Toimetised 9

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi Toimetised
Transactions of the Estonian Academic Agricultural Society
9

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi aastakonverentsi ettekanded
15.–16. aprill 1999
Proceedings of the Estonian Academiceedings of the Estonian Academic
April 15–16, 1999

Tartu 1999

Toimetuskolleegium:
K. Annuk, A. Lember, H. Möller, J. Praks ,
O. Saveli, H. Tikk, R. Viiralt

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi Toimetistes avaldatud artiklite sisu eest vastutavad autorid.

Sisukord

 TAIMEKASVATUS

 1. A. Aruksaar, T. Püssa, P. Kuldkepp, M. Ivask. Antibakteriaalsete veterinaarravimite mõju
  taimede kasvule ning ravimijääkide akumuleerumine taime ... 5
 2. M. Jaagus, A. Bender, S. Tamm. ‘Juurlu’ – Jõgeval aretatud juurevõrseline karjamaa lutsernisort ... 9
 3. M. Järvan, R. Kalmet, P. Rausberg. Lantanoidide mõju suvinisu ja herne bioloogilistele protsessidele ... 13
 4. M. Järvan, P. Kuhlberg. Klinkritolmu toimest 1998. aasta tingimustes ... 17
 5. M. Järvan, H. Meripõld, H. Lõiveke, T. Valgus. Lantanoidide toimest suviteraviljadele ... 21
 6. A. Kaarma, E. Mägi. Mäletsejaliste strongülatooside epidemioloogia Eestis. 1. Strongülaadivastsete
  eluvõime säilivus lammaste karjamaadel Eesti kliimatingimustes ... 25
 7. H. Kaldmäe, I. Kibbal, O. Kärt. Heintaimede esimese niite optimaalne koristusaeg
  erinevatel kalendriaastatel ... 29
 8. A. Kanal, P. Kuldkepp. Erinevate väetussüsteemide mõjust kahkja mulla ja nisuterade
  väävliseisundile ... 33
 9. J. Kanger, H. Kärblane. Mineraalväetiste kasutamisest Euroopas ... 37
 10. R. Kask, H. Samel. Teraviljade saagikus rähk-, soostunud kamar- ja soomuldade koosluse
  erinevatel erimitel ... 41
 11. R. Kask, H. Samel. Heinapõllu söödistumisest rähk-soostunud kamar- ja madalsoomuldade
  koosluse erinevatel erimitel ... 45
 12. M. Koppel, P. Soobik. Odra võrklaiksuse ja äärislaiksuse, kaera kroonrooste ning nisu kollase
  rooste rasside esinemine ja levik Eestis ... 49
 13. K. Kotkas. Tervendatud kartulitaimede saagikus in vitro ja kilerullis paljundamisel ... 53
 14. P. Kuldkepp, T. Teesalu, A. Toomsoo. Erinevate orgaaniliste väetiste otsemõjust kartulile ... 57
 15. R. Kõlli. Muldade säästliku kasutamise alased rahvusvahelised projektid ja kokkulepped ... 61
 16. R. Lillak, A. Pae. Fotosünteetiliselt aktiivse radiatsioonivoo muutumine lutsernitaimikus ... 65
 17. V. Loide. Liikuva kaaliumi, kaltsiumi ja magneesiumi sisaldusest ning
  nende omavahelistest suhetest mullas ... 67
 18. J. Lokk, R. Vardja, T. Vardja, A. Pae. Transgeensete juurte moodustumine kartuli eksplantaatidel ... 71
 19. P. Lättemäe. Tehnoloogiliste faktorite mõju silo käärimisele ja selle kvaliteedile ... 75
 20. P. Lättemäe, R.-J. Sarand, T. Kiisk. Tervikkoristatud vilja sileerimine ja silo kvaliteet ... 79
 21. O. Priilinn. Taimegeneetika ja -aretuse aastasada ... 81
 22. M. Raudseping, P. Sooväli, K. Kask. Tomati (Lycopersicon esculentum Mill.) teisendite kasutamisest
  sordiaretuses ... 85
 23. J.-R. Raukas, A. Pae. Lisavalgustuse kasutamisest katmikala lillekasvatuses ... 89
 24. R.-J. Sarand, H. Laitamm, T. Kiisk, T. Valgus, M. Zirk. Mügarbakterpreparaadi mõju
  herne saagile, selle kvaliteedile ning mullale ... 91
 25. U. Tamm. Lämmastikväetise mõju rohusöötade toiteväärtusele ... 93
 26. A. Tsahkna. Kartuli sordiaretuse tulemustest Jõgeval ... 97
 27. T. Univer. Õunapuusortide ja seemikute vastupidavus kärntõvele Eestis ... 101
 28. S. Vabrit, U. Moor. Suure lõvilõua lõikeõite kvaliteeti mõjutavatest teguritest avamaal ... 105
 29. V. Vasar. Erinevate süsivesikute kasutamine maguskirsi (Prunus avium L.) mikropaljunduses ... 109
 30. V. Vasar, T. Kokk. Õunapuu poolnõrgakasvulise pookealuse M26 mikrovõrsete paljunemine
  ja pikkuskasv in vitro sõltuvalt kunstlikust söötmest ... 113

 Contents

 PLANT HUSBANDRY

 1. A. Aruksaar, T. Püssa, P. Kuldkepp, M. Ivask. Effect of antibacterial veterinary drugs on growth
  of kidney bean, barley and radish and their accumulation in plants ... 5
 2. M. Jaagus, A. Bender, S. Tamm. 'Juurlu' – creeping-rooted lucerne variety
  for pasture bred at Jõgeva ... 9
 3. M. Järvan, R. Kalmet, P. Rausberg. Effect of rare earths on biological processes
  of spring wheat and pea ... 13
 4. M. Järvan, P. Kuhlberg. About the effect of liming with cement clinker dust in 1998 ... 17
 5. M. Järvan, H. Meripõld, H. Lõiveke, T. Valgus. Effect of rare earths on spring cereals ... 21
 6. A. Kaarma, E. Mägi. Epidemiology of ruminant strongylatoses in Estonia. 1. Viability
  of strongylate larvae on sheep pastures in Estonian climate conditions ... 25
 7. H. Kaldmäe, I. Kibbal, O. Kärt. The optimum first-cut harvest time of grass
  in different growing years ... 29
 8. A. Kanal, P. Kuldkepp. Influence of different fertilization systems on the sulphur content
  of podzoluvisols and wheat grain ... 33
 9. J. Kanger, H. Kärblane. Fertilizer use in Europe ... 37
 10. R. Kask, H. Samel. Yield of grain on different taxons of the association of typical sod-calcareous,
  half-bog soddy and peaty bog soils ... 41
 11. R. Kask, H. Samel. Hay field degradation on different taxons of the association of typical
  sod-calcerous, half-bog soddy and peaty bog soils ... 45
 12. M. Koppel, P. Soobik. Incidence and spread of races of barley net blotch, barley scald,
  oat crown rust and wheat stripe rust in Estonia ... 49
 13. K. Kotkas. The productivity of disease-free potato plants obtained by propagation
  in vitro and an plastic rolls ... 53
 14. P. Kuldkepp, T. Teesalu, T. Toomsoo. On the direct effect of different organic manures on potato ... 57
 15. R. Kõlli. International projects and conventions on the sustainable use of soils ... 61
 16. R. Lillak, A. Pae. Changing in flow of photosyntetically active radiation inside of alfalfa sward ... 65
 17. V. Loide. On the contents of moving potassium, calcium and magnesium and their ratio in soils ... 67
 18. J. Lokk, R. Vardja, T. Vardja, A. Pae. Formation of transgenic roots on potato explants ... 71
 19. P. Lättemäe. Impact of technological factors on fermentation and quality of silage ... 75
 20. P. Lättemäe, R.-J. Sarand, T. Kiisk. Ensiling of whole cut crop and silage quality ... 79
 21. O. Priilinn. The century of plant genetics and breeding ... 81
 22. M. Raudseping, P. Sooväli, K.Kask. The utilization of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.)
  forms in breeding ... 85
 23. J.-R. Raukas, A. Pae. Using of artificial lighting in flower greenhouses ... 89
 24. R.-J. Sarand, H. Laitamm, T. Kiisk, T. Valgus, M. Zirk. Effect of nodule bacteria preparation
  upon pea yield, its quality and upon soil ... 91
 25. U. Tamm. The influence of the nitrogen fertiliser to the nutritive value of forages ... 93
 26. A. Tsahkna. Results of potato breeding at Jõgeva Plant Breeding Institute ... 97
 27. T. Univer. Resistance of apple varieties and seedling to apple scab in Estonia ... 101
 28. S. Vabrit, U. Moor. Influencing factors on Antirrhinum majus cut flowers’quality in on open field ... 105
 29. V. Vasar. Utilization of different carbohydrates in sweet cherry
  (Prunus avium L.) micropropagation ... 109
 30. V. Vasar, T. Kokk. In vitro shoot proliferation and elongation of apple dwarf rootstock M26
  depending on culture medium ... 113