäe. Taimekaitsevahendite mõju talirukki talvitumisele ja saagile ... 49
 13. H. Jaakson, K. Ling. Andmeid külmutamise mõjust veiste vereseerumi üldkolesterooli, triglütseriidide
  ja vabade rasvhapete sisaldusele ... 53
 14. H. Jänes, A. Pae. Venemaal aretatud ploomipuu sordid Eestis ... 57
 15. M. Järvan. Haruldaste muldmetallide toimest köögiviljadele ... 61
 16. M. Järvan. Köögiviljataimede kasv ja areng sõltuvalt lubiväetise liigist ... 65
 17. M. Järvan, P. Rausberg, H. Niine, T. Paide. Silmeti lämmastikurikaste vedeljäätmete baasil
  valmistatud väetiste katsetamise esialgseid tulemusi ... 69
 18. K. Kaarli. Ristõieliste kuivlaiksuse (Alternaria Brassicae (Beck.) Sacci) ja valgemädaniku
  (Sclerotinia Sclerotiorum (Lib.) de Bary) levikust ja tõrjest ... 73
 19. J. Kadaja. Kartuli produktsiooniprotsessi mudel POMOD ... 75
 20. K. Kalamees, O. Saveli, T. Kaart. Söödaratsiooni muutuse mõju Eesti maatõugu lehmade
  piimajõudlusele ... 79
 21. H. Kaldmäe, R. Kirsel, O. Kärt, M. Vadi. Silo orgaanilise aine seeduvuse määramine erinevate
  meetoditega ... 85
 22. K. Kask. Puuvilja- ja marjakultuuride Eestis aretatud sortide registri ettevalmistamisest ... 89
 23. R. Kask. Eesti muldade eestikeelsete lõimiseklasside vastetest inglise keeles ... 93
 24. H. Kiiman, A. Leola. Piima somaatiliste rakkude arvu vähendamise võimalustest masinlüpsil ... 97
 25. R. Koppel, A. Ingver, M. Tohver. Nisu kõrgmolekulaarsete valkude ja küpsetusomaduste vaheliste
  seoste uurimisest Eestis ... 101
 26. K. Kotkas, M. Särekanno. Kartuli meristeemtaimede produktiivsus sõltuvalt taimede ettekasvatamisest ... 105
 27. S. Kreen, S. Vabrit. Kasvusubstraadi mõju väikeseõielise elulõnga pistikute ja mikrovõrsete juurdumisele . 109
 28. A. Kureoja, T. Kaart. Eesti punast tõugu lehmade suhtelise piimajõudluse aretusväärtuse sõltuvus taani
  punase veisetõu geenide osahulgast ja söötmis-pidamistingimustest ... 113
 29. R. Kõlli, E. Leedu. Eesti põllumaade metsastamine: poolt- ja vastuargumendid ... 117
 30. H. Kärblane, L. Kevvai, J. Kanger. Eesti automorfsete põllumuldade kaadmiumi-, elavhõbeda- ja
  pliisisalduse hinnang ... 121
 31. H. Kärblane, L. Kevvai, J. Kanger. Sõnnikus sisalduva lämmastiku, fosfori ja kaaliumi kasutamine
  taimede poolt ... 123
 32. M. Kärner, V. Geherman. Mineraalväetiste mõjust põldheina fütomassile ... 127
 33. I. Kübarsepp, M. Henno, O. Kärt, A. Karus. Mineraalained piimas ... 131

Contents

 1. A. Aland, V. Poikalainen, I. Veermäe, J. Praks. Microclimate at dairy cowshed in winter ... 5
 2. K. Annamaa, V. Kukk. Conservation of plant genetic resources in the Gene Bank of the Jõgeva
  Plant Breeding Institute ... 9
 3. A. Bender. Seed production of forage grasses and legumes in the European Union ... 13
 4. A. Bender. Crude protein yield of tetraploid red clover varieties ... 17
 5. T. Bulitko, O. Saveli, T. Kaart. Body conformation and milk productivity of Estonian Holstein
  Herdbook cows ... 21
 6. O. Ellermäe, R. Kõlli, M. Riisberg. Large scale digital soil map of Estonia and possibilities to its use ... 25
 7. V. Eremeev, J. Jõudu, P. Lääniste, A. Lõhmus, A. Makke. Starch content and quality of potato
  varieties rich in starch ... 27
 8. V. Geherman. Botanical composition and persistency of legumes on conventional and organic farms ... 31
 9. J. Hämmal, V. Tikk, H. Tikk, S. Kuusik. Healthy eggs and their production ... 35
 10. M. Häusler, J. Kanger, L. Kevvai, H. Kärblane. The influence of fertilising to the yield of potato
  on calcareous pebble sandy silt loam ... 41
 11. E. Ilumäe. The influence of plant growth regulators Cycocel and Terpal onto different cereal species ... 45
 12. E. Ilumäe. The influence of plant protection products on the wintering and yield of winter rye ... 49
 13. H. Jaakson, K. Ling. Effect of freezing on the serum cholesterol, triglycerides and free fatty
  acids concentrations in Estonian Holstein Breed cows ... 53
 14. H. Jänes, A. Pae. Russian plum culivars in Estonia ... 57
 15. M. Järvan. Effect of rare earths on vegetables ... 61
 16. M. Järvan. Growth and development of vegetable plants depending on various lime fertilizers ... 65
 17. M. Järvan, P. Rausberg, H. Niine, T. Paide. Effect of fertilizers produced on the basis of nitrogen
  rich fluid refuse of Silmet ... 69
 18. K. Kaarli. Area and control of Alternaria Brassicae (Beck.) Sacci and Sclerotinia Sclerotiorum
  (Lib.) de Bary ... 73
 19. J. Kadaja. Model of production process of potato POMOD ... 75
 20. K. Kalamees, O. Saveli, T. Kaart. Effect of feed ration alteration on milk productivity of the Estonian
  Native Breed cows ... 79
 21. H. Kaldmäe, R. Kirsel, O. Kärt, M. Vadi. Different methods for assessment the organic matter
  digestibility of silages ... 85
 22. K. Kask. The cultivars of tree fruit and small fruit crops of Estonian origin and making a register ... 89
 23. R. Kask. On the English equivalents of the Estonian terms for the textural classes of Estonian soils ... 93
 24. H. Kiiman, A. Leola. About milk somatic cell count decreasing possibilities in machine milking ... 97
 25. R. Koppel, A. Ingver, M. Tohver. The investigation of relationships between baking quality of wheat
  and electrophoretical bands in Estonia ... 101
 26. K. Kotkas, M. Särekanno. The productivity of potato meristemplants depending on pre-planting
  treatment ... 105
 27. S. Kreen, S. Vabrit. Influence of growth substrate on rooting of Clematis cuttings and micro-shoots ... 109
 28. A. Kureoja, T. Kaart. Dependence of relative breeding value for milk of the Estonian Red Breed cows
  on the percentage of Danish Red Breed genes and feeding-keeping conditions ... 113
 29. R. Kõlli, E. Leedu. Afforestation of Estonian arable land: arguments for and against ... 117
 30. H. Kärblane, L. Kevvai, J. Kanger. Evaluation of the content of Cd, Hg and Pb in Estonian automorphic
  arable soils ... 121
 31. H. Kärblane, L. Kevvai, J. Kanger. Uptake of nitrogen, phosphorus and potassium from manure
  by plants ... 123
 32. M. Kärner, V. Geherman. The impact of mineral fertilisers on the phytomass of the ley ... 127
 33. I. Kübarsepp, M. Henno, O. Kärt, A. Karus. Minerals in milk ... 131