Põllumajanduse arengulugu

Akadeemiline Põllumajanduse Selts
Academic Agricultural Society

Teadus Eesti põllumajanduse arenguloos
II osa (1918-1940)

 PDF
Tartu 2003


Autorid:

H. Eller, M. Enneveer, I. Etverk, M. Karelson, N. Koslov, J. Kuum, L. Leivategija,
[J. Lepajõe], [L. Lepajõe], E. Meisner, [Ü. Oll], H. Peterson, V. Raudsepp, E. Reimets, A. Reintam,
L. Reintam, F. Virma


Koostanud Jüri Kuum
Toimetanud ja retsenseerinud Meinhard Karelson
Korrektor Sirli Lember
Arvutil teostanud Anne Krips, Irje Leontjeva
Käsikirja koostamisel osalesid:
Akadeemiline Põllumajanduse Selts
Eesti Põllumajandusülikooli Loomakasvatusinstituut
Fotod ja reproduktsioonid Eesti Kirjandusmuuseumi fondidest, J. Kuuma, K. Annuki,
M. Karelsoni, H. Petersoni erakogust.


SISUKORD

Eessõna (J. Kuum)  5
Lugejale (M. Karelson)  6
    1. Maa tootmisvahendina  7
         1.1. Maareform, maa haldus- ja kasutusvormid (F. Virma)  7
         1.2. Maakorraldus (F. Virma)  12
         1.3. Mullateadus (L. Reintam)  15
         1.4. Muldade lupjamine (E. Turbas)  18
         1.5. Maaparandus (J. Kuum)  20
         1.6. Sookultuur ja uudismaa harimine (J. Kuum)  23
    2. Taimekasvatus  25
         2.1. Muld, külvikorrad, põllukultuurid (E. Reimets)  25
                  Mullaharimine  25
                  Väetamine  26
                  Külvikorrad  26
                  Teraviljakasvatus  28
                  Kartuli- ja söödajuurviljakasvatus  36
                  Kiutaimede kasvatus  38
                  Põldheinakasvatus  39
         2.2. Rohumaaviljelus (J. Kuum)  40
         2.3. Taimekaitse (L. Leivategija)  42
         2.4. Taimekasvatussaaduste töötlemine ([J. Lepajõe])  46
         2.5. Metsateadus (I. Etverk)  48
    3. Loomakasvatus  51
         3.1. Veisekasvatus (M. Karelson)  51
                  Kohalike veisetõugude kujundamine  51
                  Veisekasvatuse arendusvormid ja -tegevus  51
                  Lehmade karjaspüsimise vanus  53
                  Piima oma- ja realiseerimishind  54
                  Põllumajanduse arendussuundade kohane veisekasvatustoodang  55
         3.2. Hobusekasvatus (H. Peterson)  57
         3.3. Seakasvatus (E. Meisner)  62
         3.4. Lambakasvatus (V. Raudsepp)  64
         3.5. Linnukasvatus (H. Tikk)  65
         3.6. Kalakasvatus ja sisevete kalandus (M. Enneveer)  68
         3.7. Tõuaretus ([L. Lepajõe])  69
         3.8. Söötmisalasest uurimistööst ([Ü. Oll])  72
         3.9. Piimandus (H. Eller)  75
    4. Veterinaaria (N. Koslov)  79
    5. Aiandus ja mesindus, koduaed (J. Kuum)  87
                  Köögiviljandus  87
                  Puuviljandus  88
                  Koduaed ja -ümbrus  92
                  Mesindus  93
    6. Põllutööde mehhaniseerimine ja taluhooned  96
                  6.1. Põllutööde mehhaniseerimine (A. Reintam)  96
                  6.2. Taluhooned (J. Kuum)  101
    7. Põllumajandusteadus ja -haridus (J. Kuum)  105
         7.1. Põllumajandusuurimis- ja -katseasutused  105
                  Tartu Ülikooli Raadi katsejaamad  107
                  Riiklikud katse-uurimisasutused  110
         7.2. Põllumajandus- ja kodumajanduskoolid  113
                  Põllunduskoolid  113
                  Kodumajanduskoolid  122
         7.3. Põllumajanduslikud ajakirjad ja kogumikud  124
                  Ajakirjad  125
                  Kogumikud  126
    8. Organisatoorsed vormid (J. Kuum)  128
                  Ühistegevus  128
                  Ühistegevuse eriteadlaste ja ametnike ettevalmistus  129
                  Ühistegevuse vaimseid keskusi  129
                  Ühistegevuskoda (1935-1940)  130
                  Põllumajanduslikud tööstus- ja turustusühingud  130
                  Tootmis- ja kasutamisühingud  131
                  Põllumajandusorganisatsioonid ja -nõuanne  131
                  Akadeemilised seltsid  132
                  Keskseltsid ja -liidud  132
                  Taimekasvatusseltsid  133
                  Loomakasvatusseltsid  134
                  Põllumeesteseltsid  136
                  Aianduse ja mesinduse organisatsioonid  137
                  Maanoorteklubid ja -ringid  137
                  Muud põllumajandusteadust arendavad seltsid  137
                  Kodumajandus  139
                  Põllumajandusnäitused  142
    9. Põllutöökoda ja riigimõisad (M. Karelson)  145
                  Põllutöökoda  145
                  Riigimõisad  149
                  Riigimõisate tegevuse juhtimine ja alluvus  149
                  Riigimõisate ülesanded  150
                  Riigimõisate tegevuse majanduslikkusest  152
  10. Riigimajanduses ja maaühiskonnas süvenev talumajandus (M. Karelson)  153
                  Talumajandusel rajanev põllumajandus  153
                  Põllumajandus riigimajanduses ja maaühiskonnas  157
                  Agronoomide nappus, Agronoomide Koda  160
                  Põllumajanduse arendamise suunad ja ülesanded  161
                  Talumajanduse likvideerimine  164
  11. Eesti põllumajandusteadlasi (J. Kuum)  167
Kirjandus  188
Tähtsamate asutuste nimede register  196
Isikunimede register  200
Lisad  204

VÄLJAANNET TOETASID

Eesti Põllumajandusülikool
Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu
Laheotsa Talu
  Väätsa Agro OÜ
 
AS Adavere Agro
Eesti Hobusekasvatajate Selts
Eesti Lambakasvatajate Selts
Eesti Linnukasvatajate Selts
Eesti Maakarja Kasvatajate Selts
Eesti Tõuloomakasvatuse Liit
Eesti Tõusigade Aretusühistu
Eesti Ühistegeline Liit
Heko Põld OÜ
Heldur Petersoni Kõivu-Andrese Talu
Jaak Läänemetsa Uuetoa Talu
Kambja Vallavalitsus
Kämara Antsu Talu
Luunja Vallavalitsus
Maie Talu
Rannu Vallavalitsus
Tartumaa Põllumeeste Liit
Ühistu Tartu Viljasalv