Toimetised 12

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi Toimetised
Transactions of the Estonian Academic Agricultural Society
12

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi aastakonverentsi ettekanded
13.–14. aprill 2000
Proceedings of the Estonian Academic Agricultural Society
April 13–14, 2000

 Tartu 2000

 Toimetuskolleegium:
K. Annuk, A. Lember, H. Möller, J. Praks,
O. Saveli, H. Tikk, R. Viiralt

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi Toimetistes avaldatud artiklite sisu eest vastutavad autorid.

Sisukord

 LOOMAKASVATUS, VETERINAARIA, TEHNIKA, VARIA

 1. M. Heinloo, K. Maide, T. Pihu, R. Sule. Uut tüüpi vabaaktiivne ringlüli vurräkkele ... 5
 2. M. Henno, A. Leola, A. Ilves. Lüpsiseadme mõju vabade rasvhapete kontsentratsioonile toorpiimas ... 9
 3. M. Henno, A. Olkonen. Ternespiima jääkide esinemisest varutavas piimas ... 13
 4. H. Jaakson, K. Ling. Vabade rasvhapete sisaldusest eesti holsteini tõugu lüpsilehmade
  vereseerumis poegimiseelsel ja -järgsel perioodil ... 15
 5. A. Kaarma, E. Mägi, M. Sahk. Taimedest valmistatud ekstraktide kasutamine loomade
  välisparasiitide tõrjeks ... 19
 6. H. Kiiman. Somaatiliste rakkude arvust piimas ... 23
 7. H. Kiiman, A. Leola. Lüpsiprotseduuri mõju lüpsiplatsi jõudlusele ... 25
 8. K. Kolk, P. Veeroja. Piimatooted Eesti laste toidus ... 27
 9. H. Metsa, V. Meriloo, Ü. Kerner. Teraviljandustalu tootmistegevuse rahalis-energeetiline
  võrdlushinnang ... 31
 10. H. Möller, M. Asi, K. Soonets, K. Tamm, R. Vettik. Teravilja koristusaja piirangutest ... 35
 11. H. Möller, M. Asi, K. Soonets, K. Tamm, R. Vettik. Keskmisest veokaugusest ringi ja ellipsi
  sisepiirkonna kujulistes taludes ... 39
 12. A. Nummert. Koduloomade hingamisteede obstruktsioonid ... 43
 13. E. Orgmets. Piimajõudluse ja välimiku aretusväärtuse seosed eesti punast tõugu veistel ... 47
 14. M. Ots, A. Pärn. Allantoiinisisalduse määramine mäletsejaliste uriinis ja seda mõjutavad tegurid ... 51
 15. E. Rihma, O. Kärt. Erinevatest heintaimedest valmistatud silo söömus ... 53
 16. J. Samarütel, K. Ling, A. Leesmäe. Esialgsed tulemused lehmade toitumuse hindamisel ... 57
 17. R.-J. Sarand, T. Leisner, T. Kiisk. Lactobacillus Sp. – juustude paisumise põhjustaja ... 61
 18. O. Saveli, U. Kaasiku, T. Kaart. Eesti punase tõu pullide aretusväärtuse sõltuvus päritolust ... 63
 19. O. Saveli, U. Kaasiku, T. Kaart. Eesti holsteini pullide aretusväärtus ja päritolu ... 67
 20. O. Saveli, H. Kiiman, I. Veermäe. Piimatootmise tasuvus 1998. aastal ankeetküsitluse alusel ... 71
 21. O. Saveli, H. Pulk. Hollandi holsteini lehmade piimajõudlus Eestis ... 75
 22. E. Siiber, O. Saveli, M. Uba. Hollandi holsteini tõugu pullide paralleelhindamine ... 79
 23. T. Suuroja. Tubaarepiteeli rakkude transformatsioonist ... 81
 24. M. Tamm. Eesti põllumajanduse strateegilised valikud ... 87
 25. V. Tikk, H. Tikk, S. Kuusik, J. Hämmal. Broileriliha rasvhappelisest koostisest ... 89
 26. A. Tänavots, E. Somelar, O. Saveli, K. Eilart, A. Põldvere, T. Kaart. Puhtatõuliste ja
  ristandsigade lihaomaduste prognoosimine ultraheli aparaatidega ... 91
 27. V. Veinla, T. Leola, T. Võsa. Materjali kihi alla pressimise protsessi uurimine ... 95
 28. H. Viinalass. Põllumajandusloomade geneetilised ressursid ja nende kasutamine ... 97
 29. H. Viinalass, S. Värv, O. Saveli. Geneetilisest mitmekesisusest eesti maatõugu veistel EAB lookuse
  alusel ... 101
 30. A. Waldmann, A. Kureoja, T. Kaart, A. Tiidla, O. Saveli. Luteaalse aktiivsuse taastumisest eesti
  piimalehmadel ... 105

Contents

 ANIMAL HUSBANDRY, VETERINARY, TECHNICS, OTHERS

 1. M. Heinloo, K. Maide, T. Pihu, R. Sule. A new type of circular link for a free-active spinharrow ... 5
 2. M. Henno, A. Leola, A. Ilves. The effect of milking equipment on the free fatty acids content in
  raw milk ... 9
 3. M. Henno, A. Olkonen. Incidence of colostrum in purchased raw milk ... 13
 4. H. Jaakson, K. Ling. On non-esterified fatty acids (Nefa) concentration in Estonian Holstein Breed
  Cows blood serum in periparturient period ... 15
 5. A. Kaarma, E. Mägi, M. Sahk. The use of natural plant extracts against animal ectoparasites ... 19
 6. H. Kiiman. On somatic cell count in milk ... 23
 7. H. Kiiman, A. Leola. Effect of milking procedure on milking parlour efficiency ... 25
 8. K. Kolk, P. Veeroja. Dairy products in the nutrition of Estonian children ... 27
 9. H. Metsa, V. Meriloo, Ü. Kerner. Comparative monetary-agroenergetic evaluation of production
  of a Grain Crop Farm ... 31
 10. H. Möller, M. Asi, K. Soonets, K. Tamm, R. Vettik. Time limits in cereals harvesting ... 35
 11. H. Möller, M. Asi, K. Soonets, K. Tamm, R. Vettik. Average length of haul in circular and
  ellipse-shaped farm plots ... 39
 12. A. Nummert. Obstructions in domestic animals respiratory tracts ... 43
 13. E. Orgmets. Relationships between breeding value of milk performance and type of Estonian
  Red Cattle ... 47
 14. M. Ots, A. Pärn. Determination of allantoin content in the urine of the ruminants and its affecting
  factors ... 51
 15. E. Rihma, O. Kärt. The intake of silage prepared of different grass ... 53
 16. J. Samarütel, K. Ling, A. Leesmäe. Preliminary results on body condition scoring ... 57
 17. R.-J. Sarand, T. Leisner, T. Kiisk. Lactobacillus sp.– The inducer of cheese blowing ... 61
 18. O. Saveli, U. Kaasiku, T. Kaart. The effect of the decent of the Estonian Red Bulls on their
  breeding value ... 63
 19. O. Saveli, U. Kaasiku, T. Kaart. Breeding value and descent of the Estonian Holstein Bulls ... 67
 20. O. Saveli, H. Kiiman, I. Veermäe. Profitableness of milk production in 1998 on the basis of
  questionnaire ... 71
 21. O. Saveli, H. Pulk. Milk productivity of Dutch Holstein Cows in Estonia ... 75
 22. E. Siiber, O. Saveli, M. Uba. Parallel evaluation of the bulls of the Dutch Holstein Breed ... 79
 23. T. Suuroja. Transformation of tubar epithelial cells ... 81
 24. M. Tamm. Strategic choices of Estonian agriculture ... 87
 25. V. Tikk, H. Tikk, S. Kuusik, J. Hämmal. On fatty acid composition of broiler meat ... 89
 26. A. Tänavots, E. Somelar, O. Saveli, K. Eilart, A. Põldvere, T. Kaart. Predict of meat traits of pure-
  and Crossbred pigs with ultrasonic equipments ... 91
 27. V. Veinla, T. Leola, T. Võsa. Investigation of the process of pressing the material below the layer ... 95
 28. H. Viinalass. Farm animal genetic resources and their utilization ... 97
 29. H. Viinalass, S. Värv, O. Saveli. On genetical diversity of Estonian Native Cattle by EAB locus ... 101
 30. A. Waldmann, A. Kureoja, T. Kaart, A. Tiidla, O. Saveli. Commencement of postpartal luteal
  activity in Estonian Dairy Cows ... 105