Toimetised 7

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi Toimetised
Transactions of the Estonian Academic Agricultural Society
7

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi aastakonverentsi ettekanded
8.–9. aprill 1998
Proceedings of the Estonian Academic Agricultural Society
April 8–9, 1998

 Tartu 1998

 Toimetuskolleegium:
K. Annuk, A. Lember, J. Praks, A. Reintam,
O. Saveli, H. Tikk, R. Viiralt

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi Toimetistes avaldatud artiklite sisu eest vastutavad autorid.

 Sisukord

 LOOMAKASVATUS, VETERINAARIA, TEHNIKA, VARIA

 1. A. Aluvee, A. Kolk, L. Ploom, T. Püssa, A. Valdmann. Saasteainete jääkide seire loomsetes
  toiduainetes ... 5
 2. K. Eilart, A. Põldvere. Soome landrassi tõugu sigade kasutamisest Eestis ... 9
 3. M. Heinloo. Talu transpordikeskuse optimaalne asend ... 13
 4. J. Hämmal, S. Kuusik, E. Mõttus. Vutimunade rasvhappeline koostis ning selle muutused seoses
  linaõli söötmisega ... 17
 5. A. Kaarma, E. Mägi. Ravijärgse invasiooni väljakujunemise sõltuvus raviks kasutatud preparaadist
  sigade süüdiklesttõve ja lammaste seedetrakti strongülatooside korral ... 21
 6. H. Kaldmäe. Linakoogi toiteväärtus ja kasutamine vasikatele ... 25
 7. A. Karus, V. Karus. Superoksiidi dismutaasi isoensüümspektrid veiste ja koerte vererakkudes ... 29
 8. J. Kaubi. Agraarstruktuuri kujunemine Eestis ja teistes reformimaades ... 33
 9. T. Kender, M. Arulepp, I. Veermäe. Ammoniaagisisalduse monitooring loomakasvatushoonete
  õhus elektrokeemilise ammoniaagianduriga ... 35
 10. H. Kiiman. Somaatiliste rakkude arvust piimas ... 39
 11. A. Kiis, M. Hõbejärv. Bensoe- ja sorbiinhappe sisaldus alkoholita ning madala alkoholisisaldusega
  jookides ... 41
 12. A. Kiis, E. Kiisman, K. Ilmoja, M. Reinik, A. Kangro. Lisaainete sisalduse uurimine dieetjookides ... 43
 13. A. Kureoja, T. Kaart. Lehmade tiinestumist mõjustavad tegurid ... 47
 14. O. Kärt, R. Leming. Ratsioonikiud sigade söötmisel ... 49
 15. O. Kärt, I. Leontjeva. Uurimusi imporditud söödakontsentratsioonide koostise vastavusest tootjate
  poolt deklareeritud näitajatele ... 53
 16. A. Lember. Metaboliseeruva energia ja proteiini normidest sõltuvalt emiste konditsiooni skoorist ... 55
 17. M. Liiske, T. Luigla. Puiduhakkuri ajamootori võimsuse uurimine ... 59
 18. V. Meriloo, Ü. Kerner. Teraviljandustalu tööjõuvajadus ... 61
 19. E. Must. Piimajahutustankide kvaliteet ja efektiivsus ... 63
 20. H. Möller, M. Asi, K. Soonets, K. Tamm, R. Vettik. Teraviljandustalu masinapargi optimaalkoormus ... 65
 21. H. Möller, K. Soonets, M. Asi, R. Vettik. Keskmisest veokaugusest põllutöödel vedude ellipsikujulise
  piirkonna korral ... 69
 22. L. Nigul. Hernes, sojasrott ja rüpsiseeme seasöödana ... 73
 23. E. Orgmets. Eesti punast tõugu lehmade välimik ja piimatoodang ... 77
 24. Ü. Pavel. Veterinaarbioloogia ... 81
 25. Ü. Pavel, A. Kolk. Veterinaarökoloogia probleeme ... 85
 26. R. Pällin, T. Lepiku. Üliõpilaste toidu tasakaalustusest ... 87
 27. E. Pärna, I. Ap Dewi, O. Saveli, P. Piirsalu. Veiste aretuseesmärk ning tootmistingimused ... 91
 28. E. Rihma, O. Kärt, A. Ilus. Lisakssöödetava rasva mõju vatsa füsioloogilistele näitajatale
  kevadisel siirdeperioodil ... 95
 29. O. Saveli. Lehmade sigivus ja piimatoodang ... 97
 30. O. Saveli, T. Kaart. Lehmade piimajõudluse ja sigivuse päritavus ... 101
 31. O. Saveli, S. Ottender. Sigimistsükli perioodide korrelatsioon piimalehmadel ... 103
 32. H. Tikk, V. Tikk, L. Lust. Kohalike kaltsiumiallikate sobivusest kõrgproduktiivsete kanade söötmisel ... 105
 33. M. Vadi, K. Sirman. Silode in vivo ja in vitro seeduvusest ... 107
 34. V. Veinla, M. Kuiv, P. Kaar. Sammskreeperseadme liikumistakistuse eksperimentaaluuring ... 109
 35. H. Viinalass, S. Värv. Veiste veretüpiseerimise reagentide standardiseerimine ... 113
 36. K. Vikat. Munakrosside jõudluskontrolli tulemustest ajavahemikus 1989…1997 ... 115

 

Contents

 ANIMAL HUSBANDRY, VETERINARY, TECHNICS, OTHERS

 1. A. Aluvee, A. Kolk, L. Ploom, T. Püssa, A. Valdmann. Monitoring of residues in foods of animal
  origin ... 5
 2. K. Eilart, A. Põldvere. On utilization of the pigs of the Finnish Landrace breed in Estonia ... 9
 3. M. Heinloo. Optimal transport centre of a farm ... 13
 4. J. Hämmal, S. Kuusik, E. Mõttus. Fatty acid composition of quail eggs depending on linseed oil
  feeding ... 17
 5. A. Kaarma, E. Mägi. Dependence of post-treatment invasion on preparation used in pig manage and
  sheep intestinal strongylatoses ... 21
 6. H. Kaldmäe. The nutritive value of linseed cake and its usage for calves ... 25
 7. A. Karus, V. Karus. Superoxide dismutase isoenzyme spectra in the cattle and dog blood cells ... 29
 8. J. Kaubi. Formation of agricultural structure in Estonia and other countries ... 33
 9. T. Kender, M. Arulepp, I. Veermäe. Measurement of ammonia concentrations in the air of livestock
  building with the aid of ammonium selective electrochemical sensor ... 35
 10. H. Kiiman. On somatic cell count in milk ... 39
 11. A. Kiis, M. Hõbejärv. Determination of benzoic- and sorbic acid in non- and low-alcoholic beverages ... 41
 12. A. Kiis, E. Kiisman, K. Ilmoja, M. Reinik, A. Kangro. Determination of food additives in dietary
  beverages ... 43
 13. A. Kureoja, T. Kaart. Factors affecting the conception rate of cows ... 47
 14. O. Kärt, R. Leming. Dietary fibre in pig nutrition ... 49
 15. O. Kärt, I. Lavrentjeva. Investigation of nutrient composition in imported feed concentrates in
  correspond to their data declared by producer ... 53
 16. A. Lember. About metabolizable energy and protein norms depending on the condition score of sows ... 55
 17. M. Liiske, T. Luigla. Testing of the wood-chopper electric drive ... 59
 18. V. Meriloo, Ü. Kerner. Labour need of a grain crop farm ... 61
 19. E. Must. Quality and efficiency of the milk cooling tanks ... 63
 20. H. Möller, M. Asi, K. Soonets, K. Tamm, R. Vettik. Optimum yearly operation time in a grain
  growing farm ... 65
 21. H. Möller, K. Soonets, M. Asi, R. Vettik. Field works mean transport distance in an ellipse-shaped
  farm plot ... 69
 22. L. Nigul. Peas, soybean oil meal and turnip rape seeds as feed for swine ... 73
 23. E. Orgmets. The type traits and milk production of Estonian Red cows ... 77
 24. Ü. Pavel. Veterinary biology ... 81
 25. Ü. Pavel, A. Kolk. Some problems of veterinary ecology ... 85
 26. R. Pällin, T. Lepiku. About the balance of students’ food ... 87
 27. E. Pärna, I. Ap Dewi, O. Saveli, P. Piirsalu. Cattle breeding goals and production circumstances ... 91
 28. E. Rihma, O. Kärt, A. Ilus. Influence of supplementary dietary lipids on some physiological
  characteristics of the rumen in a spring transitional period ... 95
 29. O. Saveli. Fertility and milk productivity of cows ... 97
 30. O. Saveli, T. Kaart. The heritability of milk productivity and reproduction ... 101
 31. O. Saveli, S. Ottender. Correlations between the periods of reproduction cycle ... 103
 32. H. Tikk, V. Tikk, L. Lust. The suitability of some sources of calcium for feeding of highproductivity
  hens ... 105
 33. M. Vadi, K. Sirman. On in vivo and in vitro degradability of silages ... 107
 34. V. Veinla, M. Kuiv, P. Kaar. Experimental study of reversible step-scraper unit’s tractive resistance ... 109
 35. H. Viinalass, S. Värv. Standardisation of bovine blood typing reagents ... 113
 36. K. Vikat. The results of the tests on egg laying hen crosses between 1989…1997 ... 115