Toimetised 15

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi Toimetised
Transactions of the Estonian Academic Agricultural Society
15

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi aastakonverentsi ettekanded
5.–6. aprill 2001
Proceedings of the Estonian Academic Agricultural Society
April 5–6, 2001

Tartu 2001

 Toimetuskolleegium:
K. Annuk, A. Lember, H. Möller, J. Praks,
O. Saveli, H. Tikk, R. Viiralt

maarika.alaru@emu.ee
https://aps.emu.ee/

 APS-i Toimetistes avaldatud artiklid on retsenseeritud.
Retsensendid: Annuk, K., Bender, A., Eilart, K., Jaakma, Ü., Jalakas, M.,
Kaldmäe, H., Karp, K., Kõo, J., Kärblane, H., Lauk, E., Lauk, Ü.,
Lauringson, E., Leedu, E., Lehtsaar, J., Lember, A., Lepa, J.,Metspalu, L.,
Nigul, L., Nõmmsalu, H., Older, H., Pae, A., Parol, A., Praks, J.,
Põldmaa, K., Roots, J., Saveli, O., Siiber, E., Sõmermaa, A.-L.

Teaduspublikatsioonide kogumik on välja antud
Eesti Põllumajandusülikooli 50. aastapäeva künnisel.

Sisukord

 1. E. Lauk, R. Lauk. Liikide vastastikusest mõjust tera- ja kaunviljade segukülvides ... 5
 2. A. Lember. Imikpõrsaste energiatarbe katmine nende lisasöötmise perioodil ... 9
 3. R. Leming, A. Lember. Rapsiseemneid ja –kooki sisaldavate ratsioonide toitefaktorite seeduvus
  kasvavatel sigadel ... 15
 4. T. Leola, V. Veinla. Sõnniku lattkraapkonveieri ja pressuri liikumistakistuse tootmisuuring ... 19
 5. A. Libek, K. Tamm. Istutusmaterjali mõju maasika vegetatiivsele paljunemisele ja saagikusele ... 23
 6. H. Lõiveke, H. Laitamm, R.-J. Sarand. Fusarium-seened teravilja seemnetel ja söödas ning nende
  ohtlikkus ... 27
 7. P. Lättemäe. Kindlustuslisandite kasutamise mõju pallisilo kvaliteedile ja silo hermeetilisuse uurimine ... 31
 8. P. Lättemäe. Kindlustuslisandite mõju silo kvaliteedile käärimise pärsitud tingimustes ... 35
 9. P. Lääniste, J. Jõudu, V. Eremeev, A. Lõhmus, A. Makke. Harimisvõtete mõju kartulisordi 'Lasunak'
  kaaliumi- ja fosforisisaldusele aastatel 1997…1999 ... 37
 10. H. Meripõld, T. Paide. Herbitsiidid liblikõieliste seemnepõldudel ... 41
 11. K. Mihhejev, O. Kärt, M. Henno. Piima laapumist mõjutavad tegurid. Kirjanduse ülevaade ... 45
 12. H. Möller, M. Asi, K. Tamm, R. Vettik. Teraviljandustalu masinapargi koormamisest ... 49
 13. H. Möller, M. Asi, K. Soonets, R. Vettik. Masinapargi töökoormuse mõjust sealihatootmistalu
  töötulemustele ... 51
 14. V. Nõmm, V. Karus, T. Lepiku, R. Kõlli, L. Leis, R. Pällin, L. Oraste, A. Lepik. Kui valite õuna ... 55
 15. E. Orgmets. Erinevate aretuskomponentide mõju eesti punast tõugu lehmade välimikule ja
  piimajõudlusele ... 59
 16. E. Pärna, A. Meier. Nelja selektsiooniraja geneetiline osakaal eesti holsteini aretusprogrammis ... 63
 17. B. Reppo, I. Lindsaar. Lüpsja töö raskusaste ja energeetiline koormatus masinlüpsil ... 67
 18. J. Samarütel, K. Ling, T. Tiirats, A. Waldmann. Lehmade toitumuse hindamise võrdlus ... 71
 19. O. Saveli, T. Kaart. Tiinuse kestuse sõltuvus vanemate tõulisest päritolust ... 73
 20. O. Saveli, H. Peterson, H. Kiiman, A. Visberg, M. Voore V. Vilson, V. Linnamägi. Piimatootmise
  tasuvus Eesti perefarmides ja ettevõtetes ... 77
 21. O. Saveli, H. Pulk. Hollandi holsteini lehmade piimajõudlus Eestis ... 83
 22. O. Saveli, V. Vare. Põrsakasvatuse majanduslikkus Soome talu näitel ... 85
 23. E. Somelar, T. Kaart, O. Saveli. Puhtatõuliste ja ristandsigade liha kvaliteedi uurimine ... 89
 24. A. Suurmaa, P. Järv, T. Kaart. Praakimisest lüpsikarjas ja karja taastootmise probleemidest ... 93
 25. L. Talgre, T. Kuill, E. Lauringson, E. Lauk. Umbrohtumusest tera- ja kaunviljade segukülvides ... 97
 26. U. Tamm, V. Loide. Mesikasilo toiteväärtuse suurendamine segukülviga ... 101
 27. U. Tamm, T. Valgus, M. Zirk. Rajamisviisi ja väetamise mõju rohumaa saagile ja selle toiteväärtusele ... 105
 28. A. Toomsoo, E. Leedu. Kas kasvatada teravilja mahedalt või kasutada mõõdukalt ka väetisi ... 109
 29. A. Tsahkna, U. Pille, K. Ilmoja, M. Reinik, M. Ivask, M. Minjajev. Kartulisortide glükoalkaloidide
  sisaldus ... 113
 30. A. Tänavots, T. Kaart, O. Saveli. Sigade tõukombinatsioonide mõju lihaomadustele ja viljakusele
  Eestis ... 117
 31. E. Vesik. Umbrohtude liigiline koosseis suviteraviljades ... 119
 32. R. Viiralt, A. Parol, N. Kabanen. Söödaliblikõieliste liikide ja sortide saagivõime ning püsivus
  rohumaal ... 123
 33. H. Vipper, E. Lauringson, T. Kuill. Agrotehnika ja sademete mõjust vihmausside (Lumbricidae sp.) arvukusele ... 127
 34. V. Meriloo, K. Laas. Kartulivõtturi optimeerimisest ... 131

 

Contents

 1. E. Lauk, R. Lauk. Of species interaction in grain and legume mixed crops ... 5
 2. A. Lember. Meeting the energy requirement of suckling piglets in their creep feeding period ... 9
 3. R. Leming, A. Lember. Effect of feeding diets containing full-fat rapeseed and rapeseed cake on
  the nutrient digestibility in growing pigs ... 15
 4. T. Leola, V. Veinla. Research of moving resistance of the one-side screper and press unit ... 19
 5. A. Libek, K. Tamm. The influence of strawberry planting material on the formation of runner plants
  and yield ... 23
 6. H. Lõiveke, H. Laitamm, R.-J. Sarand. Fusarium Fungi as dangerous agents on Estonian grain
  seeds and feeds ... 27
 7. P. Lättemäe. The effect of additives on fermentation and airtight conditions in big bale silage ... 31
 8. P. Lättemäe. The effect of additives on quality of silage under stressed fermentation conditions ... 35
 9. P. Lääniste, J. Jõudu, V. Eremeev, A. Lõhmus, A. Makke. The effect of tillage method on potato
  variety 'Lasunak' tuber potassium and phosphorus content in 1997…1999 ... 37
 10. H. Meripõld, T. Paide. Herbicides on the fields of the legumes for seeds ... 41
 11. K. Mihhejev, O. Kärt, M. Henno. The factors affecting milk coagulation properties - a review ... 45
 12. H. Möller, M. Asi, K. Tamm, R. Vettik. Machinery using in cereal farm ... 49
 13. H. Möller, M. Asi, K. Soonets, R. Vettik. Machinery working load's effect on pork production farm
  efficiency ... 51
 14. V. Nõmm, V. Karus, T. Lepiku, R. Kõlli, L. Leis, R. Pällin, L. Oraste, A. Lepik. Choosing a right apple .. 55
 15. E. Orgmets. Effect of different breeding components on milk performance and exterior of Estonian
  Red Cows ... 59
 16. E. Pärna, A. Meier. Genetic contribution for the four selection path in Estonian Holstein breeding
  program ... 63
 17. B. Reppo, I. Lindsaar. Milker's work load rate and energy load by machine milking ... 67
 18. J. Samarütel, K. Ling, T. Tiirats, A. Waldmann. Comparison of dairy cattle body condition scores
  determined by different observers ... 71
 19. O. Saveli, T. Kaart. Relationship between gestation length and genetic origin of cow ... 73
 20. O. Saveli, H. Peterson, H. Kiiman, A. Visberg, M. Voore V. Vilson, V. Linnamägi. Profitableness of
  milk production in Estonian family farms and enterprises ... 77
 21. O. Saveli, H. Pulk. Milk productivity of Dutch Holstein Cows in Estonia ... 83
 22. O. Saveli, V. Vare. Profitability of piglet rearing by Finnish farm example ... 85
 23. E. Somelar, T. Kaart, O. Saveli. Meat quality research of pure- and crossbred pigs in Estonia ... 89
 24. A. Suurmaa, P. Järv, T. Kaart. On dairy herd culling and reproduction problems ... 93
 25. L. Talgre, T. Kuill, E. Lauringson, E. Lauk. Weediness in mixed crops of cereals and legumes ... 97
 26. U. Tamm, V. Loide. The increase of the melilot silage's nutritive value with mixed sowing ... 101
 27. U. Tamm, T. Valgus, M. Zirk. The influence of the founding method and the fertilisation on the
  grassland harvest and its nutritive value ... 105
 28. A. Toomsoo, E. Leedu. To grow spring cereals mildly or use reasonably fertilizers ... 109
 29. A. Tsahkna, U. Pille, K. Ilmoja, M. Reinik, M. Ivask, M. Minjajev. Glycoalkaloid content of potato
  varieties ... 113
 30. A. Tänavots, T. Kaart, O. Saveli. Meat traits and fertility of pig breed combinations in Estonia ... 117
 31. E. Vesik. The species of weeds in spring cereals ... 119
 32. R. Viiralt, A. Parol, N. Kabanen. Production potential and persistency of forage legume species
  and cultivars in grassland ... 123
 33. H. Vipper, E. Lauringson, T. Kuill. Effect of agrotechnology and precipitation on the density of
  earthworms (Lumbricidae sp) ... 127
 34. V. Meriloo, K. Laas. About optimation of a potato digger ... 131