Toimetised 5

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi Toimetised
Transactions of the Estonian Academic Agricultural Society
5

Teadus Eesti põllumajanduse arenguloos
I osa
(kuni 1918. aastani)

PDF
Tartu 1998

Autorid:

H. Eller, M. Enneveer, I. Etverk, V. Hiis, A. Jaama, N. Koslov, J. Kuum, L. Leivategija, J. Lepajõe, | L. Lepajõe |, E. Meisner, | Ü. Oll |, H. Peterson, V. Raudsepp, M. Rei, A. Reintam, L. Reintam, N. Russi, H. Tikk, E. Turbas, F. Virma

Koostanud Jüri Kuum
Toimetanud | Ülo Oll |
Retsenseeris Meinhard Karelson

Asutused, kes osalesid selle töö läbiviimisel:

Teadusajaloo ja Teadusfilosoofia Eesti Ühendus (mõtte ülestõstmine)
Akadeemiline Põllumajanduse Selts
Eesti Põllumajanduse Ülikool


SISUKORD
Selgituseks ... 5
1. Põllumajandusteaduse kaugemad tagamaad (J. Kuum, Ü. Oll) ... 6
2. Maa tootmisvahendina ... 10

2.1. Põllumajandusliku maa kasutamine (F. Virma) ... 10
2.2. Maakorraldus (F. Virma) ... 14
2.3. Mullateadus (L. Reintam) ... 16
2.4. Maaparandus (J. Kuum) ... 20
2.5. Sookultuur (J. Kuum) ... 25
2.6. Muldade lupjamine (E. Turbas) ... 28

3. Maaviljelus ... 29

3.1. Põllunduse mehhaniseerimine (A. Reintam) ... 29
3.2. Mullaharimine ja väetamine (J. Kuum) ... 34
3.3. Külvikorrad (J. Kuum) ... 38
3.4. Sordiaretus (N. Russi) ... 40
3.5. Teraviljakasvatus (J. Lepajõe) ... 43
3.6. Põldheinakasvatus (J. Lepajõe) ... 46
3.7. Kartuli- ja söödajuurviljakasvatus ((J. Lepajõe) ... 47
3.8. Rohumaaviljelus (J. Kuum) ... 50
3.9. Kiutaimede kasvatamine ja töötlemine (J. Lepajõe) ... 52
3.10. Köögiviljandus (V. Hiis) ... 53
3.11. Puuviljandus (A. Jaama) ... 55
3.12. Iluaiad ja pargid (J. Kuum) ... 56
3.13. Taimekaitse (L. Leivategija) ... 58
3.14. Mesindus (J. Kuum) ... 59
3.15. Taimekasvatussaaduste töötlemine (J. Lepajõe) ... 61

4. Metsandus (I. Etverk) ... 64

5. Loomakasvatus ... 67

5.1. Söödad ja söötmine (Ü. Oll) ... 67
5.2. Veisekasvatus (L. Lepajõe, Ü. Oll) ... 69
5.3. Hobusekasvatus (H. Peterson) ... 72
5.4. Seakasvatus (E. Meisner) ... 75
5.5. Lambakasvatus (V. Raudsepp) ... 77
5.6. Linnukasvatus (H. Tikk) ... 79
5.7. Karuslooma- ja küülikukasvatus (H. Tikk) ... 80
5.8. Kalandus (M. Enneveer) ... 81
5.9. Loomakasvatussaaduste töötlemine (H. Eller, M. Rei) ... 83

6. Agraarökonoomika ja maaelu ... 87

6.1. Põllumajandusökonoomilisest õpetusest ja selle teerajajatest (L. Lilover) ... 87
6.2. Põllumajandushooned taludes (J. Kuum) ... 88
6.3. Kodumajandus (J. Kuum) ... 93

7. Põllumajandusteadust arendanud asutused (J. Kuum) ... 96

7.1. Tartu Ülikool ... 96
7.2. Vana-Kuuste Põllumajanduse Instituut (1834…1839) ... 98
7.3. Tartu Veterinaariakool ja -instituut (1848…1918) ... 100
7.4. Tooma Sookatsejaam ... 103
7.5. Teised uurimisasutused ... 104
7.6. Koolid ... 104

8. Põllumajandusteadust arendanud seltsid (J. Kuum) ... 106

8.1. Saksa seltsid ... 106
8.2. Eesti seltsid ... 107

Tähtsamad põllumajandust edendanud isikud (J. Kuum, Ü. Oll) ... 111

Kirjandus ... 122

Tähtsamate asutuste nimede register ... 141

Isikunimede register ... 146