1996 * VII * 4

SISUKORD

J. Lepajõe. Tõnis Kindi noorus ja tegevus Eestis kuni 1944. aasta sügiseni ... 330
Ü. Oll, K. Annuk. Tõnis Kindi tegevus pärast Eestist lahkumist ... 334
M. Karelson. Põllutöökoda Eesti Vabariigis ... 338

TEADUSTÖÖD
E. Leedu, L. Murdam. Eesti põlevkivikarjääride põlluks rekultiveerimisest ja kooritud huumusmulla mikrobioloogilisest seisundist selle säilitamisel ... 342
A. Linnutaja, H. Kärblane. Lämmastikväetiste mõju söödateravilja saagile ja kvaliteedile ... 357
M. Ivask. Vihmausside arvukuse ja biomassi dünaamika kultuurrohumaa mullas ... 375
L. Nigul. Tritikale, biotriini ja hüdrolüüspärmi toiteväärtus seasöödana ... 382
M. Heinloo, M. Külasalu. Lauskultivaatori S-pii siirete, lõikenurga ja maksimaalse pingeintensiivsuse sõltuvus koormusest ... 389

PÕLLUMAJANDUSE AJALOOST
Ü. Oll, E. Rihma. Tartu Eesti Põllumeeste Selts ja Põllutööleht (1907...1918) ... 400

KROONIKA
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest ... 404
Tõnis Kindi (1896...1991) mälestuspäev ... 409
Põllumajandus- ja majandusteaduste doktorinõukogu viimasest tööperioodist ... 410

JUUBELID 412

MÄLESTUSPÄEVAD 418