Toimetised 6

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi Toimetised
Transactions of the Estonian Academic Agricultural Society
6

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi aastakonverentsi ettekanded
8.–9. aprill 1998
Proceedings of the Estonian Academic Agricultural Society
April 8–9, 1998 Tartu 1998

Toimetuskolleegium:
K. Annuk, A. Lember, J. Praks, A. Reintam,
O. Saveli, H. Tikk, R. Viiralt

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi Toimetistes avaldatud artiklite sisu eest vastutavad autorid.

Sisukord

TAIMEKASVATUS

 1. M. Agur, V. Rosenberg. Kartuli merikloonide KVX-resistentsuse sõltuvus opereeritava 
  meristeemi lokalisatsioonist taimel ... 5
 2. A. Aruksaar, T. Püssa, P. Kuldkepp, M. Ivask. Mõningate antibakteriaalsete veterinaarravimite
  mõju odra ja redise kasvule ... 7
 3. A. Bender. Lutsernisordi ‘Ellerslie I’ majanduslikud omadused ... 11
 4. A. Bender, S. Tamm. Eesti looduslike lutsernivormide saagivõime ja saagi kvaliteet ... 15
 5. M. Järvan, H. Laitamm. Viljelusviisi mõju aiakultuuride saagile, bioloogilisele kvaliteedile ja 
  mulla mikrobioloogilistele protsessidele ... 19
 6. M. Järvan, P. Põldma. Lubiväetiste toimest avamaaköögiviljadele ... 23
 7. S. Kalev. Kaunviljade kasvupinnad ja herne tüübid ning kasutusalad Euroopas ... 27
 8. R. Kask, H. Niine. Kuumutuskadu mulla analüütilise karakteristikuna ... 31
 9. M. Koppel, A. Tsahkna, I. Bender. Nematoodikindlate kartulisortide aretamisest Jõgeval ... 35
 10. K. Kotkas. Kartuli geenipanga meristeemtaimede produktiivsus sõltuvalt toitesegu 
  koostisest ja in vitro säilitustingimustest ... 39
 11. T. Kuill, E. Lauringson. Konkurentsist mõnedes agrofütotsönoosides ... 43
 12. R. Kõlli. Eestimaa muldkate kaasaja maakasutuspoliitika mõjutuses ... 47
 13. H. Kärblane, L. Kevvai, J. Kanger. Laktaatlahustuva fosfori ja kaaliumi sisalduse muutus mullas ... 51
 14. H. Kärblane, L. Kevvai, J. Kanger. Taimede Pb-, Cd- ja Hg-sisaldus ... 55
 15. E. Kärner, M. Kärner. Lämmastikväetise ja eelvilja mõju suvinisu teraliimisisaldusele ... 59
 16. M. Kärner, E. Kärner, V. Geherman. Väetamise mõju ristikurohke põldheina toorproteiini saagile ... 63
 17. O. Kärt, V. Karis, H. Kaldmäe, M. Mäesalu. Mõnedest silo kvaliteedinäitajate seostest 1997. a.
  uuritud siloproovide alusel ... 67
 18. E. Lauk, J. Leis. Viki-nisu segukülvide külvisenormidest ja saakidest ... 71
 19. R. Lillak. Sügisese niite aja mõju lutserni võrsete kasvule ning taimiku produktsioonivõimele olenevalt
  sordilistest iseärasustest ... 75
 20. R. Lillak, A. Linke. Mõnede lutserni juurekaela kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete näitajate muutumine
  taimiku vananedes ... 77
 21. H. Lõiveke, M. Häusler, V. Loide. Teravilja monokultuuris kasvatamise võimalustest
  kamarkarbonaatsel liivsavimullal ... 81
 22. P. Lättemäe, U. Tamm, R.-J. Sarand. Tehnoloogiliste parameetrite mõju pallisilo kvaliteedile ... 85
 23. A. Pae, T. Univer. Kiirgustingimuste muutused õunapuude võrades tugeva noorenduslõikuse korral ... 89
 24. O. Priilinn, T. Enno, H. Peua. Nisu geneetiline kollektsioon EPMÜ Eksperimentaalbioloogia
  Instituudis ja selle kasutamine ... 91
 25. M. Raudseping, D. Lõhmus. Erineva külviaja ja katteloori kasutamise mõju aedoa toorkaunte saagile ... 95
 26. V. Rosenberg. Kartulisordi ‘Eba’ meristeemkloonide saagikuse ja selle varieeruvuse uurimise
  tulemusi ... 99
 27. R.-J. Sarand, T. Kiisk, I. Jaaniste. Bioloogilise kindlustuslisandiga valmistatud rohusilo aeroobse
  stabiilsuse suurendamine ... 103
 28. R.-J. Sarand, A. Põlluste, H. Laitamm, P. Karpa. Mügarbakterpreparaatide mõju lutserni püsivusele
  ja saagile ning selle kvaliteedile niitelises ja karjatatavas rohukamaras ... 107
 29. U. Tamm. Toorkiusisaldus rohusöötades ja selle mõju orgaanilise aine seeduvusele ... 111
 30. A. Toomsoo, P. Kuldkepp. Sea vedelsõnniku ehk läga mõju väetisena ... 115
 31. V. Vasar. Lämmastiku ja tsütokiniinide mõju maguskirsi (Prunus avium L.) paljunemisele ja
  pikkuskasvule in vitro ... 117
 32. E. Vesik. Umbrohtude keemiline tõrje herbitsiidiga Stomp kartulipõllul ... 121
 33. R. Viiralt, N. Kabanen. Esimese niite aja ja niidete arvu mõju liblikõieliste saagile rohumaal ... 123
 34. A. Õunmaa, H. Remmelg. Kromosoomide arv Eestis aretatud ploomipuusortidel ja aretistel ... 127

Contents

PLANT HUSBANDRY

 1. M. Agur, V. Rosenberg. Dependence of PVX-resistance of the potato meristemic clones on the location
  of operated meristem in the plant ... 5
 2. A. Aruksaar, T. Püssa, P. Kuldkepp, M. Ivask. Effect of some antibacterial veterinary drugs on growth
  of barley and radish ... 7
 3. A. Bender. The economic characteristics of variety ‘Ellerslie I’ ... 11
 4. A. Bender, S. Tamm. Yield ability and quality of Estonian natural lucerne populations ... 15
 5. M. Järvan, H. Laitamm. Effect of cultivation method on the yield and biological quality of garden
  crops, and on the microbiological processes in soil ... 19
 6. M. Järvan, P. Põldma. An effect of lime fertilizers on vegetables ... 23
 7. S. Kalev. Pulses growing area, types and uses of pea (Pisum sativum L) in Europe ... 27
 8. R. Kask, H. Niine. Ignition loss as an analytical characteristic of soil ... 31
 9. M. Koppel, A. Tsahkna, I. Bender. Breeding of nematode resistant potato varieties at Jõgeva ... 35
 10. K. Kotkas. Influence of medium content and in vitro preservation conditions on the productivity of
  potato genebank meristemplants ... 39
 11. T. Kuill, E. Lauringson. About competition in agrophytocoenosis ... 43
 12. R. Kõlli. Soil cover of Estonia as influenced by present-day land use policy ... 47
 13. H. Kärblane, L. Kevvai, J. Kanger. Changes in the content of lactate soluble phosphorus and
  potassium in the soil ... 51
 14. H. Kärblane, L. Kevvai, J. Kanger. The content of Pb, Cd and Hg in Plants ... 55
 15. E. Kärner, M. Kärner. The influence of nitrogen fertilizer and preceding crop on the gluten content
  of spring wheat ... 59
 16. M. Kärner, E. Kärner, V. Geherman. The influence of fertilization on the crude protein yield of field
  grass rich in red clover ... 63
 17. O. Kärt, V. Karis, H. Kaldmäe, M. Mäesalu. Some correlations between the characteristics of the
  quality of silages estimated on the basis of samples collected in 1997 ... 67
 18. E. Lauk, J. Leis. Optimum seed norms and productivity of mixed seeding of wheat and vetch ... 71
 19. R. Lillak. Impact of autumn cutting date on alfalfa tillers growing ability and productivity depending
  on cultivar characteristics ... 75
 20. R. Lillak, A. Linke. Changing in some qualitative and quantitative characteristics of alfalfa crown
  with sward ageing ... 77
 21. H. Lõiveke, M. Häusler, V. Loide. About the possibilities cereal crops monoculture cultivation on
  loamy sod-calcareous soil ... 81
 22. P. Lättemäe, U. Tamm, R.-J. Sarand. The effect of technological factors on quality of big bale silage ... 85
 23. A. Pae, T. Univer. Changes in radiation level in the canopies of apple trees after hard pruning ... 89
 24. O. Priilinn, T. Enno, H. Peusha. Genetical collection of wheats and its using in the Institute of
  Experimental Biology at the Estonian Agricultural University ... 91
 25. M. Raudseping, D. Lõhmus. Influence of sowing time and agryl cover to pods yield of french bean ... 95
 26. V. Rosenberg. The variation of yielding ability of meristem clones of potato variety ‘Eba’ ... 99
 27. R.-J. Sarand, T. Kiisk, I. Jaaniste. Increasing aerobic stability of silages prepared with biological
  addivities ... 103
 28. R.-J. Sarand, A. Põlluste, H. Laitamm, P. Karpa. The effect of Rhizobium inoculum on persistence
  and yield of cutted or pastured alfalfa cultivars ... 107
 29. U. Tamm. The content of crude fibres in forages and its impact on digestibility of organic matter ... 111
 30. A. Toomsoo, P. Kuldkepp. The effect of application of pig slurry with straw as a fertilizer ... 115
 31. V. Vasar. Influence of nitrogen and cytokinin source on Prunus avium L. proliferation and elongation
  in vitro ... 117
 32. E. Vesik. The chemical weeds control with herbicide Stomp ... 121
 33. R. Viiralt, N. Kabanen. Influence of the time of the first cut and the annual number of cuts on
  the yield of forage legumes ... 123
 34. A. Õunmaa, H. Remmelg. Number of chromosomes of the cultivars and breeds developed in Estonia ... 127